BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzysztoń Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Badanie zróżnicowania przestrzennego trudności finansowych w zaspokajaniu potrzeb społecznych związanych z kulturą w Polsce
Research of the Spatial Diversity of Financial Difficulties in Meeting the Social Needs Related to Culture in Poland
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 2, s. 233-251, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Analiza przestrzenna, Analiza skupień, Analiza korespondencji, Uczestnictwo w kulturze, Potrzeby społeczne
Spatial analysis, Cluster analysis, Correspondence analysis, Participation in culture, Social needs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego trudności finansowych gospodarstw domowych związanych z zapotrzebowaniem na poszczególne formy uczestnictwa w kulturze, takie jak kino, teatr, muzeum, książka i prasa. W artykule podjęto też próbę określenia dostępności dla ludności organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury i sztuki. Do wyodrębnienia grup województw podobnych pod względem badanych trudności wykorzystano analizę korespondencji oraz analizę skupień. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to investigate the spatial diversity of households' financial difficulties associated with particular forms of participation in culture, such as cinema, theatre, museum, book and press. The article attempts to determine the availability to the public of NGOs working in the field of art and culture. To isolate groups of similar regions in terms of analyzed problems the author proposes the use of correspondence analysis and cluster analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gantar E., Walesiak M. (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa.
  2. Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2011), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  3. Rada Monitoringu Społecznego 2011, Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, http://www.diagnoza.com (30.05.2012).
  4. Podstawowe dane o stowarzyszeniach, fundacjach i społecznych podmiotach wyznaniowych działających w 2008r., http://www.stat.gov.pl (11.07.2012).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), (Dz. U. 2007 nr 214 poz. 1573).
  6. Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, z późn. zm.).
  7. Sfery działalności organizacji pożytku publicznego w Polsce, (2010), Kraków, http://www.stat.gov.pl (11.07.2012).
  8. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
  9. Statystyka dla samorządu terytorialnego. Notatka informacyjna. Materiał na konferencję prasową w dn. 24 września 2010 r., GUS, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, http://www.stat.gov.pl (11.07.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu