BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duma Paulina (Uniwersytet Rzeszowski), Zin Marek (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Ocena zanieczyszczenia ołowiem i kadmem wybranych owoców pochodzących z województwa podkarpackiego
Assessment of Lead and Cadmium Pollution of Chosen Fruit from Podkarpackie Voivodship
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 35-40, tab., bibliogr. 6 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie środowiska, Owoce
Environmental pollution, Fruit
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstrakt
Przeprowadzone badania obejmowały oznaczenie zawartości wybranych metali ciężkich, tj. ołowiu i kadmu, w wybranych owocach. Badaniu zostały poddane owoce pochodzenia krajowego z terenu województwa podkarpackiego. Zawartość tych metali oceniano metodą spektrofotometrii absorpcyjnej (ASA). Stwierdzono, że średnia zawartość ołowiu w jabłkach wynosiła 0,029 mg/kg, w owocach czereśni - 0,026 mg/kg, czarnych porzeczek - 0,023 mg/kg i malin - 0,018 mg/kg. Wartości te nie przekraczały najwyższego dopuszczalnego poziomu ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia. Natomiast średnia zawartość kadmu w jabłkach była nieznacznie niższa i wynosiła 0,021 mg/kg, w owocach czereśni - 0,018 mg/kg, czarnych porzeczek - 0,028 mg/kg i w malinach - 0,004 mg/kg. Wartości te również nie przekraczały dopuszczalnego poziomu ustalonego w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006. Przeprowadzona ocena jakości owoców pochodzących z województwa podkarpackiego pod względem zawartości kadmu i ołowiu wskazuje, że wymienione owoce nie stanowią zagrożenia toksykologicznego i mogą być bez ograniczeń spożywane przez człowieka.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the study was determining the level of selected heavy metals, i.e., lead and cadmium in chosen fruit. The study has been conducted on the fruit of national origin from Podkarpackie voivodship. The content of these metals was assessed by absorption spectrophotometry (AAS) method. It was found that the average content of lead was as follows: in apples - 0.029 mg/kg, in cherry fruit - 0.026 mg/kg, in blackcurrant - 0.023 mg/kg, and in raspberries - 0.018 mg/kg. These values did not exceed the maximum level established by the Department of Health. The average cadmium content in apples was slightly lower - 0.021 mg/kg, and in cherry fruit - 0.018 mg/kg, in blackcurrant - 0.028 mg/kg, and in raspberries - 0.004 mg/kg. These values also did not exceed the levels permitted by the Commission Regulation (EC). The assessment of contents of lead and cadmium in fruit carried out in Podkarpackie voivodship indicates that the fruit do not pose toxicological danger and can be safely consumed by humans.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartodziejska B., Gajewska M., Czajkowska A., Oznaczenie poziomu zanieczyszczeń metalami ciężkimi żywności pochodzącej z samodzielnej produkcji rolnej techniką spektrometrii absorpcji atomowej, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2010, nr 43, s. 38-44.
 2. Bednarek W., Tkaczyk P., Dresler S., Kadm i ołów w jabłkach z sadów z integrowaną produkcją, "Acta Agrophysica" 2009, nr 4 (3), s. 557-565.
 3. Bednarek W., Tkaczyk P., Dresler S., Kadm i ołów w owocach miękkich z integrowanej produkcji, "Acta Agrophysica" 2010, nr 15 (1), s. 5-11.
 4. Błoniarz J., Buliński R., Wpływ emisji w rejonie huty i elektrowni Stalowa Wola na zawartość niektórych pierwiastków śladowych w wybranych warzywach i owocach. Część II: Zawartość ołowiu, kadmu, cynku, miedzi, niklu i żelaza w owocach, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny" 1984, t. XXXV, nr 2, s. 119-124.
 5. Buliński R., Kot A., Błoniarz J., Koktysz N., Badania zawartości niektórych pierwiastków śladowych w produktach spożywczych krajowego pochodzenia, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" 1986, t. XIX, z. 1, s. 21-26.
 6. Chorąży W., Śmigiel D., Bliwert K., Podsiadło R., Filip J., Zawartość niektórych metali ciężkich (Pb, Cd) w wybranych warzywach i owocach pochodzących z różnych terenów Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP-u), "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny" 1987, t. XXXVIII, nr 6, s. 485-490.
 7. Dudziak S., Badania zawartości metali ciężkich w płodach rolnych regionu lubelskiego, OSCHR, Lublin 1996, s. 1-19.
 8. Jędrzejczak R., Szteke B., Zawartość kadmu i ołowiu w owocach jagodowych i ziarnkowych, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny" 1989, t. XL, nr 4-6, s. 274-278.
 9. Kiczorowska B., Kiczorowski P., Bochniarz A., Kumulacja metali ciężkich w jabłkach odmiany Szampion pozyskiwanych z sadów zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich województwa lubelskiego, "Acta Agrophysica" 2006, nr 8 (3), s. 619-628.
 10. Nabrzyski M., Gajewska R., Badanie zawartości rtęci, kadmu i ołowiu w żywności, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny" 1984, t. XXXV, nr 1, s. 1-11.
 11. Nowak L., Kucharzewski A., Dmowski Z., Szymańska-Pulikowska A., Zawartość metali ciężkich w owocach w województwie dolnośląskim, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych" 2003, nr 492, s. 257-262.
 12. Orzeł D., Bronkowska M., Figurska-Ciura D., Styczyńska M., Wyka J., Żechałko-Czajkowska A., Biernat J., Ocena zanieczyszczenia ołowiem produktów roślinnych z rejonu legnicko-głogowskiego, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" 2010, nr 1, s. 79-85.
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 364 z dnia 20.12.2006.
 14. Sidhu P.K., Dhand N.K., Bal M.S., Impact of metallic environmental pollution on human and livestock health, "Livestock-International" 2003, vol. 7, no. 8, s. 8-10.
 15. www.arr.gov.pl.
 16. Zalewski W., Oprządek K., Syrocka K., Lipińska K., Jaroszyńska J., Zawartość pierwiastków szkodliwych dla zdrowia w owocach i warzywach uprawianych w województwie siedleckim, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny" 1994, t. VLV, nr 1-2, s. 19-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu