BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiorowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja)
Tytuł
Mlekomaty - nowy sposób bezpośredniej sprzedaży mleka surowego w Polsce
Milkomats - a New Form of Direct Sales of Raw Milk in Poland
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 72-82, tab., bibliogr. 30 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Mleko, Sprzedaż bezpośrednia
Milk, Direct sales
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat funkcjonowania nowego sposobu bezpośredniej sprzedaży mleka surowego finalnemu konsumentowi. Obecnie coraz częściej surowe mleko sprzedawane jest przez producentów rolnych w urządzeniach dystrybucyjnych zwanych mlekomatami. W artykule przedstawiono wymagania prawne w zakresie sprzedaży mleka surowego za pomocą mlekomatów, zasadę ich działania, a także zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne mogące wystąpić od momentu pozyskania mleka w gospodarstwie rolnym do jego sprzedaży konsumentowi. Ponadto podano liczbę mlekomatów w poszczególnych województwach i miastach w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present the current state of knowledge on the functioning of the new method of direct sales of raw milk to the final consumer. Currently, more often the raw milk is sold by agricultural producers in the distribution devices called milkomats. The article presents legal requirements for the sale of raw milk in milkomats, principle of their operation, and biological, chemical and physical hazards which may occur at the time between obtaining milk in the farm to its sale to the consumer. Moreover, the numbers of milkomats in particular provinces and cities in Poland are given.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhat Z.F., Bhat H., Milk and dairy products as functional foods: A review, "International Journal of Dairy Science" 2011, vol. 6, no. 1, s. 1-12.
 2. Chatterton D.E.W., Smithers G., Roupas P., Brodkorb A., Bioactivity of ß-lactoglobulin and α-lactalbumin - technological implications for processing, "International Dairy Journal", 2006, vol. 16, s. 1229-1240.
 3. Gawęcki J., Woźniewicz M., Żywność - wartość odżywcza i bezpieczeństwo. Produkty spożywcze jako źródło składników odżywczych, [w:] J. Gawęcki (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, T. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 342-344.
 4. Jurczak M.E., Mleko - produkcja, badanie, przerób, SGGW, Warszawa 2005.
 5. Kobus J., Kmiecik D., Jakość mikrobiologiczna i skład mleka surowego pochodzącego z wielkich i małych gospodarstw rolnych Wielkopolski w 2004 roku, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2006, t. 2 (47) Supl., s. 108-115.
 6. Król J., Brodziak A., Litwińczuk A., Podstawowy skład chemiczny i zawartość wybranych białek serwatkowych w mleku krów różnych ras i w serwatce podpuszczkowej, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2011, t. 4 (77), s. 74-83.
 7. Michaelidou A.M., Factors influencing nutritional and health profile of milk and milk products, "Small Ruminant Research" 2008, vol. 79, s. 42-50.
 8. Mlekomaty: gwarancja świeżego i taniego mleka, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności" 2010, t. 1 (90), s. 38-39.
 9. Murphy M.M., Douglas J.S., Johnson R.K., Spence L.A., Drinking flavored or plain milk is positively associated with nutrient intake and is not associated with adverse effects on weight status in US children and adolescents, "Journal of the American Dietetic Association" 2008, vol. 4 (108), s. 631-639.
 10. Nadolna I., Kunachowicz H., Przygoda B., Iwanow K., Mleko a zdrowie, IŻŻ, Warszawa 2002.
 11. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011", GUS, Warszawa 2011.
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, DzU z 2006 r. Nr 59, poz. 415, z późn. zm.
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, DzU z 2007 r. Nr 5, poz. 38.
 14. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, DzU z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.
 15. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, L 338/4 z 13.11.2004.
 16. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, L 139/55 z 30.04.2004.
 17. Rozporządzenie (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, L 12/1 z 15.1.2011.
 18. Rozporządzenie (WE) nr 1282/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, L 328/22 z 10.12.2011.
 19. Smithers, G.W., Whey and whey proteins - from 'Gutter-to-Gold', "International Dairy Journal" 2008, vol. 18, s. 695-704.
 20. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, DzU z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, DzU z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, DzU z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.
 23. Wiley A.S., Drink milk for fitness - the cultural politics of human biological variation and milk consumption in the United States, "American Anthropologist" 2004, vol. 3 (106), s. 506-517.
 24. Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie rejestracji i kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż surowego mleka lub śmietany za pomocą urządzeń dystrybucyjnych - "mlekomatów", www.wetgiw.gov.pl (17.06.2012).
 25. Ziajka S. (red.), Mleczarstwo, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 26. www.agrosukces.pl/konkurencyjnosc-i-perspektywy-polskiego-mleczarstwa--w-unii-europejskiej,65,hodowla,artykul.html (17.06.2012).
 27. www.eko-mleko.pl (25.06.2012).
 28. www.mlekomat.info (25.06.2012).
 29. www.mlekomaty.org (25.06.2012).
 30. www.portalspozywczy.pl/mleko/artykuly/mleko-prosto-z-automatu,58067.html (17.06.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu