BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Anastazja (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
EU accession to The European Convention on Human Rights
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 1, s. 11-35, bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe
Prawa człowieka, Traktat lizboński
Human rights, Lisbon Treaty
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności stanowi obecnie najpoważniejsze wyzwanie polityczne oraz instytucjonalne dla całego sytemu ochrony praw człowieka w Europie. Można bowiem dziś mówić o istnieniu dwóch równoległych ponadnarodowych systemach ochrony praw człowieka, tj. o systemie ustanowionym przez prawo UE oraz o systemie ustanowionym przez konwencję. Systemy te były zawsze bardzo silnie ze sobą powiązane. Już w Jednolitym Akcie Europejskim z 1987 roku znalazło się odniesienie do konwencji, co później powtarzano w kolejnych traktatach ustanawiających i reformujących UE. Jednocześnie umacniał się system konwencji, co znalazło wyraz m.in. w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka(ETPC), nadającym zupełnie nowy wymiar prawom i wolnościom gwarantowanym w tekście konwencji.(fragment tekstu)

The e aim of this text is to analyze the regulations adopted in the Lisbon Treaty regarding the EU accession to the European Convention on Human Rights. The Treaty made the accession obligatory. Shortly after the Treaty was ratified the EU opened the negotiations with the Council of Europe on accession treaty.The project of accession treaty was drafted in July 2011 and was the starting point for next round of negotiations. This text lists the legal basis for the EU accession to the Convention. Detailed problems were presented in the formal aspect (form, scope and procedure of accession), institutional aspect (the question of EU representation in the Convention bodies) and material aspect(the question of EU liabilities resulting from the Convention in the context of its work).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz J., Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2012, s. 335-337.
 2. Barcz J., Unia Europejska na rozstajach. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, wyd. 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. 117.
 3. CDDH(2002) 010 Addendum 2.
 4. Commission Communication on Community accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedomsand some of its Protocols, SEC (90) 2087 final, 19 November 1990.
 5. Di Federico G., Fundamental Rights in the EU: Legal Pluralism and Multi-Level Protection Afterr the Lisbon Treaty, w: The EU Charter of Fundamental Rights: From Declaration to Binding Instrument, red. G. Di Federico, Springer, Dordrecht-New York 2011, s. 45 i n.
 6. Dok. CM/Del/Dec(2010) 1085 E/28 May 2010.
 7. Dok. Rady 13739/10 FREMP 37, Brussels, 20 September 2010.
 8. Dok. Rady UE z 23 listopada 2012, nr 16573/12.
 9. Dokument roboczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący niektórych aspektów przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Luksemburg, 5 maja 2010.
 10. Dra< explanatory report to the Agreement on the Accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, CDDH-UE(2011) 16 fin.
 11. Dra< legal instrument on the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, CDDH-UE (2011) final version, Strasbourg, 19 July 2011.
 12. Dra< legal instrument on the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, CDDH-UE(2011) 16,final version, 19.07.2011.
 13. DzU 1993, nr 61, poz. 284 z późn. zm.
 14. DzUrz. UE 2007 C 303/1.
 15. DzUrz. UE 2010 C 81/9.
 16. DzUrz. UE 2011 C 161 E/72.
 17. DzUrz. WE 1987 L 169/2.
 18. DzUrz. WE 1992 C 191/1.
 19. DzUrz. WE C 364/1.
 20. European Treaty Series Nr 194.
 21. Florczak A., Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s.11 i n.
 22. Gajda A., Ochrona praw podstawowych jednostki w procesie harmonizacji prawa karnego procesowego w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 83.
 23. Garlicki L., Komentarz do art. 59, w:Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 19-59 oraz do Protokołów dodatkowych, t. II, red. L. Garlicki, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 456 i n.
 24. Garlicki L., Przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - przygotowania i problemy, "Europejski Przegląd Sądowy" 2011, nr 1, s. 14.
 25. Giorgi F., The enforcement of the Charter of Fundamental Rights of the European Union as a challenge for the multi-level protection system, "Law Working Paper Series" 2009, Nr 2, s. 10.
 26. Groussot X, T. Lock, L. Pech, EU Accession to the European Convention on Human Rights: A Legal Assessment of the Draft Accession Agreement of 14th October 2011, "European Issues" 2011, Nr 218, s. 10-14.
 27. Groussot X., T. Lock,L. Pech, EU Accession to the European Convention on Human Rights: a Legal Assessment of the Dra& Accession Agreement of 14th October 2011, "European Issues" 2011, Nr 218, s. 8-9.
 28. Hartley T. C.,The Foundations of European Union Law. An Introduction to the Constitutional and Administrative Law of the European Union, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 141 i n.
 29. Jacqué J. P., The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, "Common Market Law Review" 2011, Vol. 48, s. 995 i n.
 30. Jacqué J. P., The Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, "Common Market Law Review" 2001, Vol. 48, s. 1014 i n.
 31. Joint communication from Presidents Costa and Skouris, Strasbourg and Luxembourg, 24 January 2011.
 32. Kowalska R., Pierwszy etap prac Unii Europejskiej nad przystąpieniem do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - wytyczne negocjacyjne na rokowania akcesyjne, w: Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw człowieka "Biuletyn" 2010, nr 3-4, Biuro Informacji Rady Europy, Warszawa 2010, s. 43 i n.
 33. KPPDzUrz. UE 2010 C 83/389.
 34. Kuijer M., The Accession of the European Union to the ECHR: A Gi& for the ECHR'S 60th Anniversaryor an Unwelcome Intruder at the Party, "Amsterdam Law Forum"2011, Vol. 3-4, s. 18 i n.
 35. Lock T., Walking on a Tightrope: the Dra& ECHR Accession Agreement and the Autonomy of the EU Legal Order, "Common Market Law Review" 2011, Vol. 48, s. 1039-1040.
 36. Lock T., EU Accession to the ECHR: Consequences for the European Court of Justice, Paper for EUSA Conference 2011 [materiał w posiadaniu autorki].
 37. Machińska H., Przystąpienie UE do EKPCz. Relacje instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej i Rady Europy,w: Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 250.
 38. Machińska H., Umocnienie aksjologii przyszłej UE, w: Przyszły Traktat Konstytucyjny. Zagadnienia prawno-polityczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE, red. J. Barcz, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, s. 318 i n.
 39. Mik C., Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji praw człowieka, w: Europejska konwencja praw człowieka i jej system kontrolny -perspektywa systemowa i orzecznicza, red. M. Balcerzak, T. Jasudowicz, J. Kapelańska-Pręgowska, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń 2011, s. 31 i n.
 40. O'Meara N., "A More secure Europe of Rights?" The European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union and EU Accession to the ECHR, "German Law Journal" 2011, Vol. 12, Nr 10, s. 1820 i n.
 41. Opinia TS 2/94, Zb. Orz. 1996, s. I-1763.
 42. Orz. 1989, s. 2859 oraz wyrok ETPC z 16 grudnia 1992 r. w sprawie Niemietz przeciwko Niemcy.
 43. Parliamentary Assembly Council of Europe, Recommendation 1017 (1985) on the Future of European Co-operation: First Report of the Commission of Eminent European Personalities (Colombo Commission), pkt 15.
 44. Parliamentary Assembly Council of Europe,Resolution 1068 (1995) on the Accession of the European Community to the European Convention on Human Rights, pkt 6.
 45. Por. art. 5 ust. 2 TUE oraz art. 4 ust. 1 TUE.
 46. Półtorak N., Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka - projekt umowy akcesyjnej a prawo UE, "Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 9, s. 7.
 47. Press Release, 3162nd Council Meeting, Justice and Home Affairs, 26-27 April 2012.
 48. Rossi L. S, How Fundamental are Fundamental Principles? Primacy and Fundamental Rights after Lisbon, "Yearbook of European Law" 2008, Vol. 27, s. 77 i n.
 49. Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and the terms of friendly settlements, adopted by Committee of Ministers at the 964 th meeting of the Deputies, on 10 May 2006.
 50. Skarga nr 13710/88 oraz wyrok ETPC z 16 kwietnia 2002 r. w sprawie Colas Société Colas Est przeciwko Francji, skarga nr 37971/97.
 51. Steering Committee for Human Rights (CDDH), Report to the Committee of Ministers on the elaboration of legal instruments for the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, Strasbourg, 14 October 2011, CDDH(2011) 009, pkt 5.
 52. Steering Committee for Human Rights (CDDH), Report to the Committee of Ministers on the elaboration of legal instruments for the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, (CM/Del/Dec(2011)1126/4.1, CM(2011)149.
 53. Study of Technical and Legal Issues of a Possible EC/UE Accession to the European Convention on Human Rights, CDDH(2002)010 Addendum 2.
 54. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r., DzUrz. UE 2007 C 306/1. Traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku. Wersje skonsolidowane TUE i TFUE zob. DzUrz. UE 2010 C 81/1.
 55. Tulkens F., EU Accession to the European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, European Judicial Training Network, Seminar on Human Rights for European Judicial Trainers, Strasbourg, 9 October 2012 [materiał w posiadaniu autorki].
 56. van der Berghe F., The EU and Issues of Human Rights Protection: Same Solutions to More Acute Problems?, "European Law Journal" 2010, Vol. 16, Nr 2, s. 113 i n.
 57. Van der Velde J., The e Protection of Fundamental Rights within the European Union - a historical approach, w: European Constitutionalism Beyond Lisbon,red. J. Wouters, L. Verhey, P. Kiiver, Intersentia, Antwerp 2009, s. 61 i n.
 58. Verstichel A., European Union Accession to the European Convention on Human Rights, w: Protocol No. 14 and the Reform of the European Court of Human Rights, red. P. Lemmens, W. Vandenhole, Intersentia, Antwerp 2005, s. 125 i n.
 59. Wetzel J.R., Improving Fundamental Rights Protection in the European Union: Resolving Con( ict and Confusion Between theLuxembourg and Strasbourg Courts, "Fordham Law Review" 2003, Vol. 7, Is. 6, s. 2823 i n.
 60. Wołąsiewicz J., Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - wizja Rady Europy,w: Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, "Biuletyn" 2010, nr 3-4, Biuro Informacji Rady Europy, Warszawa 2010, s. 23 i n.
 61. Wyrok TS z 21 września 1989 r. w sprawach połączonych 46/87 i 227/88 Hoechst przeciwko Komisji.
 62. Wyrozumska A., Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej - problemy pluralizmu porządków prawnych w: Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska,red. J. Kranz, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. 148 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu