BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Primacheva Natalia (Odessa National Maritime Academy), Parkhomenko Irina (Odessa National Maritime Academy)
Tytuł
Ukraine in the Process of Freight Market Globalisation
Ukraina w procesie globalizacji rynku frachtowego
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2013, vol. 4, nr 1, s. 21-31, wykr., tab., bibliogr. 9 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Globalizacja, Globalizacja rynków, Globalizacja usług, Transport morski
Globalization, Globalization of markets, Globalization of services, Sea transport
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Przez cały okres budowy państwa ukraińskiego, strategie stabilnego rozwoju ekonomicznego transportu morskiego były praktycznie ignorowane. Rozwiązanie tego problemu wymaga systematycznego badania mechanizmów i metod rozwoju oraz funkcjonowania najważniejszych sektorów międzynarodowego rynku frachtowego. Pomimo istnienia systematycznych statystyk światowych, praktycznie nie ma metodologii oceny zrównoważonego rozwoju rynku frachtowego w czasach globalizacji. Zazwyczaj wszystko to co jest dostępne, to tylko niektóre aspekty kształtowania parametrów rynku frachtowego. W związku z tym,artykuł ten skupia się na systematyzacji ogólnych zasad rozwoju światowego handlu morskiego oraz ocenie najbardziej realistycznych kierunków działań zmierzających do uczynienia z Ukrainy państwa w pełni morskiego. (abstrakt oryginalny)

For the entire period of state construction in Ukraine, the strategy of stable economical growth of country's freight potential has been practically ignored. The solution to this problem requires systematic study of mechanisms and methods of growth and operation of the most important sectors of international freight market. Despite world's freight statistics being systematic, there is practically no established methodology to assess its sustainable development in the times of globalization. Typically, all that is available are in-sights into certain aspects of freight m arket parameters formation. Thus, this article focuses on systematization of the general principles of world's marine trade development and evaluation of the most realistic directions for establishing Ukraine as a fullscale maritime state. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Review of Maritime Transport, 2008 Report by the UNCTAD secretariat //United Nations New York and Geneva: 2011-243 p.
  2. Винников В.В. Экономика морского транспорта.-Одесса:Феникс, 2011.-975 с.
  3. Николаева Л.Л. Принципы устойчивого развития судоходных компаний в глобальном рынке морской торговли: монография/Л .Л. Николаева.-Одесса: Феникс, 2007.-323 с.
  4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка : Инструменты и техника оценки любых активов /А. Дамодаран ; пер.сангл.-М.:Альпина Бизнес Букс, 2004.-1342с.
  5. Maritime labour convention, 2006, 110 p.
  6. Долан Р. Дж.Эффективное ценообразование/Р.Дж.Долан,Г.Саймон-М. Экзамен, 2005.-416с.
  7. Адизес И.К.Управление жизненным циклом корпорацій/И.К.Адизес;пер.сангл.-СПб.:Питер, 2007.-384 с.
  8. George M. L., Works J. Watson-Hemphill K. Fast Innovation.-New York: McGraw-Hill, 2004.
  9. Статистичний щорічник України.Держкомстат України за 2012 рік. За редакцією О.Г.Павленко.Відповідальний за випуск Н.Павленко. 2013р.-650 стор.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu