BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska-Wnuk Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wzajemne relacje pomiędzy kulturą organizacyjną a zachowaniami proaktywnymi w miejscu pracy
Interaction between organizational culture and proactive behavior in the workplace
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 4 (26), s. 25-37, tab., bibliogr. 21 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Kultura pracy
Organisational culture, Work culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł swoją uwagę koncentruje wokół zachowań proaktywnych w miejscu pracy i ich oddziaływania na proces kształtowania się kultury organizacyjnej. Wskazano również na sytuację odwrotną, w której to kultura organizacyjna wpływa na swoich uczestników. Mając to na uwadze w pierwszej kolejności scharakteryzowano pojęcie proaktywności, przede wszystkim przez pryzmat osobowości i zachowań proaktywnych. Następnie przedstawiono istotę kultury organizacyjnej i czynników wpływających na nią. Ze względu zaś na rozpatrywany temat w niniejszym artykule, więcej miejsca poświęcono zachowaniom proaktywnym uczestników organizacji ako przykład szczególnego czynnika mającego wpływ na kształtowanie się kultury organizacyjnej. (abstrakt oryg.)

The article focuses on proactive behaviour in the workplace and its impact on the formation of the organizational culture. It also points to the oppositeituation, in which organizational culture affects its participants. Considering this it first characterizes the concept of proactivity, primarily through the prism of personality and proactive behaviour. Then it presents the essence of organizational culture and factors influencing it. It also discusses in detail proactive participants in the organization's behaviour as an example of a specific factor that affects the development of organizational culture.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakker A.B, Tims M., Derks D., Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement, "Human Relations" 2012, 65 (10).
 2. Bateman T.S., Crant J.M., The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates, "Journal of Organizational Behavior" 1993, Vol.14, Issue 2.
 3. Belschak F.D., Den Hartog D.N., Fay D., Exploring positive, negative and context-dependent aspects of proactive behaviors at work, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2010, 83.
 4. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 5. Crant J.M., Proactive behavior at work, "Journal of Management" 2000, Vol.26, No 3.
 6. Czerska M., Uwarunkowania kulturowe zachowań w organizacji, w: Organizacja zachowań zespołowych, red. R. Rutka, P. Wróbel, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 7. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
 8. Frese M., Kring W., Soose A., Zempel J., Personal initiative at work: Differences between East and West Germany, "Academy of Management Journal" 1996, Vol. 39, Issue 1.
 9. Griffin M.A., Neal A., Parker S., A new model of work role performance: positive behavior in uncertain and interdependent contexts, "Academy of Management Journal" 2007, Vol. 50, No. 2.
 10. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 11. Larson L.L., Bussom R.S., Vicars W., Jauch L., Proactive versus reactive manager: is the dichotomy realistic? "Journal of Management Studies" 1986, Vol. 23, Issue 4.
 12. Nogalski B., Foltyn D., Kultura organizacyjna jako zjawisko, w: Kultura organizacyjna. Duch organizacji, red. Bogdan Nogalski, TNOiK, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz 1998.
 13. Parker S.K., Bindl U.K., Strauss K., Making Things Happen: A Model of Proactive Motivation, "Journal of Management" 2010, Vol. 36, No. 4.
 14. Parker S.K., Collins C.G., Taking Stock: Integrating and Differentiating Multiple Proactive Behaviors, "Journal of Management" 2010, Vol. 36 No. 3.
 15. Pierzchawka S., Kultura elastycznej organizacji, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentym otoczeniu, red. R. Krupski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 16. Reber A., Reber E.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 17. Roşca D., Sîrbu M., Roşca C., The organizational culture and the factors of its formation, "Economic Science Series" Annals of the University of Oradea 2008, Vol. 17, Issue 4.
 18. Rusetski A., Getting Proactive: Cultural And Procedural Drivers Of Managerial Motivation To Act, "Journal of Business & Economics Research" 2011 Vol. 9, No 1.
 19. Sikorski Cz., Kształtowanie kultury organizacyjnej. Filozofia. Strategie. Metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 20. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 21. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K., Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6282
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu