BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Cechy kultury organizacyjnej a metodyki prowadzenia projektów
Features of organizational culture vs. project management methodologies
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 4 (26), s. 39-51, tab., rys., bibliogr. poz. 20
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Zarządzanie projektem, Metodyka prowadzenia projektu
Organisational culture, Project management, Methodology of the project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono relacje między cechami kultury organizacyjnej a metodykami prowadzenia projektów. Podkreślono przy tym atrybuty tzw. kultury projektowej oraz dokonano ogólnej charakterystyki praktykowanych podejść do zarządzania projektami. Mając na uwadze typologię kultur według Camerona i Quinna stwierdzono, że postępowanie zgodne z wartościami kulturowymi charakterystycznymi dla kultury o typie klanu lub adhokracji gwarantują metodyki nowoczesne. W organizacjach o kulturze hierarchii lub rynku standardy zachowań i pozycja kierownika projektu odpowiada ujęciu prezentowanemu w tradycyjnych metodykach zarządzania projektami. (abstrakt oryg.)

This article presents the relations between features of organizational culture and project management methodologies with special emphasis on the attributes of so-called project culture. General characteristics of practical approach to project management are shown as well. Concerning the typology of organizational culture by Cameron and Quinn it is found out that acting in accordance with the cultural values, typical for clan or adhocracy culture, is ensured by modern project management methodologies. The hierarchy or market culture creates standards of behaviour and the project manager's position presented in the traditional project management methodologies. (abstract orig.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen E.S., Toward a Project Management Theory for Renewal Projects, "Project Management Journal" 2006, Vol. 37, No. 3.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000,
 3. Bredillet Ch., Yatim F., Ph. Ruiz, Project management deployment: the role of cultural factors, "International Journal of Project Management" 2010, nr 28.
 4. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 5. Ćwiklicki M., Scrum - nowa metoda zarządzania złożonymi projektami, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 4.
 6. Encyklopedia Zarządzania http://mfiles.pl/pl/index.php/Metodyka_SCRUM (07.11.2012).
 7. Huemann M., Keegan A., Turner J.R., Human Resources Management in the project-oriented company. A Rewiev, "International Journal of Project Management" 2007, nr 25.
 8. Lent B., Zarządzanie procesami prowadzenia projektów, Helion, Gliwice 2005.
 9. Lichtarski J.M., Struktury zadaniowe. Składniki, własności i uwarunkowania, UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 10. Mingus N., Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2002.
 11. Nemiro J.E., Connection in creative virtual teams, "The Journal of Behavioral and Applied Management" 2001, Vol. 2.
 12. Pańkowska M., Środowisko projektowe przedsięwzięć informatycznych, w: Informatyka ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu, red. J. Sobieska-Karpińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 88/2010, Wyd.UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 13. Pinto J.K., Slevin D.P., Critical factors in successful project implementation, "IEEE Transactions on Engineering Management" 1987, nr 34.
 14. Piwowar-Sulej K., Kultura organizacyjna w zarządzaniu przez projekty, w: Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie, kultura organizacji, społeczna odpowiedzialność, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
 15. Pradylok J.E., Pyka J., Koncepcja Agile zarządzania projektami, w: Nowoczesne instrumenty zarządzania, red. S. Marciniak, J. Ostaszewski, TNOiK, Warszawa 2008.
 16. Schwaber K., Sprawne zarządzanie projektami metodą Scrum, Microsoft Press, Warszawa 2005.
 17. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 18. Waszczuk P., Jak dojrzeć do prowadzenia projektów - wywiady z ekspertami, http://www.idg.pl/news/358011/jak.dojrzec.do.prowadzenia.projektow.wywiady.z.ekspertami.html (14.10.2010).
 19. Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2005. Young T.L., Skuteczne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2000.
 20. Zarządzanie projektami, red. J. Skalik, UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6283
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu