BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cewińska Joanna (Uniwersytet Łódzki), Striker Małgorzata (Uniwersytet Łódzki), Wojtaszczyk Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kompetencje przyszłych menedżerów w świetle wyników autodiagnozy studentów zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Potential Managers Competence - Autodiagnosis Made by Students of University of Lodz
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 52, nr 1147, s. 181-191, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Kwalifikacje menedżera, Kształcenie kadr
Managerial competencies, Managerial qualifications, Personnel training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest włączenie się w dyskusję nad kompetencjami menedżerskimi poprzez zaprezentowanie wyników badań własnych prowadzonych metodą analizy treści, których zadaniem było określenie, jak studenci kierunku Zarządzanie Uniwersytetu Łódzkiego postrzegają istotę pracy kierowniczej oraz jak oceniają własne predyspozycje, umiejętności i wiedzę do pełnienia w przyszłości funkcji menedżerskich. Analizą objęto 444 pisemnych wypowiedzi studentów. Rezultaty badawcze poprzedzono krótkim przeglądem poglądów na temat ról i umiejętności kierowniczych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to join the discussion of managerial competence. The paper presents the results of research conducted using content analysis, which aim was to determine how students of Management, University of Lodz perceive the nature of managerial work, and how they assess their own abilities, skills and knowledge to perform managerial functions in the future. The analysis included 444 students' written statement. The results of research preceded by a brief overview of views on the roles and management skills. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen Consulting Institute for Strategic Change: The Evolving Role of Executive Leadership, "Neumann Management Review" 1999, nr 11, [za:] Bartosik S.: Przewodzenie i kierowanie,http://kadry.nf.pl/Artykul/8707/Wyzwania-w-dziedzinie-zarzadzania-stojace-przed-liderami-XXI-wieku/HR-lider-przywodztwo -zarzadzanie/#artTresc, 2013.01.11, s. 17.
 2. Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K.: Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi: [w:] Juchnowicz M. (red.): Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 118-134.
 3. Chełpa S.: Antykwalifikacje kierownicze, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 2, s. 25-27.
 4. Gobé M., Zyman S.: Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brand to People, Allworth Communications Inc. 2001, s. 23.
 5. http://fidbek.pl/kompetencje/otwartosc.html, 2012.01.13.
 6. Języki są ważne dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa osiągają lepsze wyniki dzięki znajomości języków. Zalecenia Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności ustanowionego przez Komisję, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2007, s. 9-12.
 7. Koźmiński A.K.: Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999, s. 222-223.
 8. Mazurek-Kucharska B.: Kompetencje społeczne we współczesnej psychologii i teorii zarządzania. Przegląd wybranych podejść i problemów, [w:] Konarski S. (red.): Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów. Teoria, badania, edukacja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 81.
 9. Pietrasiński Z.: Twórcze kierownictwo, PWN, Warszawa 1975, [za:] Wojtczuk-Turek A.: Badania nad kompetencjami menedżerów. Przegląd problemów i kierunków, [w:] Konarski S. (red.): Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów. Teoria, badania, edukacja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 14-25.
 10. Rakowska A.: Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 72-73.
 11. Senge P.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 292.
 12. Silverman D.: Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2007, s. 148-149.
 13. Striker M.: Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia - wyniki badań empirycznych, [w:] Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.): Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 30-38.
 14. Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004, s. 145-147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu