BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek-Mielczarek Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionach
Support for SME Innovativeness in Regions
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 111, s. 112-126, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise innovation, Small business
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stanowią współcześnie dość istotny stymulator rozwoju gospodarki regionalnej, a ich liczba oraz potencjał ekonomiczny określają również poziom konkurencyjności i innowacyjności regionów. Sytuacja ekonomiczna MSP wpływa na tempo zmian PKB, warunkuje zmiany w inwestycjach, w wielkości zatrudnienia, a pośrednio również zmiany w poziomie zamożności mieszkańców danego regionu. Ważna w tym kontekście jest umiejętność oceny zjawisk i tendencji kształtujących warunki działania w regionach, ich znajomość pozwala bowiem na podejmowanie szybkich, bieżących decyzji ułatwiających funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, a także podnoszących poziom ich konkurencyjności. Warto zauważyć, że firmy zaliczane do sektora MSP napotykają w swojej działalności liczne bariery, jak dostępność do źródeł finansowania, technologii, wiedzy, informacji, wykształconych pracowników itp. Bariery te przez małe i średnie firmy są odczuwane bardziej dotkliwie niż przez duże, a ich pokonywanie jest dla nich znacznie trudniejsze, ze względu na niewielką skalę ich działalności, jak i specyficzny potencjał. Identyfikacja tych barier daje możliwość wprowadzania rozwiązań niwelujących ich oddziaływanie na sektor MSP oraz poprawiających poziom innowacyjności tegoż sektora w ujęciu regionalnym. Innowacje nabierają dziś szczególnego znaczenia, szybkie zmiany w otoczeniu powodują, że stają się one zasadniczym czynnikiem decydującym o egzystencji przedsiębiorstwa oraz uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. W zasadzie można wysnuć wniosek, że współczesnemu przedsiębiorstwu nie wystarczą dotychczasowe źródła rozwoju, jak stosunkowo niskie koszty pracy czy dostępność do tanich zasobów, ale kluczowa staje się przewaga konkurencyjna oparta na wiedzy i innowacjach. Wiedza, postęp techniczny i technologia są podstawowymi czynnikami decydującymi o innowacyjności przedsiębiorstwa, jak i jego rozwoju. Z tych też względów niniejszy artykuł jest poświęcony rozpoznaniu regionalnych stymulatorów wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issues related to the support for SME innovativeness through the proper use of possibilities found in the regional environment. An appropriate combination of applied regional factors may decisively contribute to the changes in corporate innovativeness. It especially concerns the resources acquired from the regional environment, including human and financial resources, knowledge and information. Some important regional factors to stimulate SME innovativeness are those that result from the activities of self-government activities, increasing the attractiveness of the region as well as improving the social and economic standard of living of local communities. SME innovativeness is affected also by the activities of institutions in the business environment connected with the provision of information, advisory, legal and financial services and also the application of diverse instruments supporting innovativeness. In fact, an idea may be formulated that in order to be innovative, SMEs have to, but also may, make use of the competences gathered in their regional environment. However, the condition for the real use of these regional possibilities by SMEs is first of all the interest and awareness of entrepreneurs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bławat F., Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, SPG, Gdańsk 2004.
 2. Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, red. nauk. A. Sosnowska, S. Łobejko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 3. Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, red. nauk. A. H. Jasiński, Wydawnictwo Promocja XXI, Warszawa 2009.
 4. Innowacyjność w teorii i praktyce, red. nauk. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 5. Maik R., Gołoś A., Szczerbacz K., Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw. Raport z badań, PARP, Warszawa 2010.
 6. Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej, red. nauk. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 7. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 8. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
 9. Podstawy zarządzania, red. nauk. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 10. Przedsiębiorstwo, region, rozwój, red. nauk. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2011.
 11. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015, Warszawa 2008.
 12. W kierunku regionalnych systemów innowacji - polskie i europejskie przykłady tworzenia struktur sieciowych na poziomie regionów, red. nauk. M. Klepka, PARP, Warszawa-Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu