BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gad Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Mechanizm wewnętrzny nadzoru korporacyjnego a system rachunkowości w polskich spółkach publicznych : nowe regulacje oraz wyniki badań
The Internal Mechanism of Corporate Governance and Accounting System in the Polish Public Companies - the New Regulations and Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 777-788, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Spółki publiczne, Rachunkowość, Spółki giełdowe, Ład korporacyjny, Rada nadzorcza
Public companies, Accounting, Stock market companies, Corporate governance, Supervisory board
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł dotyczy funkcjonowania mechanizmu wewnętrznego nadzoru korporacyjnego, znajdującego odzwierciedlenie w działalności rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych. Celem artykułu jest prezentacja zmian regulacji mających miejsce na przestrzeni lat 2008 i 2009, dotyczących wzmocnienia nadzoru nad systemem rachunkowości. Zmiany te związane były m.in.: z rozszerzeniem odpowiedzialności rady nadzorczej za sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności, powoływania w ramach rady nadzorczej grupy zadaniowej (komitetu audytu) zajmującej się monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej, czy rozszerzonym zakresem ujawnień dotyczących nadzoru korporacyjnego, zawartych w sprawozdaniu z działalności. Celem artykułu jest również prezentacja wyników badania empirycznego, zrealizowanego wśród rad nadzorczych publicznych spółek kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the functioning of the internal mechanism of corporate governance, reflected in the activities of supervisory boards in Polish public companies. The aim of this article is to present the changes in regulations concerning the strengthening of the supervision of the accounting system which took place in 2008 and 2009. The changes concerned also the increased responsibility of the supervisory boards for financial statements and reports on the activities, the appointment of a task team among supervisory board members (audit committee) responsible for monitoring the financial reporting process and the expanded range of corporate governance disclosures contained in the reports of the activities. The purpose of this article is also to present the results of empirical research implemented among the supervisory boards of public companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M.: Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.
 2. Działo J.: Nadzór właścicielski a efektywność działania spółek, Wyd. Katedry Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 3. Evaluating and Improving Governance in Organizations, International Good Practice Guidance, International Federation of Accountants, New York February 2009.
 4. Gad J.: Odpowiedzialność rad nadzorczych za rachunkowość w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego, [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 5. Gad J.,: Wybrane zmiany legislacyjne prowadzące do zwiększenia wiarygodności sprawozdań finansowych, [w:] E. Walińska, P. Czajor, J. Gad: Meritum. Aneks. Rachunkowość Wybrane zmiany w regulacjach międzynarodowych i krajowych rachunkowości - już obowiązujące i propozycje na przyszłość, Wyd. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 6. Haus B.: Rola i miejsce rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, [w:] Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 7. Helin A., Wisłowski J.: Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdawczość finansową spółek, zasady i tryb funkcjonowania komitetu audytu, Wyd. INFOR Ekspert, Warszawa 2008.
 8. Hopt K.J., Leyens P.C.: Board Models in Europe - Resent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy, "European Company & Financial Law Review", August 2004, Vol. 1, Issue 2.
 9. Koładkiewicz I.: Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa 1999.
 10. Mallin C.: The Relationship between Corporate Governance, Transparency and Financial Disclosure, "Corporate Governance: An International Review", October 2002, Vol. 10.
 11. Opalski A.: Europejskie prawo spółek, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010.
 12. Opalski A.: Rada nadzorcza jako strategiczne ogniwo ładu korporacyjnego spółki akcyjnej, [w:] Europejskie prawo spółek. Tom III. Corporate governance, red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 13. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P.: Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 14. Śliwińska-Grzegorczyk M.: Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu gospodarczego, [w:] B. Micherda: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa 2010.
 15. Urbanek P.: Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu