BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokita Jan (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Deutsche Ordnung? (O dylemacie skąpca i imperialisty)
Deutsche Ordnung? (Dilemma of the Miser and the Imperialist)
Źródło
Horyzonty Polityki, 2012, vol. 3, nr 4, s. 321-362
Tytuł własny numeru
Nie-ludzki wymiar polityki
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Federalizm, Suwerenność, Deflacja, Euro, Bezpieczeństwo finansowe
Economic situation, Federalism, Sovereignty, Deflation, Euro, Financial security
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Osłabienie trendu federalizacyjnego i wewnętrznej solidarności w UE było nieuniknionym dziedzictwem traktatu lizbońskiego. Kryzys zadłużeniowy strefy PIIGS nieoczekiwanie zrodził silny front na rzecz unijnej solidarności, jednak zupełnie na nowo definiowanej. Celem tego frontu jest doraźne zażegnanie kryzysu fiskalnego przez wymuszenie takiej zmiany modelu UE, która poprzez rozległy mechanizm redystrybucji gwarantowałaby bezpieczeństwo finansowe bankrutującym państwom - dłużnikom i bankom - wierzycielom. Takiemu dziwnemu sojuszowi socjalistów, "rynków" i europejskiego Południa przeciwstawiła się osamotniona kanclerz Niemiec. W rezultacie - dzięki odradzającej się sile politycznej Niemiec - wymusiła ona Sześciopak i Pakt Fiskalny, które są zwieńczeniem paneuropejskiego Deutsche Ordnung, rewolucjonizującego na naszych oczach europejską politykę. Skutkiem tego redefinicji wymaga utrwalone tradycją podejście do tak fundamentalnych zasad europejskiego ładu, jak demokracja, suwerenność, wolność i bezpieczeństwo. Na peryferiach UE powstaje nowa forma państwowości, zwana przez autora "państwem mandatowym". Te przeobrażenia przyniosły falę antyniemieckich reakcji niemal w całej Europie, ale także postawiły europejską politykę Niemiec przed kilkoma niełatwymi dylematami. Z jednej strony mocarstwowy Berlin "wyrasta z Europy", z drugiej zaś - chciałby ją urządzić wedle "niemieckich wartości". Nieustępliwość kanclerz Merkel mogłaby istotnie w dłuższej perspektywie odmienić Europę, ale ów sukces jest jeszcze z kilku powodów co najmniej niepewny. Jeśli Merkel przegra swoją hazardową europejską grę, to w krótkim czasie może dojść do zmiany geopolitycznych i traktatowych podstaw UE, a Polska nieoczekiwanie może stanąć wobec pytania o swoją rolę w całkiem na nowo urządzanej Europie. (abstrakt oryginalny)

The weakening of the federalisation trend and the EU's internal solidarity was the inevitable legacy of the Treaty of Lisbon. The debt crisis of PIIGS zone has unexpectedly resulted in a strong front in favour of the EU solidarity, however, an utterly re-defined one. The purpose of this front is to temporarily avert the fiscal crisis by forcing such a change in the EU's model which would ensure - by means of an extensive redistribution mechanism - the financial security to the bankrupt states-debtors and banks-creditors. Such a strange alliance of socialists, "markets" and the European South was resisted by the German Chancellor alone. As a result, due to Germany's resurgent political power, she forced the Six-Pack and the Fiscal Pact which are regarded as the culmination of a pan-European Deutsche Ordnung that revolutionizes the European policy. Consequently, what merits redefinition is the traditional approach to such fundamental principles of European governance as democracy, sovereignty, freedom and security. At the periphery of the EU there is created a new form of statehood, referred to by the author as "mandate state". These transformations triggered off a wave of anti-German reaction all over Europe, and they faced Germany's European policy with a number of tough dilemmas. On the one hand, the world power Berlin "grows out of Europe", while on the other hand, it would like to arrange the latter according to "the German values". Merkel's intransigence could indeed significantly alter Europe in the long term, but such a success is nevertheless uncertain due to a number of reasons. If Merkel loses her European gambling game, Europe may soon encounter changes in its geopolitics and the treaties which form its foundations, while Poland may unexpectedly face the question about its role in a newly ordered Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Tusk, J. Rokita, Obrona Nicei i odwagi, "Gazeta Wyborcza" 3 października 2003, (dostęp: 12.05.2012).
 2. Europa w fazie polizbońskiej, wywiad z Jadwigą Staniszkis, "Rzeczpospolita" 2 grudnia 2009, (dostęp: 12.05.2012).
 3. J. Hausner, J. Szlachta, J. Zaleski i inni, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja GAP, s. 69-75, http://www.pte. pl/pliki/pdf/Kurs%20na%20innowacje.pdf (dostęp: 12.05.2012).
 4. Charlemagne, Unruly neighbours, "The Economist" 19th Febr. 2009, http://www.economist.com/node/13144228 (dostęp: 12.05.2012).
 5. S. Kawalec, Banki w Polsce powinny być pod krajową kontrolą, "Obserwator Finansowy" 2 listopada 2011, http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/ll/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/?k=bankowosc (dostęp: 12.05.2012).
 6. Angela Merkel rules out German bailout far Greece, http://www.dw.de/dw/article/0"5299788,00.html (dostęp: 12.05.2012).
 7. W. Proissl, Why Germany fell out of love with Europe?, Breugel Essay and Lecture Series, s. 32, http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/417-why-germany-fell-out-of-love-with-europe/ (dostęp: 12.05.2012).
 8. P. Bagus, Tragedia euro, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011, s. 99-124
 9. The Nico and Angela show, "The Economist", special report: "Europe and its currency" 12th Nov. 2011, (dostęp: 12.05.2012).
 10. The euro crisis cannot be solved by yet another one-sided solution, "The Economist" 10th Dec. 2011, (dostęp: 12.05.2012).
 11. J. Rostowski, Desperate Times need desperate ECB measures, "Financial Times" 20th May 2012, http://www.ft.eom/intl/cms/s/0/a8fb20ce-a27d-llel-a605 -00144feabdc0.html#axzzlwCOIP9k8 (dostęp: 20.05.2012).
 12. K. Rybiński, blog, wpis z 13 lipca 2011, http://www.rybinski.eu/2011/07/jakie-opcje-dzialania-ma-strefa-euro-i-co-z-tego-wyniknie/ (dostęp: 12.05. 2012).
 13. Wykład Jurgena Habermasa wygłoszony 6 kwietnia 2011 w Berlinie, http://wyborcza.p1/l,97738,9402222,Pakt_dla_Europy_czy_przeciw_Eu- ropie_.html?as=2&startsz=x (dostęp: 12.05.2012).
 14. S. Kawalec, E. Pytlarczyk, Kontrolowana dekompozycja strefy euro aby uratować Unię Europejską i jednolity rynek, http://bi.gazeta.p1/im/4/11512/ mll512164.pdf> (dostęp: 12.05.2012).
 15. T. Bielecki, Pan Euro, "Gazeta Wyborcza" 12 września 2011, http:// archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,7470206,20110912RP-DGW,Pan_ euro,zwykly.html (dostęp: 12.05.2012).
 16. J. Caporaso, The European Union and Forms of State: Westphalian, Regulatory or Post-Modern?, "Journal of Common Market Studies", s. 30-33, https://mywebspace.wisc.edu/ringe/web/Brussels_Program/2010/Ca- poraso%201996.pdf (dostęp: 12.05.2012).
 17. P. Cywiński, Aksamitna pikielhauba, "Rzeczpospolita PlusMinus" 25-26 lutego 2012, http://www.rp.pl/artykul/827783.html (dostęp: 12.05.2012).
 18. W. Lorenz, Nadchodzi epoka Hollande'a, "Rzeczpospolita" 4 maja 2012.
 19. Music of the Nazis is an uneasy echo for Germany's Veterans' Day, "The Times" 5 April 2012, (dostęp: 12.05.2012).
 20. China sees trade with Germany near doubling 2015, 23 Apr. 2012, http://www.reuters.com/article/2012/04/23/us-germany-china-idUS- BRE83L08D20120423 (dostęp: 12.05.2012).
 21. U. Guerot, Germany goes global: farewell, Europe, 14 Sept. 2010, http://www. opendemocracy.net/ulrike-guerot/germany-goes-global-farewell-europe (dostęp: 12.05.2012).
 22. N. Kulish, Defying Others, Germany Finds Economic Success, "The New York Times" 13 Aug. 2010, http://www.nytimes.com/2010/08/14/world/europe/14germany.html?pagewanted=l&_r=l&hp (dostęp: 12.05.2012).
 23. G. Friedman, Germany's Role in Europe and the European Debt Crisis, "Stratfor Geopolitical Weekly" 31 Jan. 2012, http://www.stratfor.com/weekly/germanys-role-europe-and-european-debt-crisis (dostęp: 12.05.2012).
 24. A Strong Europe - A Bright Future far Germany, Resolution of the 24th Party Conference of the CDU Germany, s. 10, http://www.cdu.de/doc/pdfc/l 11124-Europa-Kurzfassung.pdf (dostęp: 12.05.2012).
 25. T. Mann, Poglądy człowieka apolitycznego. Mieszczańskość, "Kronos" 2011, nr 2, s. 92.
 26. Zabójcza federalizacja, wywiad z Jadwigą Staniszkis, "Rzeczpospolita" 1 grudnia 2011, http://www.rp.pl/artykul/762683.html (dostęp: 12.05.2012).
 27. Bez białych rękawiczek, wywiad z Angelą Merkel, "Europa Wspólny Projekt Sześciu Gazet Europejskich" 26 stycznia 2012, nr 4, http://wyborcza. pl/1,75480,11028101,Angela_Merkel_Bez_bialych_rekawiczek.html (dostęp: 12.05.2012).
 28. J. Habermas, Zur Verfassung Europas. Ein Essay, Berlin 2011
 29. G. Diez, Habermas, The Last European, (dostęp: 12.05.2012); oraz wykład wygłoszony 6 kwietnia 2011 w Berlinie, http://wyborcza.p1/l,97738,9402222,Pakt_ dla_Europy_czy_przeciw_Europie_.html?as=2&startsz=x (dostęp: 12.05. 2012).
 30. Charlemagne, The commission condurum, "The Economist" 14th April 2012, http://www.economist.com/node/21552568 (dostęp: 12.05.2012).
 31. Wywiad ministra Jacka Rostowskiego dla Radia ZET, 1 lutego 2012, http://m.tokfm.pl/Tokfm/l/109983/11067932/Rostowski_Byla_proba_skoku_na_UE_uniemozliwilismy.html (dostęp: 12.05.2012).
 32. J. Delors, S. Nilsson, Na kłopoty Europejska Wspólnota Energetyczna, "Rzeczpospolita" 30 stycznia 2012, http://archiwum.rp.pl/artykul/1116934_Na_klopoty_Europejska_Wspolnota_Energetyczna.html (dostęp: 12.05.2012).
 33. M. Cichocki, Nowy porządek w Europie, "Rzeczpospolita" 17 listopada 2011, http://www.rp.pl/artykul/755544.html (dostęp: 12.05.2012).
 34. L. van Middelaar, Przejście do Europy. Historia pewnego początku, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011.
 35. We Want To See the Euro Zone Flourish. Interview with Polish Foreign Minister, "Spiegel On Line International" 16 May 2012, http://www.spiegel.de/international/europe/poland-s-foreign-minister-explains-why-his-country-wants-to-join-euro-zone-a-833045.html (dostęp: 12.05.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu