BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzegocki Arkady (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie, Wielka Brytania)
Tytuł
Wprowadzenie w edukację polityczną
Introduction to the Political Education
Źródło
Horyzonty Polityki, 2011, vol. 2, nr 3, s. 17-30
Tytuł własny numeru
Edukacja polityczna
Słowa kluczowe
Historia myśli politycznej, Edukacja, Polityka, Społeczeństwo obywatelskie, Obywatelstwo
History of political thought, Education, Politics, Civic society, Citizenship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Chociaż edukacja polityczna wydaje się mieć niewiele wspólnego z edukacją obywatelską, społeczną czy nawet patriotyczną, to jest ona kluczem do uczynienia z młodych ludzi aktywnych obywateli. We współczesnej Polsce polityka często bywa przeciwstawiana społeczeństwu obywatelskiemu, ze względu na przemiany, jakie zaszły w najnowszych dziejach. Jednak w tradycji polskiej myśli politycznej łączono elementy edukacji politycznej, obywatelskiej i patriotycznej. To dzięki tej pierwszej, przy uwzględnieniu istotnego elementu obywatelskiego i patriotycznego, umacnia się odpowiedzialność obywateli oraz aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Każdy, kto chce wprowadzić politykę do prowadzonych zajęć, powinien być świadomy tradycyjnie krytycznego podejścia do pierwszej nowożytnej doktryny politycznej oraz prac jej głównego propagatora, Niccolo Machiavellego. W ciągu wieków Polacy tworzyli państwo w oparciu o idee indywidualnej wolności oraz obywatelskiego zaangażowania w życie publiczne. Pierwsze zetknięcie z nowoczesnym państwem zbiegło się z utratą niepodległości i rozbiorem ziem polsko-litewskich przez trzech absolutystycznych zaborców. Z tego powodu skuteczna edukacja polityczna w Polsce musi być oparta na republikańskiej i obywatelskiej tradycji, której oddziaływanie na polską politykę było ogromne, niezależnie od tragicznych rozdziałów w polskiej historii. (abstrakt oryginalny)

Although political education may seem to have little in common with civic, social, and even patriotic education, it is crucial in making young people more active citizens. In modern Poland politics and civic society are often contrasted, due to the developments in contemporary Polish history. However, it has been the tradition of Polish political thought to link the political, the civic and the patriotic element of education together. It is only the political education with a strong civic and patriotic component that encourages civic responsibility and active participation in social life. Anyone in Poland willing to bring politics to the classroom should be aware of the traditional Polish critical approach to the basic tenets of early modern political thought and the works of its foremost exponent, Niccolo Machiavelli. Over the centuries the Poles have built a state based on the idea of individual freedom and civic participation in public life. Their first encounter with modern state coincided with the loss of independence and the annexation of the Polish-Lithuanian lands by three absolutist monarchies. Therefore effective political education in Poland must base itself on the Polish republican and civic traditions whose impact on Polish politics has been enormous despite the tragic chapters of Polish history. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Domański, Klasa bez klasy, "Zdanie" 2009, nr 3-4
 2. M. Fałkowski, Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004: problem frekwencji oraz znaczenia dla polskich wyborców i krajowej sceny politycznej, "Analizy i Opinie" Instytut Spraw Publicznych, nr 11, 6/2003; (dostęp: 17.10.2011.)
 3. Nauka o państwie, red. P. Kaczorowski, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006, s. 36.
 4. W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 5. A. Sucheni-Grabowska, Między monarchią a demokracją: studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994
 6. A. Sucheni-Grabowska, Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2009
 7. J. Ekes, Złota Demokracja, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2010.
 8. P. Hanczewski, Edmund Burkę - chwała i upadek Polski, (dostęp: 17.10.2011).
 9. L. Acton, W stronę wolności, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2003.
 10. J. Ekes, Dwie Polski. Z prof. Januszem Ekesem rozmawiają A.M. Porębska i A. Rzegocki, "Pressje", Teka 10 i 11 Klubu Jagiellońskiego.
 11. F. Koneczny, Polskie logos a ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów [b.r], s. 548.
 12. D. Gawin, Przekleństwo 1709 roku. Czy Polacy mogą wybić się na podmiotowość?, "Teologia Polityczna. Rocznik filozoficzny" nr 5, lato 2009 - jesień 2010, s. 44-45.
 13. W. Bernacki, Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2011, s. 9-11.
 14. F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 15. M. Viroli, From Politics to Reason of State. The Acquisition and Transformation of the Language of Politics 1250-1600, Cambridge University Press, Cambridge 1992, s. 2-5.
 16. A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008, s. 187-192.
 17. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, s. 493.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu