BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchowiec Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ustawowe mierniki efektywności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce w latach 1999-2012 - metodyka obliczania, ocena oraz postulowane kierunki zmian
Statutory Methods of Measuring and Evaluating Polish Open Pension Funds' Investment Efficiency in the Years 1999-2012 - Calculation Methodology, Assessment of Applied Measures and Proposed Changes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 409-422, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Inwestycje finansowe, Efektywność inwestycji, Ubezpieczenia społeczne
Open Pension Funds (OPF), Financial investment, Efficiency of investment, Social insurance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie ustawowych metod oceny efektywności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w Polsce oraz próba oceny stosowanych przez ustawodawcę mierników. OFE pełnią istotną rolę zarówno w polskim systemie emerytalnym, jak i na rynku finansowym. Dlatego też ocena efektywności inwestycji dokonywanych przez te instytucje powinna być kluczowym celem zarówno z punktu widzenia uczestników funduszy, jak i państwa. Niemniej jednak obecne ustawowe mierniki oceny efektywności są obarczone szeregiem wad, które uniemożliwiają pełną ocenę wyników osiąganych przez fundusze. Dlatego też wymagają one istotnej modyfikacji w taki sposób, aby umożliwiły pełną i obiektywną ocenę wyników inwestycyjnych osiąganych przez OFE. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present statutory methods of evaluating the Polish open pension funds' investment efficiency (OPF) and attempt to assess the measures used by the legislator. OPF play an important role in the pension system as well as on the financial market. The assessment of OPF investment efficiency should be a key goal for both the funds' members and the state. However, statutory measures assessing the OPF's efficiency have many defects which prevent the full evaluation of funds' performance. Therefore, current performance evaluation regulations of OPF require substantial modification in such a way as to enable full and objective assessment of investment results achieved by pension funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza polityki inwestycyjnej OFE w latach 2000-2002. Publikacja Departamentu Analiz, Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Departamentu Polityki Inwestycyjnej Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2003. Wersja elektroniczna: www.knf. gov.pl/Images/polityka_inwestycyjna_ofe_2000-2002_tcm75-4931.pdf (14.02.2013).
 2. Dybał M.: Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 3. Gradzik K.: Inwestycje OFE ich rola w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, [w:] Polityka inwestycyjna OFE. Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, Zeszyt 2004, nr 3, s. 57-58. Wersja elektroniczna: www.knf.gov.pl/Images/forum0304_tcm75-8902. pdf (27.02.2013).
 4. Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne, red. Cz. Domański, PWE, Warszawa 2011.
 5. OFE w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, red. F. Chybalski, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania stopy zwrotu i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, sposobu i terminu zawiadamiania Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego oraz sposobu podawania przez Prezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także sposobu i terminu przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji o wysokości stopy zwrotu funduszu do agencji informacyjnej (DzU 1998, nr 63, poz. 404).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (DzU 2011, nr 90, poz. 516).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych (DzU 2004, nr 47, poz. 449).
 9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU 1998, nr 137, poz. 887 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych (DzU 2003, nr 170, poz. 1651 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (DzU 2011, nr 75, poz. 398 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU 1997, nr 139, poz. 934 z późn. zm.).
 13. Uzasadnienie do rządowego projektu Ustawy o o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Druk sejmowy nr 1047 z 2003 r.). Wersja elektroniczna http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka. nsf/wgdruku/1047/$file/1047.PDF (14.02.2013).
 14. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów, http://bip.kprm. gov.pl/portal/kpr/form/r378/Projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_organizacji_i_funkcjonowaniu_ funduszy_emerytal.html (27.02.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu