BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2007, nr 1, s. 7-24, tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Konsument, Typy gospodarstw domowych
Households, Consumer, Types of households
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na wyjaśnieniu pojęcia "gospodarstwo domowe" w ujęciu ekonomicznym i socjologicznym, a także wyraźnym rozgraniczeniu go od terminu "rodzina". W dalszej części artykułu omówiono istotę i zakres działania gospodarstw domowych, analizując ekonomiczne i społeczne funkcje w nich realizowane. Ponieważ sfera badań dotyczącą uwarunkowań konsumpcji w wymiarze mikrospołecznym jest ważna, dlatego omówiono podstawowe czynniki określające potrzeby gospodarstw domowych. Determinanty kształtujące zachowanie konsumenta przeanalizowano, dokonując ogólnego podziału czynników na dwie grupy: czynniki wewnętrzne, które są bezpośrednio związane z członkami gospodarstwa domowego, oraz zewnętrzne, stanowiące jego otoczenie. Ze względu na to, że podstawowe sfery działania gospodarstw domowych, takie jak: zarobkowanie, wydatkowanie czy konsumpcja, nie występują jednocześnie w nich wszystkich i - mimo wielu cech wspólnych - gospodarstwa domowe nie stanowią jednolitej zbiorowości, rozróżniono ich typy według różnych kryteriów, a następnie omówiono strukturę polskich gospodarstw domowych z wykorzystaniem danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego z 1988 r. i 2002 r. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski F. 1984. Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa: PWN.
 2. Bannock G., Baxter R.E., Davis E. 1992. The Penguin Dictionary of Economics, Londyn: Penguin Books.
 3. Becker G.S. 1990. Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa: PWN.
 4. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2005. Mikroekonomia, Warszawa: PWE.
 5. Bylok F. 2005. Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
 6. Czeczerda W. 1969. Rodzina i jej potrzeby w zakresie mieszkania, IGM, Materiały i Studia.
 7. Daszkowska M., Senyszyn J., 1994. Elementy teorii konsumpcji, Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 8. Dzięgielewska M., 1998. Społeczno-kulturowe uwarunkowania postaw kobiet wobec gospodarstwa domowego, Łódź: Wyd. UŁ.
 9. Gaęski B. 1977. Socjologiczna problematyka gospodarstw domowych. w: Szczepański A. (red.) Badania nad wzorcami konsumpcji, Warszawa: PWN.
 10. Gutkowska K. 1988. Gospodarstwo domowe jako kategoria socjologiczna. Gospodarstwo Domowe.
 11. Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. 2001. Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Warszawa: Wyd. SGGW.
 12. Graniewska D. 1993. Bezrobocie a rodzina. w: Frątczak E., Strzelecki Zb. i J. Witkowski (red.) Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki, Warszawa.
 13. Górecki B. 1979. Ekonomika gospodarstwa domowego, Warszawa: IHWiU.
 14. Groch J., Mydel R. (red.) 1995. Popularna encyklopedia powszechna, Kraków: Fogra.
 15. GUS. 1990. Komunikat GUS o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego 1988, Warszawa.
 16. Hodoly A. 1971. Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno - ekonomiczna, Warszawa: KiW.
 17. Kędzior Z. 1989. Domowe dobra trwałego użytku w procesie zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych. Gospodarstwo Domowe, nr 1.
 18. Kędzior Z. 1992. Gospodarstwo domowe - podmiot gospodarujący, Warszawa: IRWiK.
 19. Kędzior Z. 1994. Polskie gospodarstwo domowe w okresie przemian systemowych. Gospodarstwo Domowe w Kraju i na Świecie, nr 2.
 20. Kędzior Z. 1995. Gospodarstwo domowe. w: Altkorn J., Kramer T. (red.) Słownik terminów marketingowych, Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 21. Kędzior Z., Kieżel E. (red.) 2002. Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Warszawa: PWE.
 22. Kordos J. 1982. Metoda rotacyjna w badaniach budżetów rodzinnych w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 12.
 23. Kordos J. 1991. Metodologia i wykorzystanie wskaźników społecznych. w: Jońca St. (red.) Jakość życia i warunki bytu. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 40, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 24. Krasiński Z., Piasny J., Szulce H. 1984. Ekonomika konsumpcji, Warszawa: PWE.
 25. Kurzynowski A. 1994. Sytuacja rodziny w okresie przemian systemowych, Praca i zabezpieczenie społeczne, nr 12.
 26. Kurzynowski A. 1992. Dochody rodzin bezrobotnych i samoocena warunków bytu, Biuletyn IGS, nr 1-2.
 27. Mruk H. 1992. Tendencje w zróżnicowaniu dochodów gospodarstw domowych. w: Pałaszewska-Reindl, T. (red.) Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990, Katowice.
 28. Ostrowska E. 1977. Czas użytkowania dóbr trwałych przez gospodarstwa domowe. Wiadomości Statystyczne, nr 7.
 29. Pałaszewska-Reindl T., Strzelecka M., Tylec-Durand B. 1983. Gospodarstwo domowe. Funkcje i rola na rynku, Monografie i Syntezy, Warszawa: IRWiK.
 30. Pałaszewska-Reindl T., Michna, W. 1986. Gospodarstwo domowe - ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej. w: Pałaszewska-Reindl, T. (red.) Polskie gospodarstwa domowe: życie codzienne w kryzysie, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 31. Pałaszewska-Reindl T. 1990. Gospodarstwo domowe - życie codzienne w kryzysie. w: Kondycja gospodarstw domowych w Polsce (lata osiemdziesiąte), Monografie i Syntezy 1/1990, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 32. Piotrowski J. 1970. Współczesne gospodarstwo domowe i jego funkcje. w: Ekonomiczno-społeczna rola gospodarstwa domowego. Materiały z konferencji, Warszawa: CRZZ.
 33. Piotrowski J. 1979. Społeczne problemy rodziny, w: Polityka Społeczna, Warszawa: PWE.
 34. Piskiewicz L. 1995. Konsumpcja w rodzinach dotkniętych bezrobociem. Handel Wewnętrzny, nr 3.
 35. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2005. Ekonomia 1, Warszawa: PWN.
 36. Simon H.A. 1997. An Empirically Based Microeconomics, Cambridge University Press.
 37. Światowy G. 1990. Rynkowe uwarunkowania zachowań rynkowych gospodarstw domowych, Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 38. Światowy G. 2006. Zachowania konsumenckie, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 39. Tymowski A. 1973. Metodyka badań nad gospodarstwem domowym, Warszawa: Biblioteka IHW.
 40. Wątorski J. 1987. Mieszkanie i domowe dobra trwałe w konsumpcji rodzin miejskich, Wrocław.
 41. Wiszniewski E. 1983. Ekonomika konsumpcji, Warszawa: PWN.
 42. Wiszniewski E. 1993 Gospodarstwo domowe - problemy ekonomiki i funkcjonowania, Warszawa: Monografie i Opracowania SGH.
 43. Zalega T. 2001. Warunki mieszkaniowe i wyposażenie w dobra trwałego użytku gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi w świetle badań empirycznych. Marketing - rynek - przedsiębiorstwo, nr 4-5.
 44. Zalega T. 2003. Consumer Behaviours in Households with Unemployed Members, Based on Surveys, Bratysława: The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe.
 45. Zielińska Ź. 1996. Gospodarstwo domowe - szansa i zagrożenia w warunkach gospodarki rynkowej. Handel Wewnętrzny, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu