BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunasz Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2006, nr 1, s. 29-36, wykr., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Szkolenia, Szkolenie zawodowe, Efektywność, Pomiar efektywności
Training, Vocational training, Effectiveness, Efficiency measurement
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Systematyczny model szkolenia i doskonalenia zawodowego przybiera charakter ustawicznego procesu stanowiącego sekwencję kilku etapów, zapewniających racjonalność zachowań organizacyjnych: analizy i identyfikacji potrzeb szkoleniowych, przygotowania programu i planu szkolenia, realizacji szkolenia i oceny jego efektywności. Każdy z komponentów tego procesu odgrywa w nim ważką rolę. Badania wskazują, iż najwięcej trudności podmiotom sprawia ostatni z wymienionych etapów. Dlatego istnieje potrzeba prowadzenia stałego monitoringu tej sfery działalności szkoleniowej poprzez podejmowanie na tym gruncie rozważań teoretycznych i empirycznych. W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty związane z problematyką modelu systematycznego procesu szkoleniowego - opisywanego szeroko w literaturze przedmiotu - a także oceny efektywności szkolenia. Rozważania teoretyczne stanowiły bazę dla empirycznej egzemplifikacji związanej z podejmowaną problematyką, koncentrującej się na ocenie funkcjonowania komponentów procesu szkoleniowego w przedsiębiorstwie oraz metodach wykorzystywanych na ostatnim etapie procesu szkoleniowego. Źródłem danych empirycznych były badania systemów szkoleniowych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie polityki szkoleniowej przedsiębiorstw - prezentacja wyników badań. 2001. www.szkolenia.com.
 2. Bohdziewicz P. 1999. Proces szkolenia kadr w przedsiębiorstwie i jego efektywność. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 148, s. 69-81.
 3. Danilewicz D. 2003. Ocena efektywności programów szkoleniowych w polskich przedsiębiorstwach, raport z badań, http://www.parp.gov.pl/doc/raport13_zal1.pdf.
 4. Griffin W.R. 2004. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.
 5. Janiak I. 2001. Badanie efektywności szkoleń pracowniczych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, s. 95-103.
 6. Jasiński Z., Janiak-Rejno I. 2004. Sposoby pomiaru i oceny efektów szkolenia pracowników, materiały z konferencji "Efektywność źródłem bogactwa narodów", Wrocław-Karpacz 19-21.01.04, referat dostępny w Internecie: http://efektywnosc04.ae.wroc.pl/Referat/art41.pdf.
 7. Król H. 2000. Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników. Humanizacja Pracy, nr 3, s. 29-43.
 8. Kuryłowicz-Rodzoch A. 1999. Inwestowanie w pracownika. Przegląd metod szkolenia - cykl artykułów. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 7-8, s. 6-12.
 9. Piechnik-Kurdziel A. 2000. Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 552, s. 41-55.
 10. Pocztowski A. 1999. Zarządzanie szkoleniami w firmie. w: Ludwiczyński A. (red.) Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, s. 201-216, Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.
 11. Proces szkoleniowy w ocenie dostawców szkoleń. 2002. www.szkolenia.com.
 12. Sajkiewicz A. (red.) 2000. Zasoby ludzkie w firmie, Warszawa: Poltext.
 13. Sekuła Z. 1999. Controlling personalny - cz. I, Bydgoszcz: OPO.
 14. Szałkowski A. (red.) 2000. Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 15. Zgud J., Kossowska M. 2000. O ewaluacji raz jeszcze. Planowanie i projektowanie szkoleń pracowniczych (8). Personel, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu