BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postuła Igor (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Systemy udzielania pomocy publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2005, nr 1, s. 40-48, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Pomoc publiczna państwa
Public aid, Public state aid
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawione są systemy udzielania pomocy publicznej w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Autor analizuje działanie poszczególnych systemów z punktu widzenia dwóch podstawowych celów regulacji pomocy publicznej, jakimi są: ochrona konkurencji przed negatywnym oddziaływaniem państwa oraz rozwiązywanie określonych problemów społeczno-gospodarczych poprzez udzielanie pomocy publicznej. Realizacji pierwszego celu mają służyć odpowiednie regulacje prawa wspólnotowego - reguły dopuszczalności pomocy publicznej, które wyznaczają jednocześnie granice autonomii państw członkowskich w zakresie tworzenia prawa stanowiącego podstawę dla realizacji drugiego celu. Mając to na uwadze niezwykle ważną kwestią jest przedstawienie relacji prawa wspólnotowego i regulacji krajowych na tej płaszczyźnie, która określa zakres autonomii państw członkowskich w zakresie konstruowania krajowych systemów udzielania pomocy publicznej. Wnioski płynące z analizy poszczególnych systemów pomocowych stanowią podstawę dla konstrukcji polskiego sytemu udzielania pomocy publicznej, który sprzyjałby realizacji dwóch podstawowych celów regulacji pomocy publicznej. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Communication to the Council on Commission policy on sectoral aid schemes, COM (78) 221 final - May 1978.
 2. Communication from the Comission the Cuncil - Progress report concerning the reduction and reorientation of state aid, Brukslea 16.10.2002, COM (2002) 555.
 3. Dudzik S. 2002. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej - między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków: Zakamycze.
 4. Dudzik S. 2004. Współpraca państw członkowskich i instytucji wspólnotowych w sprawach pomocy państwa dla przedsiębiorstw. Zagadnienia podstawowe. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 1.
 5. Fornalczyk, A. (red.) 1998. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 6. Mik C. 2002. Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa: C. H. Beck.
 7. Pełka P., Stasiak M, 2002. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Warszawa: Difin.
 8. Płowiec U. 1999. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski. w: Kawecka-Wyrzykowska (red.) Polski przemysł w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 9. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 20001 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa październik 2002.
 10. Shaw J. 2000. Law of the European Union, Palgrave.
 11. Sobczak K. 2001. Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 12. Stasiak M. Cel: przyśpieszać rozwój gospodarczy, Rzeczpospolita 7 lipca 2000.
 13. Tadeusiak M. Pomoc publiczna - przegląd przepisów prawa polskiego w: Fornalczyk, A. (red.) 1998. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 14. Temple Lang J. 1990. Community Constitutional Law: Article 5 EEC Treaty, Common Market Law Review, nr 27.
 15. Temple Lang J. 1998. The Duties of National Autorities Under Community Constitutional Law, ELRev., nr 23.
 16. Ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. z 2004 roku, Nr 123, poz. 1291.
 17. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: 77/69 Commission v. Belgium, [1970]ECR 237.
 18. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: 8/70 Commission v. Italy, [1970]ECR 961.
 19. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: 51-54/71 International Fruit Company v. Produktschap voor Grrenten en Fruit, [1971]ECR 1107.
 20. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: 102/79 Commission v. Belgium, [1980]ECR 1473.
 21. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: 28/81 Commission v. Italy, [1981]ECR 2577.
 22. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: 33/90 Commission v Italy, [1991]ECR I-5987.
 23. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: C-72-73/91 Firma Sloman Neptun Schiffahrts AG v See- betriebstrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffarts, [1993] ECR I-887.
 24. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: C-295/97 Industrie Aeronautische e Meccanishe Rinaldo Piaggio SpA v International Factors Italia, Dornier Luftfahrt GmbH, Ministerio della Difensa, [1999] ECR I-3735.
 25. www.budeskartellamt.de
 26. www.ks.dk/english/stateaid/
 27. www.konkure.lt/english/about/regulations.htm
 28. www.publicaid.gov.cy
 29. www.uokik.gov.pl
 30. BGB1.I
 31. Danish Competition Law
 32. Traktat Rzymski - Traktat z 25 marca 1957 roku o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu