BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kagan Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Kulawik Jacek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Płonka Renata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Wieliczko Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Problemy obiektywizacji kryteriów dystrybucji dopłat bezpośrednich w UE
Problems with Objectification of Criteria of Direct Payments Distribution in the EU
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 2, s. 3-21, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Dopłaty dla rolnictwa, Rolnictwo, Finansowanie rolnictwa
Payments for agricultural, Agriculture, Agricultural finance
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Na podstawie dotychczasowej wiedzy i informacji statystycznych z Eurostatu oraz FADN potwierdzono w artykule tezę, że zróżnicowanie warunków funkcjonowania rolnictwa w UE jest faktem obiektywnym, a więc nierówne stawki płatności bezpośrednich są tego następstwem. Pozwala to zatem uznać taki system za sprawiedliwy i nie podważający równej konkurencji w rolnictwie Wspólnoty. Zaprezentowane także zostały propozycje udzielania dopłat bezpośrednich w oparciu o kryteria obiektywne. Jest to zadanie bardzo trudne, gdyż w pewnym momencie trzeba dokonać społeczno-politycznego ich ważenia. Ustosunkowano się również do kwestii określania stawek płatności bezpośrednich na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie zamiast na 1 ha. Taka zmiana nie poprawiłaby jednak położenia dochodowego krajów, w których zatrudnianie w rolnictwie jest absolutnie i relatywnie wysokie. Do grupy tej należy m.in. Polska. (abstrakt oryginalny)

On the basis of the existing knowledge and statistics from Eurostat and FADN the article confirms the thesis that the diversity of farming conditions in the EU is an objective fact, and thus unequal rates of direct payments are the consequence thereof. This allows to consider such a system as a fair one, which does not undermine equal competition in the Community's agriculture. Moreover, the paper presents different proposals of awarding direct payments based on objective criteria stressing, at the same time, that it is a very difficult task since at some point the criteria have to be weighted considering social and political terms. It was also considered to determine the rates of direct payments per a person fully employed in agriculture instead of per 1 ha. However, such a change would not improve the income situation of countries, where employment in agriculture is high in absolute and relative terms. This group includes e.g. Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M.: Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspektywy na drugą dekadę XXI wieku [w:] Polityka Unii Europejskiej (red. D. Kopycińska). Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 2. Bureau J. Ch., Witzke H. P.: The single payment scheme after 2013: new approach- new targets. Study. Raport przygotowany na zlecenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Parlamentu Europejskiego, Bruksela 2010.
 3. Bureau J.Ch., von Witzke H.P., Gohin A., Matthews A., Merbis M.: Reflection on the possibilities for the future development of the CAP. European Parliament, December 2007.
 4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the region. The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0672:FIN:en:PDF.
 5. EU-Agrarpolitik nach 2013. Plädoyer für eine neue Politik für Ernährung, Landwirtschaft und ländliche Räume. Berichte über Landwirtschaft, band 88, nr 2, 2010.
 6. European Commission, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy; http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com625/625_en.pdf, Brussels, 19.10.2011, data dostępu: 26.10.2011.
 7. Gömann H.: Auswirkungen einer Entkopplung von Ausgleichszahlungen auf den EU-Getreidemarkt. Agrarwirtschaft, 51 (8), 2002.
 8. Happe K, Baimann A.: Struktur-, Effizienz und Einkommenswirkungen von Direktzahlungen. Agrarwirtschaft, 51 (8), 2002.
 9. Herok C.A., Lotze H.: Neue Wege der Gemeinsamen Agrarpolitik: Handelseffekte und gesamtwirtschftliche Auswirkungen. Agrarwirtschaft, 46 (7), 1997.
 10. Hill B.: Understanding the Common Agricultural Policy, Earthscan Food and Agriculture. London and New York 2012.
 11. House of Commons Environment, Food and Rural Affairs Committee. The Common Agricultural Policy after 2013. Fifth Report of Session 2010-11, Volume I: Report, together with formal Minutes. London 2011.
 12. Komisja Europejska, Impact assessment. Common Agricultural Policy towards 2020. Annex 3. Brussels 2011.
 13. Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro (red. nauk. N. Daszkiewicz). PWN, Warszawa 2008.
 14. Konopczyński M.: Konwergencja cen w unii monetarnej jako czynnik sprzyjający neutralizacji szoków asymetrycznych. Ekonomista, nr l, 2012.
 15. Krugman R.P., Obstfeld M.: Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2007.
 16. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (red. nauk. E. Oziewicz, T. Michałów ski). PWE, Warszawa 2013.
 17. Mucha M.: Mechanizm dywergencji gospodarczej w strefie euro. Ekonomista, nr 4, 2012.
 18. Pawlak K., Poczta W.: Międzynarodowy handel rolny. Teoria, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. PWE, Warszawa 2011.
 19. Próchnik M., Witkowski B.: Konwergencja gospodarcza typu B w świetle bayesowskiego uśredniania oszacowań. Bank i Kredyt, nr 2, 2012.
 20. Rosen S.H., Gayer Т.: Public finance. Ninth Edition. McGraw-Hill International Edition, New York 2010.
 21. Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 2010.
 22. Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe. PWN, Warszawa 1997.
 23. Stellungnahme zur Mitteilung der Kommission von den Rat und des Europäische Parlament. Berichte über Landwirtschaft, band 86, nr l, 2008.
 24. Świerkowski J.: Zarys ekonomii międzynarodowej. PWE, Warszawa 2011.
 25. von Mack G., Mann S.: Wie wirken die allgemeinen Direktzahlungen in der Schweizer Landwirtschaft? Brichte über Landwirtschaft, band 85, nr l, Mai 2007.
 26. Weimer L.D., Vining R.A.: Policy analysis. Longman, New York 2011.
 27. Wolszczak-Derlacz J.: Does One Currency Mean One Price? Eastern European Economies, t. 48, nr 2, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu