BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Florek Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie metody TOPSIS do oceny sytuacji finansowej przemysłu spożywczego
Application of TOPSIS Method to Evaluate the Financial Situation of the Food Industry
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 2, s. 22-37, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Kondycja finansowa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Metoda TOPSIS
Food industry, Financial condition, Estimation of enterprises financial condition, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem głównym opracowania była ocena sytuacji finansowej branż sektora przemysłu spożywczego w Polsce w 2010 roku, przy zastosowaniu syntetycznego miernika rozwoju, skonstruowanego za pomocą metody TOPSIS. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano niepublikowane dane statystyczne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego. W najlepszej sytuacji finansowej znalazły się branże, które opierały swoją działalność na przetwarzaniu produktów pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwa wtórnego, a także produkcji używek. Charakteryzowały się one najwyższym poziomem wskaźnika rentowności kapitału własnego i znacznym wykorzystaniem kapitału obcego w finansowaniu działalności gospodarczej. Najniższymi wartościami syntetycznego miernika i najsłabszą sytuacją finansową odznaczały się branże, których działalność opierała się na produkcji roślinnej, tj. produktach o niskim stopniu przetworzenia. Cechowały się one niską rentownością i małym zaangażowaniem kapitału obcego w finansowanie działalności. W grupie tej występowały także trudności z regulowaniem zobowiązań krótkoterminowych. (abstrakt oryginalny)

The main target of the study was to assess the financial situation of the food industry sectors in Poland in 2010 using a synthetic meter constructed with TOPSIS method. The analysis was based on unpublished statistical data from the Central Statistical Office. The research showed that the best financial situation characterized the industries that based their activities on animal products processing, secondary processing and manufacturing stimulants. These industries were characterized by the highest level of return on equity and a high use of foreign capital in financing economic activity. The lowest values of the synthetic meter, as well as the weakest financial condition, appeared in sectors whose business was based on crop production, e.g. low-processed products. They were characterized by low profitability and low involvement of foreign capital in financing of activities. In this group there were also difficulties with the settlement of liabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aryanezhad В., Tarokh M.J., Mokhtarian M. N., Zaheri F.: A fuzzy TOPSIS method based on left and right scores. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Vol. 22, No 1, March 2011.
 2. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z.: Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw branży spożywczej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 2007.
 3. Bieniasz A., Gołaś Z.: Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym i jej wpływ na rentowność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 4(22), 2011.
 4. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii. PWN, Warszawa 1998.
 5. Deloof M.: Does working capital management affect profitability of Belgian firms? J. Bus. Financ. Account. 30 (3-4), 2003.
 6. Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Difin, Warszawa 2005.
 7. Hwang C.L., Yoon K.: Multiple attribute decision making. Methods and applications. Springer, Berlin 1981.
 8. Kowalak R.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. ODDK, Gdańsk 2003.
 9. Kowalczyk J., Kusak A.: Decyzje finansowe firmy. Metody analizy. Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2006.
 10. Lazaridis J., Tryfonidis D.: Relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens stock exchange. J. Financ. Manage. Anal. 19 (1), 2006.
 11. Liesz Т.: Really modified Du Pont analysis: five ways to improve return on equity; www.sbaer.uca.edu/research/sbida/2002/19pdf.
 12. Malina A., Zeliaś A.: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. Przegląd Statystyczny, nr 1, 1997.
 13. Michalski G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. PWN, Warszawa 2005.
 14. Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego: F-02, statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów. GUS, Warszawa 2011.
 15. Nowak M.: Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego. Wyd. Bodie, Poznań 2002.
 16. Ostaszewski J.: Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG. CIM, Warszawa 1991.
 17. Polska Klasyfikacja Działalności - PKD: Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24.12.2007. Dz. U. 251, poz. 1885. GUS, Warszawa; www.stat.gov.pl, 2007.
 18. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2011. GUS, Warszawa; www.stat.gov.pl, 2012.
 19. Siemińska E.: Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń 2002.
 20. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. PWN Warszawa 2004.
 21. Stanisławska J., Majchrzak A.: Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych i ich wielkości. Wieś i Rolnictwo, nr 3(144), 2009.
 22. Wędzki D.: Wskaźniki finansowe. Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metod oceny. Oficyna Woltters Kluwer Business, Kraków 2009.
 23. Wysocki F., Lira J.: Statystyka opisowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2005.
 24. Wysocki F.: Metody taksonomiczne w rozpoznaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010.
 25. Wysocki F.: Zastosowanie metody TOPSIS do oceny regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju sektora mleczarskiego. Wiadomości Statystyczne, nr 1, 2008.
 26. Zaleska M.: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu