BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubin Tomasz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Kryzys gospodarczy i zadłużeniowy a zróżnicowanie integracji w Unii Europejskiej
The Economic and Debt Crisis and the Differentiation of Integration in the European Union
Źródło
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, nr 3, s. 71-91
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Kryzys zadłużeniowy, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Economic crisis, Indebtedness crisis, Economic and political integration of Europe
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skutki kryzysu gospodarczego i finansowego m.in. uwidoczniły słabości Unii Gospodarczej i Walutowej, w przypadku której mamy do czynienia, mówiąc najogólniej, z wyraźną różnicą między poziomem integracji w sferze walutowej (wspólna waluta i polityka pieniężna) i w płaszczyźnie gospodarczej (tylko koordynacja w niektórych dziedzinach polityk gospodarczych). Takie swoiste "niedokończenie" projektu unii walutowej w warunkach kryzysu wymusiło szereg działań (wskazanych wcześniej), które w istocie także pogłębiły integrację gospodarczą i polityczną. Jednakże innym skutkiem tych działań było to, że podział państw członkowskich UE ze względu na przynależność do UGiW, bardzo ważny i wyraźny już przed kryzysem gospodarczym i zadłużeniowym, od jego początku stał się jeszcze wyraźniejszy i głębszy. Zróżnicowanie to zostało ugruntowane szeregiem przyjętych uregulowań prawnych oraz praktyką działania instytucji UE. Przejawami pogłębienia i utrwalenia zróżnicowania państw UE pod względem formalnoprawnym są przede wszystkim tzw. sześciopak oraz "pakt fiskalny". Dwa wchodzące w skład "sześciopaku" rozporządzenia dotyczą tylko państw strefy euro, natomiast "pakt fiskalny" może pociągać za sobą również znacznie bardziej skomplikowane konsekwencje. (fragment tekstu)

One of the major problems associated with the process of European integration is the issue of diversification of integration between the EU Member States. Initially, before the entry into force of the Maastricht Treaty, differences in integration between the members of the EC (EU) were relatively few and they were usually temporary in nature. The Schengen Agreement, the Maastricht Treaty and the Treaty of Amsterdam, and the possibility of establishing enhanced co-operation meant that the problem was becoming more and more important in the functioning of the EU - both theoretically and in the practice. The main thesis of the article is that the economic and financial crisis, which has lasted in the EU for several years has strongly contributed to the deepening of disparities between the EU Member States. The purpose of this paper is to analyse the effects of this crisis and the decisions made and actions taken in the context of the issue of diversity in the EU. Firstly, the paper deals with the legal basis of enhanced co-operation in the EU and examples of diversity in integration before 2010, and it presents two cases of establishing enhanced co-operation in the EU. Later, the article shows the actions and decisions taken by the EU Member States and the EU institutions in the context of the economic and debt crisis (such as the so-called 'six pack', the 'fiscal pact', and others). The summary contains the main conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.C.G. Stubb, A Categorization of Differentiated Integration, "Journal of Common Market Studies" no. 2/June 1996, vol. 34, s. 283-285.
 2. M. Szwarc, Zróżnicowana integracja i wzmocniona współpraca w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 21-34.
 3. J. Barcz, Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne, Warszawa 2003, s. 118.
 4. J. Barcz, Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2003, s. 61.
 5. M. Szwarc-Kuczer, Wzmocniona współpraca w prawie Unii Europejskiej w: Unia Europejska. System prawny, porządek instytucjonalny, proces decyzyjny, red. J. Barcz, Warszawa 2009 s. 290.
 6. T. Kubin, Zdynamizowanie procesu integracji czy członkostwo różnych kategorii? Zagadnienie wzmocnionej współpracy w Unii Europejskiej w: Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Toruń 2006, s. 175-193.
 7. T. Kubin, Wzmocniona współpraca państw Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, "Rocznik Integracji Europejskiej" nr 4/2010, s. 119-135.
 8. Konwencja wiedeńska o prawie umów międzynarodowych, oprac. S.E. Nahlik, Warszawa 1971.
 9. T. Bartoszewicz, M. Ruciński, Unia gospodarcza Bene- luxu, Warszawa 1973.
 10. Konwencja pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów i Republiką Austrii w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej, szczególnie w walce z terroryzmem, przestępczością transgraniczną i nielegalną migracją, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 6.12.2006 r. (18.01), 16382/06, http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/06/st16/st16382.pl06.pdf [dostęp 15.10.2009].
 11. J. Barcz, Włączenie postanowień konwencji z Prüm do prawa UE, "Europejski Przegląd Sądowy" nr 5/2007.
 12. K. Szczerski, Po co nam pakt fiskalny?, "Gazeta Wyborcza", 20.03.2012, s. 17.
 13. Dyscyplina i rynek, rozmowa z M. Belką, "Nowy Przemysł" nr 5(168)/maj 2012, s 23.
 14. Monti: Niech pan wyluzuje, Herr Müller, rozmowa z M. Montim, "Gazeta Wyborcza", 23-24.06.2012, s. 32.
 15. T. Kubin, Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie, Katowice 2007, s. 249-292.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-149X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu