BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błąd Marta (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Wielozawodowość w rodzinach rolniczych w Polsce. Stan i tendencje zmian w latach 2005-2010
Pluriactivity in Agricultural Families in Poland. Status Quo and Trends of Changes in 2005-2010
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 2, s. 71-84, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Dochody rolnicze, Indywidualne gospodarstwa rolne, Zatrudnienie, Zatrudnienie w rolnictwie
Agriculture, Farm household income, Individual arable farms, Employment, Employment in agricultural sector
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy stanu i zmian zatrudnienia w indywidualnych gospodarstwach rolnych, dokonanej w oparciu o dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 oraz z reprezentacyjnych badań Struktury Gospodarstw Rolnych 2005 i 2007. Analiza dotyczyła zatrudnienia osób pracujących równocześnie w gospodarstwach rolnych oraz poza nimi, a więc osób wielozawodowych. Okazało się, że w badanych latach nastąpił wzrost liczby osób wielozawodowych. Ponadto zwiększyła się liczba indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących działalność pozarolniczą, a także wzrosło znaczenie dochodów z pracy pozarolniczej w całkowitych dochodach gospodarstw domowych rolników. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of an analysis of the status quo and changes in employment in individual farms conducted on the basis of the National Agricultural Census 2010 and representative research: Farm Structure Survey 2005 and 2007. The analysis concerned employed persons working simultaneously on farms and outside of them, thus pluriactive persons. It turned out that the number of pluriactive persons in the examined period in creased. Moreover, the number of individual farms pursuing non-agricultural activities in creased, as well as the significance of income from non-agricultural activity in the total income of households of farmers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błąd M.: Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa 2011.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 roku. GUS, Warszawa 2006.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku. GUS, Warszawa 2008.
 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa 2012.
 5. Durand G., van Huylenbroeck G.: Multifunctionality and rural development: general framework [w]: Multifunctional agriculture. A new paradigm for European agriculture and rural development (red. G. van Huylenbroeck, G. Durand). Asgate Publising Company, Hampshire 2003.
 6. Dziewicka M.: Chłopi-robotnicy. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnej. Książka i Wiedza, Warszawa 1963.
 7. Frenkel I.: Pracujący w gospodarstwach rolnych - według spisów rolnych w latach 2002 i 2005. Studia i Monografie, nr 1/2007. IRWiR PAN, Warszawa 2007.
 8. Frenkel L: Pracujący w gospodarstwach rolnych. Tendencje zmian w latach 2005-2010. IRWiR PAN, Warszawa 2012.
 9. Goraj L., Mańko S., Michalak P.: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2009 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 10. Hoppe R.A., Banker D.E.: Structure and finances of U.S. farm. Family Farm Report, 2010 Edition. United States Department of Agriculture, Economic Research Service, Washington 2010.
 11. Instrukcja dla rachmistrza spisowego. Materiały niepublikowane. GUS, Warszawa 2010.
 12. Kaleta A.: Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 13. Other gainful activity: pluriactivity and farm divesification in EU-27. European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development, Brussels 2008.
 14. Zegar J., Goraj L., Floriańczyk Z.: Dochody rolników w 2010 roku na tle lat poprzednich [w]: Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej (red. A. Kowalski). IERiGŻ-PIB. Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu