BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska Dorota I. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dylematy związane z nadmiernym pobieraniem odsetek : perspektywa historyczna i teraźniejszość
Dilemmas Connected with Excessive Charging of Interest : Historical Trend and the Present
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2013, vol. 16, s. 189-199
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Pożyczki, Stopa procentowa, Lichwa, Regulacje prawne, Pożyczki społecznościowe
Loans, Interest rate, Usury, Legal regulations, Social lending
Uwagi
summ.
Abstrakt
Interesującym zagadnieniem występującym w różnych teoriach ekonomicznych był problem pobierania nadmiernych odsetek. Lichwa, nadmierne oprocentowanie, była oceniana w kategoriach moralnych jako działanie nieetyczne. Powyższa kwestia jest szczególnie istotna w kontekście kryzysu oraz funkcjonowania rynku usług finansowych i ochrony jego słabszego uczestnika, którym wobec profesjonalnych usługodawców jest konsument. (...) Obecnie nadal pobieranie procentów od osobistych pożyczek jest czymś nagannym, chociaż akceptowanym w przypadku pożyczek społecznościowych - social lending. Spory dotyczące pobierania procentu ustąpiły miejsca problematyce nadmiernego zadłużania. Na tym tle pojawiło się stosunkowo nowe pytanie dotyczące istoty odpowiedzialnego pożyczania. (...) Biorąc powyższe pod uwagę celem opracowania będzie przedstawienie dyskusji związanej z pobieraniem procentów w tradycji ekonomii, a także ukazanie wybranych aspektów tej problematyki w odniesieniu do współczesności, takich jak nadmierne oprocentowanie, nadmierne zadłużenie i odpowiedzialne pożyczanie. (fragment tekstu)

The problem of charging interest has been discussed since the time of Aristotle. It was condemned in the Christian religion in the Middle Ages. Only when the interest was specified as a payment for productive capital was it considered that the borrower, enriched by the money lent, should let the lender benefit in accordance with the principle of fairness. The borrower should share the profit with the lender, and from this moment the percentage is no longer something shameful and neglected. Religious beliefs and accepted moral values have changed over time, adapting to the circumstances, so has the approach to collecting interest from the capital lent. However, there is still a great deal of criticism of excessive interest rates. The purpose of this paper is to present a discussion related to the charging of interest presented in the tradition of economics and also to show some aspects of the problem in relation to the present times, such as excessive debt and responsible lending. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Wierzbicki, Ochrona konsumenta przed nadmiernymi odsetkami. Skuteczność rozwiązań antylichwiarskich, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, SGH w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 8.12.2011, www.praktycznateoria.pl (dostęp 2.04.2012).
 2. Arystoteles, Polityka z dodaniem pseudo-arystotelowskiej ekonomiki, PWN, Warszawa 1964, s. 20, cyt. za: J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PTE, Warszawa 2011, s. 25.
 3. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 1982.
 4. W. Kiwak, Pieniądz i jego świat, [w:] Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, red. M. Bąk i P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009, s. 92.
 5. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007, s. 52.
 6. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, Katolicki Ośrodek Wydawniczy "Veritas", London 1971, t. XVIII, Sprawiedliwość.
 7. J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1982.
 8. W. Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002, s. 49.
 9. Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 324.
 10. I. Sowa, Rola edukacji konsumenckiej w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych młodzieży, [w:] Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność, red. E. Kieżel, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003, s. 272.
 11. W. Szpringer, Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 210.
 12. A. Lewicka-Strzalecka, Odpowiedzialne pożyczanie - praktyczna potrzeba czy utopia. W poszukiwaniu teoretycznego, wspólnego mianownika dla dwóch stron kontraktu kredytowego, Podsumowanie XI Konferencji Prakseologiczno-Etycznej na temat prakseologicznych i etycznych aspektów odpowiedzialnego pożyczania, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2251
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu