BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Pauli Urban (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach
The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 9-22, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Profesjonalizm, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Funkcja personalna, Szkolenia
Professionalism, Human Resources Management (HRM), Small business, Personal function, Training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na obszary i zakres profesjonalizacji zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przesłanką podjęcia tematu były wyniki prowadzonych w MŚP badań, wskazujące, że właściciele lub menedżerowie zarządzający tymi podmiotami wielokrotnie koncentrują się na głównych obszarach działalności, przywiązując mniejszą wagę do funkcji uznawanych za wspierające. Jedną z nich, pomimo opisywanego znaczenia kapitału ludzkiego, jest funkcja personalna, co powoduje, że jakość procesów związanych z ZZL w tych podmiotach jest wciąż niska. W pierwszej części zdefiniowano pojęcie profesjonalizacji ZZL, wskazując na główne jej wymiary i sposoby oceny. Następnie omówiono główne obszary profesjonalizacji ZZL, z uwzględnieniem specyfiki MŚP. W ostatniej części artykułu zaprezentowano wyniki badań dotyczących poziomu profesjonalizacji działalności szkoleniowej MŚP. Przeprowadzone analizy, uwzględniające etapy procesu szkoleniowego, i statystyczna egzemplifikacja danych stanowiły podstawę do sformułowania wniosków końcowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to indicate areas as well as the scope of professionalization of HRM in small and medium enterprises. The reason behind the undertaking of this problem may be found in the results of research conducted on SMEs that show that the owners or managing directors of such companies tend to focus on main business areas, paying less attention to other functions deemed "supporting." One of them is the personnel function. This is in spite of the fact that professional literature considers human capital a very significant factor in the organization. Thus, the quality of HRM processes in such entities continues to be low. In its first part, the article defines the concept of HRM professionalization and indicates the main ways used in its measurement and assessment. The successive part discusses the primary areas of HRM professionalization, taking into account the specifics of SMEs. The last part is devoted to presenting and discussing the results of empirical research relating to the level of professionalization in training activities in SMEs. The analyses conducted include all the stages of the training process, where the statistical exemplification of the data constitutes a basis for the formulation of final conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A. (2010), Projektowanie i realizacja szkoleń, Warszawa, PWE.
 2. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer.
 3. Bee F., Bee R. (1994), Training needs analysis and evaluation, (b.m.), Institute of Personnel Management.
 4. Berliński L. (2002), Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 5. Bławat F. (2004), Przetrwanie i rozwój MŚP, Gdańsk, Scientific Publishing Group.
 6. Borkowska S., red. (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Warszawa, C.H. Beck.
 7. Bramley P. (2001), Ocena efektywności szkoleń, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 8. Isusi I. (Co.) (2003), Competence development in SMEs - report, Observatory of European SMEs, no. 1.
 9. Janiuk I. (2004), Strategiczne dopasowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Warszawa, Difin.
 10. Kaleta A. (2010), Kreatywność przedsiębiorcy jako czynnik sukcesu małych przedsiębiorstw, w Jaremczuk K., Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, Tarnobrzeg, Wyd. Państwowa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, tom I.
 11. Kirkpatrick D.L. (2001), Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń, Warszawa, Wydawnictwo Studio Emka.
 12. Konieczny O., Schmidtke R., red. (2007), Inwestycja w kadry, perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, WYG International.
 13. Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, PWN.
 14. Lipka A., Król M., Winnicka-Wejs A. (2011), Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu, Warszawa, Difin.
 15. Matejun M. (2003), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w Piecha K., Kulikowski M., Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństw, Instytut Wiedzy.
 16. Morawski M. (2009), Zarządzanie profesjonalistami, Warszawa, PWE.
 17. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 18. Pauli U. (2012), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska, UE w Krakowie, promotor prof. dr hab. A. Pocztowski.
 19. Pike S., Roos G., Marr B. (2005), Strategic management of intangible assets and value drivers in R&D organisations, R&D management, t. 35.
 20. Price A. (2004), Human Resource Management in a Business Context, II wyd., London, Thomson Learning.
 21. Pocztowski A. (2012), Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Organizacja i Kierowanie, nr 1A (149).
 22. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, wyd. II zmienione, Warszawa, PWE.
 23. Pocztowski A. (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Humanizacja Pracy, nr 1-2.
 24. Safin K., red. (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wrocław, Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 25. Sidor-Rządkowska M. (2010), Zarządzanie personelem w małej firmie, wyd. II uaktualnione i rozszerzone, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 26. Skalik J. (2010), Formy wzmocnienia kluczowych czynników sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw, w Jaremczuk K., Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, t. II, Tarnobrzeg, Wyd. Państwowa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu.
 27. Sloman M. (2010), Nowe zjawiska w świecie szkoleń, Warszawa, Wolters Kluwer Business.
 28. Strużyna J. (2002), Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, Katowice, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 29. Ulrich D. (1997), Human Resource Champions, Boston, Harvard Business School Press.
 30. Ulrich D., Brockbank W. (2005), The HR Value Proposition, Boston, MA, Harvard Business School Press.
 31. Wach K. (2012), Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 32. Wächter H., Metz T. (1995), Profesionalisierte Personalarbeit? Perspektiven der Professionalisierung des Personalwesens, Mering, Rainer Hampp Verlag.
 33. Wojtczuk-Turek A. (2012), Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Warszawa, Difin.
 34. Woźniak M.G. (2006), Rozwój sektora MŚP w Polsce a wzrost gospodarczy, Kraków, Wydawnictwo AE w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu