BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sternicka Magdalena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zróżnicowanie postaw osób nieaktywnych zawodowo po 45. roku życia w świetle wyników badania jakościowego
Different Orientations among those 'out of Labour Force' and above 45 : New Findings of Qualitative Study
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 11-12, s. 27-32, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność ekonomiczna ludności, Ludzie starsi, Postawy pracowników, Bezrobocie, Analiza rynku pracy
Human economic activity, Elderly people, Employee conducts, Unemployment, Labour market analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z uwagi na wynikającą ze zjawiska demograficznego starzenia się populacji potrzebę aktywizacji wszelkich zasobów dostępnych na rynku pracy, artykuł jest próbą uzasadnienia konieczności uwzględniania indywidualnego podejścia do poszczególnych kategorii osób w strategiach i działaniach aktywizacyjnych. W tym celu posłużono się wynikami empirycznego badania jakościowego, przeprowadzonego wśród bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób po 45. roku życia, które dowodzi, że zbiorowość ta przejawia silnie zróżnicowane postawy względem zatrudnienia, czego ignorowanie w sposób istotny skutkować może niskim poziomem skuteczności podejmowanych praktyk. (abstrakt oryginalny)

Due to the need of activation all the resources available on labour market, which follows from demographic phenomenon of aging society, the article is the trial of justification the necessity of taking into account the individual approach to particular categories of persons in strategies and activation actions. The results of the empirical quality research was used for this purpose. This research was carried out among the unemployed or persons outside of active employment over 45 and it proves that this group shows very different attitudes towards the employment. Ignoring this can essentially result in low level of effectiveness of taken actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.
  2. Grewiński M., Karwacki A. red., Strategie w polityce społecznej, Wyd. MCPS, Warszawa 2009.
  3. Karwacki A., Raport z analizy dokumentów o charakterze strategicznym nt. 'Analiza lokalnych strategii i programów aktywizacji - powiat szydtowiecki, radomski, przysuski, makowski i M. Radom', Toruń 2010, http://akson.sgh.waw.pl/szanseibariery/images/dokumenty/analiza%20dokumentow%20-%20szanse%20i%20bariery.pdf.
  4. Pluskota-Lewandowska A. (2010), Lifelong Learning for Inclusion: Between Theory and Practice, "Eastern European Countryside", nr 16, s. 115-130.
  5. Pluskota-Lewandowska A., Edukacja całożyciowa jako oręż w walce z marginalizacją i wykluczeniem społecznym na obszarach wiejskiej Europy. Nieco rozważań krytycznych, maszynopis, UMK, Toruń 2011.
  6. Sternicka M., Determinanty dezaktywizacji zawodowej osób po 45. roku życia. Raport z badań, Elbląg 2010, http://www.erkon.elblag.com.pl/innowacyjnyerkon/wpcontent/uploads/ 2010/02/raport.pdf.
  7. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.
  8. Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2006.
  9. Wiśniewski Z. red., Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2009, http://www.als.umk.pl/userfiles/file/Determinanty-%20aktywnosci%20zawodowej%20ludzi%20starszych.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu