BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozowicz Kazimierz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Halemba Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Tucholska Daria (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Tytuł
Ontologia systemu organizacyjnego : (na przykładzie pogotowia górskiego)
Ontology of Organizational System on Example of Mountain Rescue
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2012, nr 2, s. 10-19, schem., bibliogr. 20 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Ontologia, Systemy organizacyjne w zarządzaniu, Ochrona zdrowia, Zarządzanie bezpieczeństwem
Ontology, Organizational systems in management, Health care protection, Safety management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia strukturalne oraz funkcjonalne determinanty egzystencji i funkcjonowania systemu w świetle podejścia analizy idiograficznej, podmiotem niniejszego badania czyniąc system ratownictwa górskiego w Polsce. W zakresie tytułowego przedmiotu badań skoncentrowano uwagę na strukturze i formalizacji, opierając się w tym działaniu na teorii struktur idealnych Henry Mintzberga. (abstrakt oryginalny)

Article discusses structural and functional determinants of subsistences and in light of approach of analysis functioning of system idiograficznej, system of mountain rescue in poland subject of the present research making. It concentrate note in title range of object of research on structure and formalization, in this operation on theory of ideal structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertalanffy von L. (1984), Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
 2. Burns T., Stalker G.M. (1961), The management of innovation, Tavistock, London.
 3. Donnelly J. H., Gibson J. L., Ivancevich J. M. (1990), Fundamentals of Management, BPI & RWN, Boston.
 4. Fasiński A., Jonak A., Silberring J. (1983). Poradnik Ratownika GOPR, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa, 1.1.
 5. Kast F. E., Rosenzweig J. E. (1970), Organization and Management: Systems Approach, McGraw Hill, New York.
 6. Kożuch В., Nauka o organizacji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu., Warszawa 2007.
 7. Koźmiński A., Piotrowski Wł. (2007), Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
 8. Leavitt H. J., Applied Organizational Change In Industry: Structural and Humanistic Approaches (1965), w: March J.G., Simon H.A. (red.), Handbook of Organizations, Rand McNally and Co., Chicago.
 9. Mintzberg H. (1983), Structure in Fives, Prentice-Hall, Engelwood Cliffs.
 10. Morgan G. (2005), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 11. Mrozowicz К., Klastry przedsiębiorczości z perspektywy teorii organizacji, ,,Nauka i Gospodarka", nr1 (4)2010.
 12. Mrozowicz K., Niektóre aspekty zarządzania kapitałem osobowościowym (na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego), [w:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 13. Mrozowicz K., Zarządzanie działalnością interwencyjną górskich organizacji ratowniczych, [w:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 14. Mrozowicz K., Halemba P., Ratownictwo Górskie. Psychologiczne i organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w górach, Wydawnictwo Naukowe AWF im. J. Kukuczki w Katowicach, Katowice 2012.
 15. Mrozowicz K., Podsystem wartości i celów organizacyjnych na przykładzie formalizacji działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, "Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie", nr1 (12)2009, Tarnów 2009.
 16. Mrozowicz K., Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie ratownictwa górskiego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(10)2007.
 17. Statut GOPR, uchwalony przez IV Zjazd Delegatów GOPR w dniach: 22.09.1990 w Zakopanem (I część Zjazdu) i 15.12.1990 w Krakowie (II część Zjazdu).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.
 20. Ustawa o Kulturze Fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu