BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Magdalena (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Socio-Economic Effects of Migration for Economic Purposes of Rural Population from the Podhale Region
Społeczno-ekonomiczne skutki migracji zarobkowych ludności wiejskiej podhala
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 2, s. 27-35, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Migracja, Badania ankietowe, Ludność wiejska, Konsekwencje migracji
Economic and social phenomenon forecasting, Migration, Questionnaire survey, Rural population, Consequences of migration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podhale
Abstrakt
Prezentowane opracowanie podejmuje problematykę zjawiska migracji zarobkowych doświadczanych przez ludność wiejską pochodzącą z dwóch gmin podhalańskich: Czarnego Dunajca oraz Poronina i skupia się na społecznych i ekonomicznych skutkach tego zjawiska, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym aspekcie. Badania zostały przeprowadzone na 90-osobowej próbie dorosłych mieszkańców, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Były one skierowane do osób, które w stopniu bezpośrednim (same emigrowały) lub pośrednim (ze względu na emigrację członka najbliższej rodziny) doświadczyły migracji zarobkowych. Analizując ekonomiczne skutki migracji zarobkowych, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na poprawę sytuacji materialnej rodzin (podwyższenie standardu i komfortu życia) oraz na straty, jakie niesie ze sobą odpływ siły roboczej. Wśród społecznych następstw migracji zarobkowych w obu gminach trudno wskazać takie, które mogą świadczyć o znacząco niekorzystnych zmianach w strukturze społecznej czy funkcjonowaniu rodzin migracyjnych - na taki stan rzeczy mają wpływ przede wszystkim regularne powroty pracujących za granicą oraz krótkookresowe wyjazdy. (abstrakt oryginalny)

The presented study takes up the issues of migration for economic purposes experienced by rural population coming from two Podhale districts: Czarny Dunajec and Poronin and focuses on social and economic consequences of this phenomenon - both in its positive and negative aspect. The research was conducted on a 90-people sample of adult inhabitants of the districts by means of a survey questionnaire. It was addressed to people who directly (emigrated themselves) or indirectly (due to emigration of a member of the closest family) experienced migration for economic purposes. Analyzing the economic effects of migration, it is essential to pay attention to the improvement of the situation of families (increasing the standard and quality of life) and loss posed by the outflow of labour. Among the social consequences of migration in both municipalities is difficult to identify those that can provide a significant adverse change in the social structure and the functioning of migrant families - for this state of affairs is influenced mainly by regular, working abroad and short-term migrations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bokszański Z., 1999. Encyclopedia of Sociology. Vol. 2. Oficyna Naukowa, Warszawa [in Polish].
 2. Departament of Analyses and Forecasts, 2007. Impact of emigration on the Polish economy. The Ministry of Economy, Warszawa [in Polish].
 3. Drejerska N., 2009. Economic activity of rural inhabitants - model approach on the base of own research. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 8 (4), 32.
 4. Giddens A., 2005. Sociology. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [in Polish].
 5. Internal migration 2002, 2003. Central Statistical Office, Warszawa, 23 [in Polish].
 6. Kępińska E., 2008. Seasonal migration from Poland to Germany. Publishing House at the University of Warsaw, Warszawa [in Polish].
 7. Markowski K., 2008. Economic aspects of migration, [in:] M.S. Zięba (ed.) Migration - Challenges XXI century. Studies on migration. Vol. 1. KUL, Lublin, 37-52 [in Polish].
 8. Musiał W., 2009. Demographic and social determinants of disadvantaged rural areas emergence. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 8 (2), 97.
 9. Demographic Yearbook. 2012. Central Statistical Office, Warszawa [in Polish].
 10. Stańkowski B., 2007. Family and school problems - the repercussions of the educational sector. Research report among high school students in Podhale. Education Quarterly 3, 129-152 [in Polish].
 11. Zamojski J.E., 1997 (ed.). Migration and society: a collection of studies 2. Institute of History PAN, Warszawa [in Polish].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu