BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilarska Czesława (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
The Formation and Effects of Clusters in the European Union
Zasady tworzenia i efekty funkcjonowania klastrów w Unii Europejskiej
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2012, no 8, s. 97-126, rys., tab., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Koncepcja klastrów, Rozwój technologiczny
Business cluster, Cluster conception, Technological development
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule poruszono zagadnienia związane z funkcjonowaniem klastrów w Unii Europejskiej. Obszar Wspólnoty nie jest pod tym względem jednolity. Kraje UE-15 wyprzedzają państwa nowo przyjęte do ugrupowania zarówno pod względem liczby funkcjonujących struktur klastrowych, jak i poziomu technologicznego zaawansowania. W opracowaniu przedstawiono m.in. definicje klastrów, ukazano czynniki decydujące o powstawaniu tych struktur oraz etapy ich tworzenia, a także skupiono się na efektach funkcjonowania klastrów w Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście ich wpływu na zatrudnienie, innowacyjność oraz osiągane przychody. Podkreślono również rolę, jaką w tworzeniu i funkcjonowaniu struktur klastrowych na obszarze UE odgrywają władze publiczne. (abstrakt autora)

The article describes issues connected with the functioning of clusters in the EU, which is not homogenous in this matter. The EU-15 countries vastly exceed the newly accepted EU countries both in terms of the number of functioning clusters, their degree of development and their level of technological advancement. This article consists of five parts, which, among other things, define a cluster and present factors that are decisive in the formation of these structures and the stages of their formation. The article also focuses on the effects of cluster functioning in the EU, particularly in the context of their influence on employment, innovativeness and revenue generated. In the study the role of public authorities in forming and functioning of cluster structures in the EU area is also emphasised. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J. and Mrożek-Duda, A. (2006) "Klaster jako forma współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw" [The cluster as a form of cooperation amongst SMEs]. Academic Papers of the Cracow University of Economics 731: 36-37.
 2. Aranguren, M. J., Navarro, M., Murciego, A., de la Maza, X. and Canto, P. (2012) Identification of Clusters in the Basque Country. Orkestra, Basque Institute of Competitiveness, Duesto University Press, http://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=094a1ee1-a355-4295-8232-58bdb2ce0409 (accessed on 29 September 2012).
 3. Bergman, E. M., Charles, D. and Hertog, P. (2001) "In Pursuit of Innovative Clusters" in Innovative Clusters. Drivers of National Innovation Systems. Paris: OECD.
 4. Boekholt, P. and Thuriaux, B. (1999) "Public Policies to Facilitate Clusters: Background, Rationale and Policy Practices in an International Perspective" in Boosting Innovation: The Cluster Approach. Paris: OECD.
 5. Bojar, E., Bojar, M. and Żminda, T. (2007) "Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne" [Clusters and FDI]. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 10: 3.
 6. EC (2007) Innovation Cluster in the 10 New Member States of the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 7. Ecotec (2004) "A Practical Guide to Cluster Development. A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs by Ecotec Research & Consulting". London.
 8. EPC (2008) "Case Studies of Clustering Efforts in Europe: Analysis of Their Potential for Promoting Innovation and Competitiveness". Preliminary draft version for distribution in the European Presidential Conference on Innovation and Clusters, Stockholm, 22-23 January.
 9. European Commission (2003) "Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks". Brussels: European Commission Enterprise Directorate-General.
 10. European Commission (2006) "Innobarometer on Cluster's Role in Facilitating Innovation in Europe". Analytical Report. European Commission.
 11. European Commission (2008) "W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej" [Towards world-class clusters in the European Union]. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 17 October 2008. Brussels: Commission of the European Communities, COM/2008/ 652.
 12. European Commission (2010) "Europe 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu" [Europe 2020. A strategy for smart, sustainable, and inclusive growth]. Communication from the Commission, COM (2010) 2020 final. Brussels: European Commission.
 13. Gascón, J. M. H., Pezzi, A., Soy, A. and Casals (2010) Clusters and Competitiveness. The Case of Catalonia (1993-2010). Barcelona: Ministry of Enterprise and Labour.
 14. Gorynia, M. and Jankowska, B. (2007) "Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw" [The impact of clusters on competitiveness and the internationalisation of enterprises]. Gospodarka Narodowa 7-8.
 15. Gorynia, M. and Jankowska, B. (2007) "Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych" [The concept of clusters as a means of regulating the behaviour of economic entities]. Ekonomista 3: 329-31.
 16. Hegedus, W. (2008) "Theoretical Approach to Clusters and Applied Cluster Policy". Development & Finance: Quarterly Hungarian Economic Review 2 (June).
 17. Innova (2008) "The Concept of Clusters and Cluster Policies and Their Role for Competitiveness and Innovation: Main Statistical Results and Lessons Learned". Europe Innova / PRo Inno Europe Paper No. 9.
 18. Institute (2009) Clusters in Germany. An Empirical Based Insight View on Emergence, Financing, Management and Competitiveness of the Most Innovative Clusters in Germany. Berlin: Institute for Innovation and Technology.
 19. Ketels, Ch. (2003) "The Development of the Cluster Concept - Present Experiences and Further Developments". Paper to the NRW Conference on Clusters, Duisburg, 5 December.
 20. Ketels, Ch. (2009) "Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy". Expert Report No. 30 to Sweden's Globalisation Council, Stockholm.
 21. Kowalski, A. M. (2010) "Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów" [Cooperation within clusters as a factor increasing regional innovation and competitiveness]. Gospodarka Narodowa 5-6.
 22. Kraus, S., Clarkson, M., Wdowiak, M. A., and Fink, M. (2008) "Zastosowanie diamentowego modelu przewagi konkurencyjnej Portera w identyfikacji potencjału innowacyjnego regionów" [The application of Porter's diamond model for competitive advantage in identifying the innovative potential of regions]. Organizacja i Kierowanie 2(132): 21.
 23. Learnear, E. and Storper, M. (2001) "The Economic Geography of the Internet Age". Journal of International Business Studies 32(4): 641-665.
 24. Mączyńska, E. (2010) "Ekonomia w warunkach nietrwałości" [Economics under conditions of impermanence] in E. Mączyńska and J. Wilkin (eds) Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu [Economics and economists at a time of breakthrough]. Warsaw: The Polish Economic Society.
 25. Marshall, A. (1925) Zasady ekonomiki [Principles of Economics]. Vol. 1. Translated into Polish by Cz. Znamierowski. Warsaw: M. Arcta.
 26. Menzel, M. P. and Fornahl, D. (2009) "Cluster Life Cycles - Dimension and Rationale of Cluster Evolution". Industrial and Corporate Change 19(1): 224-228.
 27. Mikołajczyk, B., Kurczewska, A. and Fila, J. (2009) Klastry na świecie. Studia przypadków [Clusters around the world. A case study]. Warsaw: Difin.
 28. Ministry (2009) "Kierunki rozwoju klastrów w Polsce. Koncepcja klastra" [Development trajectories of clusters in Poland. The concept of the cluster]. Ministry of the Economy, http://www.mg.gov.pl (accessed on 22 September 2012).
 29. Ministry (2000) Competitiveness Clusters in France. Paris: Ministry for the Economy, Industry and Employment.
 30. Moreno, R., Paci, R. and Usai, S. (2006) "Innovation Clusters in the European Regions". European Planning Studies 14(9): 1235-1263.
 31. Morosini, P. (2004) "Industrial Clusters, Knowledge Integration and Performance". World Development 32(2).
 32. NGA (2002) A Governor's Guide to Cluster-based Economic Development. Washington: National Governors Association.
 33. OECD (1999) Boosting Innovation: The Cluster Approach. Paris: OECD.
 34. OECD (2001) Innovative Cluster. Drivers of National Innovation Systems. Enterprise, Industry and Services. Paris: OECD.
 35. OECD (2007) "Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches". OECD Reviews of Regional Innovation. Paris: OECD.
 36. Official Journal (2008) Official Journal of the European Union, 9 October.
 37. Pilarska, C. (2012) "Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej" [Cluster policy in selected European Union countries]. Academic Papers, No. 8. Kraków: The Polish Economic Society.
 38. Porter, M. E. (1998) On Competition. Boston: Harvard Business School Press.
 39. Porter, M. E. (2000) "Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy". Economic Development Quarterly 14(1): 15-34.
 40. Porter, M. E. (2001) Porter o konkurencji [Porter on competition]. Warsaw: Polish Economics Publishers.
 41. Przybylska, K. (2008) "Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów" [Economic policy in regard to cluster development] in Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane problemy [The state and society in the modern economy. Selected problems]. Kraków: The Polish Economic Society.
 42. Rosenfeld, S. A. (1997) "Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development". European Planning Studies 5(1).
 43. UNIDO (2001) Development of Clusters and Networks of SMEs. Vienna: UNIDO.
 44. UNIDO (2010) Cluster Development for Pro-poor: The Unido Approach. Vienna: UNIDO.
 45. Whalley, J. and Hertog, P. (2000) in Clusters, Innovation and RTOs - A Synthesis of the Findings from the RISE Cluster Studies. Glasgow: University of Strathclyde, Dialogic.
 46. Wojnicka, E., Brodzicki, T. and Szultka, S. (2005) Business Clusters. Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe: Poland. Paris: OECD.
 47. World (2010) Global Competitiveness Reports 2010-2011. Geneva: World Economic Forum.
 48. Zaleski, J. (2012) "Zasady tworzenia i funkcjonowania klastrów w warunkach polskich" [Principles behind the creation and functioning of clusters in Poland]. Research paper presented at the Klastry szansą rozwoju regionalnego [Clusters: an opportunity for regional development] conference, Kielce, 23 June 2008, http://www.klastry.sarr.org.pl (accessed on 20 May 2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu