BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paluch Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Sroka Wojciech (State Higher Vacational School in Tarnów, Poland)
Tytuł
Socio-Economic and Environmental Determinants of Suistainable Development of Rural Communes in Małopolska Province
Społeczno-gospodarcze i środowiskowe determinanty zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 2, s. 65-76, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Rozwój zrównoważony, Dochody gminy
District, Sustainable development, Local revenues
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Dysproporcje poziomu rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu jego trzech wymiarów, tj. gospodarczego, społecznego i środowiskowego występują na każdym szczeblu podziału administracyjnego kraju. Dotyczą one m.in. zakresu działań jakie są i powinny być podejmowane w celu poprawy sytuacji gospodarczej obszarów wiejskich oraz jakości życia mieszkańców wsi, przy zachowaniu racjonalności wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego. Celem opracowania jest więc próba identyfikacji oraz oceny wpływu czynników charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego na zrównoważenie środowiskowe gmin wiejskich województwa małopolskiego. Do przeprowadzenia analiz posłużyła metoda regresji wielorakiej reprezentująca podejście oparte na metodzie klasycznej analizy statystycznej (z ang. Classical Statistics Analysis), pozwalającej na obserwację zależności struktur wielowymiarowych. Badaniami objęto 125 gmin województwa małopolskiego o statusie wiejskim. Uzyskane wyniki wykazały, że największy wpływ na poziom zrównoważenia rozwoju badanych gmin wiejskich w wymiarze środowiskowym mają głównie czynniki natury ekonomicznej, w tym szczególnie wielkość ich dochodów własnych oraz rozmiar środków pozyskanych na finansowanie projektów UE. (abstrakt oryginalny)

Disproportions of economic, social and environmental in the development of rural areas occur at every level of an administrative division of a country. These disproportions are applicable to the actions which are and should be taken not only to better the economic situation of rural areas, but to increase the standard of living for the villagers as well. The aim of this article is both to identify and to evaluate the influence of factors which characterize the level of socio-economic development of environmental sustainability of rural communes in Małopolska Province. Analyses are based on multiple regression model which represents the approach used by Classical Statistics Analysis (enables the observation of the correlation between multi dimensional structures). Research embraces 125 rural communes, with the exception of urban and urban-rural communes, in Małopolska Province. The conducted researches demonstrate that factors of economic nature, particularly the size of own incomes of a commune and means of EU project financing, exert the most powerful influence on the level of environmental sustainability of the researched rural communes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk I., Sompolska-Rzechula A., 2006. Ranking województw Polski pod względem poziomu produkcji artykułów rolnych (Ranking of the Polish Regions in terms of the level of agricultural production). Acta Agraria et Silvestria Vol. XLVII. PAN Kraków, 63-70 [Abstract in English].
 2. Bitner A., 2007. Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości (Construction of the multiple regression model in real estate valuation). Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum 6 (4), 61 [Abstract in English].
 3. Bołtromiuk A., 2011. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. (Determinants of sustainable development in communities of the areas of Natura 2000). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa [in Polish].
 4. Brelik A., 2012. Sustainable tourism development - case of the Wolin Region (Zrównoważony rozwój turystyki na przykładzie Regionu Wolińskiego). Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 11 (2), 19-27.
 5. Daly H.E., 1996. Beyond growth. Beacon Press, Boston.
 6. Dobrzański P., 2010. Wzrost zrównoważony a ochrona środowiska. Podstawowe aspekty polityki gospodarczej (Sustainable growth and environmental protection. Basic aspects of Economic Policy) [in:] M. Winiarski (ed.) Gospodarka: innowacje i rozwój. Materiały z seminarium naukowego (Economy: innovations and the development. Materials from the scientific seminar). Vol. I. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 25-34 [in Polish].
 7. Gradziuk B., 2005. Czynniki sprzyjające osiąganiu sukcesu przez gospodarstwa rolnicze - na przykładzie Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego) (Determinants of supporting achieving success by farms - for the example of Zamojski Society Farming). PhD thesis unpublished. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa [Summary in English].
 8. Jajuga K., Walesiak M. 2007. Klasyfikacja i analiza danych: teoria i zastosowania (Classification and the data analysis: the theory and applications). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław [in Polish].
 9. Kokoszka K., 2011. Czynniki determinujące zrównoważony rozwój terenów wiejskich w Polsce (Determinants of sustainable rural development in Poland). Wydawnictwo Roczniki Naukowe SERIA Vol. XIII, Issue 1, 183-189 [Abstract in English].
 10. Kukuła K., 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej (Zero Unitarization Method). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [in Polish].
 11. Lewandowski A., 2007. Zrównoważony rozwój i konkurencyjność (Sustainable development and competitiveness) [in:] J. Broszkiewicz (ed.) Euroregiony - Polska (Euroregions - Poland) Issue 61. Euro-Regional Press, Katowice 29 [in Polish].
 12. Michałowski A., 2011. Przestrzenne usługi środowiska w świetle założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju (Spatial environmental services in the approach of the assumptions of economics for sustainable development). Problemy Ekorozwoju (Eco-development problems) Vol. 6, No 2, 117-118 [Abstract in English].
 13. Młodak A., 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej (Taxonomical analysis in regional statistics). Difin, Warszawa [in Polish].
 14. Paluch Ł., 2012. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich w województwie małopolskim (Determinants of sustainable rural development in communities of the Małopolska Region). PhD thesis unpublished. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa [Summary in English].
 15. Paluch Ł., Płonka A. 2011. Differentiation of socio-economic and environment al development in rural municipalities in Małopolskie Province - gauging and evaluation exercise (Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego gmin wiejskich w województwie małopolskim - próba pomiaru i oceny) [in:] Economics of Agriculture and Environmental Sciences in the Context of Globalization and Regional Challenges. National University of Life and Environmental Science of Ukraine. CP Komprint, Kijiv.
 16. Paluch Ł., Sroka W., 2012. Identyfikacja i ocena czynników zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego (Identification and evaluation of the determinants for sustainable development of the rural communes in Małopolska Region). Wydawnictwo Roczniki Naukowe SERIA Vol. XIV, Issue 8, 81-94 [Abstract in English].
 17. Siekierski I., Popławski Ł. 2008. Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (Balanced Development Scenarios of Rural Areas). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 1 (11), 223-255 [in Polish].
 18. Sobczyk M., 1983. Analiza porównawcza produkcji rolniczej w województwie lubelskim (Comparative analysis of the agricultural production in the Lublin Province). Wiadomości Statystyczne (Messages of statistics) Issue 12. GUS, Warszawa [in Polish].
 19. Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny (Course in statistics with applying STATISTICA PL for examples from medicine) Vol. 2. Modele liniowe i nieliniowe (Linear and non-linear models). StatSoft, Kraków [in Polish].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu