BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych na tle krajów europejskich
Household Consumption in Poland in Comparison to other Europe Countries
Źródło
Problemy Zarządzania, 2013, vol. 11, nr 1 (40), t. 1, s. 23-39, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Gospodarstwa domowe, Wydatki gospodarstw domowych, Poziom konsumpcji
Consumption, Households, Household expenditures, Consumption level
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Europa
Poland, Europe
Abstrakt
Celem artykułu było zaprezentowanie poziomu i struktury konsumpcji oraz wyposażenia w dobra trwałego użytkowania w gospodarstwach domowych Polski na tle wybranych krajów europejskich. Materiał badawczy stanowiły dane GUS, Statistisches Bundesamt i Eurostat za lata 2001-2011. W gospodarstwach domowych zlokalizowanych w Europie Zachodniej i Północnej obserwuje się wyższe wydatki na konsumpcję i korzystniejszą jej strukturę w porównaniu z gospodarstwami domowymi bloku wschodniego. Polska na tle krajów europejskich ma niekorzystną strukturę konsumpcji (wysoki udział wydatków na dobra podstawowe). W okresie kryzysu nastąpiło obniżenie się poziomu wydatków konsumpcyjnych w większości krajów europejskich. Mimo kryzysu, w polskich gospodarstwach domowych wzrasta wyposażenie w dobra trwałego użytku, wzrasta też liczba gospodarstw domowych posiadający dostęp do szerokopasmowego Internetu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to analyze the level and structure of household consumption as well as the consumer durables in Poland in comparison to other European countries. The data came from GUS, Statistisches Bundesamt and Eurostat, between 2001and 2011. In the households located in Western and Northern Europe higher consumption expenditure with its more beneficial structure is observed, as compared to the households of the Eastern Bloc countries. Poland has an unfavorable structure of consumption in comparison to Western Europe countries (high share of acquiring and maintaining basic survival goods and services). In the last years there has been a decrease in the level of consumer expenditures in most European countries due to the economic crisis. In Polish households, in spite of the crisis, the growth in consumer durables has been seen. The number of households with access to Internet broadband has also increased. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białowolski, P. i Kotowska, I.E. (2011). Aktywność gospodarstw domowych na rynku finansowym. W: J. Czapiński i T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2011. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 2. Bylok, F. (2004). Nierówności w dochodach i wydatkach w gospodarstwach domowych jako bariera rozwoju społecznego w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (5), 318-329.
 3. ConsumerLab. (2012). Internetowe trendy konsumenckie. Pozyskano z: http://www.mt.com.pl/internetowe-trendy (16.10.2012).
 4. Dąbrowska, A. i Janoś-Kresło, M. (2009). Konsument w dobie kryzysu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (94), 53-69.
 5. Eurostat. (2012). Database 2012. Pozyskano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/information_society/data/database (23.10.2012).
 6. Feliksiak, M. (2012). Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań BSI81I2012. Warszawa: CBOS.
 7. Glapiński, A. (2009). Obecny kryzys gospodarczy a nauka ekonomii. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (94), 46-52.
 8. GUS. (2001-2012). Budżety gospodarstw domowych. Warszawa: GUS.
 9. Gutkowska, K., Ozimek, I. i Laskowski, W. (2001). Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 10. Kołodko, G. (2010). Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy. Ekonomista, (1), 117-125.
 11. Kowalczuk, K. (2010). Polacy o swoich długach i oszczędnościach. BS/50/2010, Warszawa: CBOS.
 12. Kramer, J. (1993). Konsumpcja. Prawidłowości, struktura, przyszłość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Pankowski, K. (2011). Wzrost standardu wyposażenia gospodarstw domowych. BS/39/2011, Warszawa: CBOS.
 14. Piekut, M. (2008). Polskie gospodarstwa domowe - dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 15. Piekut, M. (2009). Polaryzacja konsumpcji w gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, (7), 55-68.
 16. Statistisches Bundesamt. (2012). Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Private Konsumasugaben unf Verfugbares Einkommen. Wiesbaden: Statistiches Bundesamt.
 17. Szafrańska, M. i Matysiak-Pejas, R. (2010). Determinanty gromadzenia oszczędności pieniężnych przez wiejskie gospodarstwa domowe. Acta Scientiarum Oeconomia, 9 (3), 265-274.
 18. Ward, J.H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 301 (58), 236-244, http://dx.doi.org/10.2307/2282967.
 19. Zalega, T. (2011). Wpływ kryzysu na postawy i zachowania gospodarstw domowych wysokodochodowych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (18), 468-485.
 20. Zalega, T. (2012). Konsumpcja dóbr trwałego użytku i zachowania przystosowawcze wśród polskich elit ekonomicznych w warunkach kryzysu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (24), 329-343.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.40.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu