BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rachwał Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości : (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji)
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2009, vol. 5, s. 349-371, tab., bibliogr. 60 poz.
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego
Słowa kluczowe
Edukacja, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość w programach nauczania, Reforma oświaty
Education, Entrepreneurship, Entrepreneurship in the curriculum, Educational system reforms
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Analiza projektu zmian podstawy programowej kształcenia w zakresie przedsiębiorczości prowadzi do następujących wniosków: • Deklaracje autorów projektu odnoszące się do przedsiębiorczości jako jednej z kompetencji kluczowych, dostosowania podstawy programowej współczesnych wyzwań rynku pracy, budowy gospodarki opartej na wiedzy i kształtowania się społeczeństwa informacyjnego (zawarte w uzasadnieniu projektu oraz poradniku dla dyrektorów i w materiałach promocyjnych reformy), nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych zapisach projektu rozporządzenia w zakresie podstawy programowej. • W zaproponowanym kształcie podstawa programowa nie zapewnia więc możliwości pełnej realizacji zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Zalecenie..., 2006) w odniesieniu do przedsiębiorczości, zgodnie z definicją tejże kompetencji przedstawioną w tym dokumencie. • Widoczne są brak lub niejednoznaczność kryteriów podziału treści kształcenia między III i IV etap edukacyjny (gimnazjum - szkoła ponadgimnazjalna), czego efektem jest zapisanie wielu mało ambitnych treści, nieadekwatnych do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej, oraz liczne powtórzenia w obydwu etapach edukacyjnych (co jest niezgodne z podstawowymi założeniami reformy). Jeśli rzeczywiście "złączenie programowe" tych dwóch etapów edukacyjnych ma stać się faktem, podstawy przedsiębiorczości powinny być w gimnazjum osobnym przedmiotem, a zapisy wymagań powinny zostać przeprojektowane przez jeden zespół autorski pod względem układu treści, tak jakby były tworzone dla jednego etapu edukacyjnego. Tylko wtedy uda się uniknąć zbędnych powtórzeń i niewłaściwego następstwa treści. • Zaletą projektu jest nacisk na wymagania, tzn. określenie treści nauczania w języku "efektów kształcenia", chociaż w wielu wypadkach zapisy są niejednoznaczne, co powoduje, że nauczyciel nie może być pewny, jakie konkretnie efekty mają zostać osiągnięte. (fragment abstraktu oryginalnego)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran B., 2005, Problematyka rynku pracy w edukacji przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 227-238.
 2. Bartoń M., 2005, Przedsiębiorczość jako przedmiot matury 2008 [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 255-258.
 3. Batorska U., 2005, Rodzaje i struktura bezrobocia w Polsce [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 239-251.
 4. Bielecka M., 2005, Podstawy przedsiębiorczości: poradnik dla nauczyciela, Żak - Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa.
 5. Błażejewski W., 2006, Problemy rozwoju postaw przedsiębiorczych u gimnazjalistów [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Warszawa-Kraków, s. 242-248.
 6. Borowiec M., 2005, Rola praktyk z przedsiębiorczości w kształceniu studentów specjalności "geografia z przedsiębiorczością" [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 167-174.
 7. Gabała J., 2005, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 145-152.
 8. Górz B., Rachwał T., 2006, Uwagi do projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (zrealizowanej przez ISP na zlecenie MEN) [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Warszawa-Kraków, s. 226-235.
 9. Historia. Wiedza o społeczeństwie. Podstawy przedsiębiorczości, 2008, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa (materiały opisowe dotyczące projektu podstawy programowej, publikacja dostępna na www.men.gov.pl 15.10.2008 r.).
 10. Juchnowicz M., 2005, Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 189-194.
 11. Kawecki Z., 2005, Ranga przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w edukacji szkolnej [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 203-206.
 12. Kilar W., 2007, Zagadnienia globalizacji i korporacji ponadnarodowych w edukacji przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, Warszawa-Kraków, s. 297-304.
 13. Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego, 2005, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 14. Kosała M., Pichur A., 2008, Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej wśród młodego pokolenia - wybrane aspekty [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 4, Warszawa-Kraków, s. 347-353.
 15. Kulikowska M., 2005, Możliwości wykorzystania komputera na zajęciach podstaw przedsiębiorczości na przykładzie lekcji nt. podatków pośrednich (scenariusz lekcji) [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 299-303.
 16. Kulikowska M., Krasnodębska B., 2007, Techniki multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, Warszawa-Kraków, s. 308-316.
 17. Łazowska E., 2005, Metodyka nauczania podstaw przedsiębiorczości i podstaw ekonomii [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 251-254.
 18. Maj T., 2003, Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik dla nauczycieli liceów i techników: zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa.
 19. Makieła B., 2006, Komunikacja interpersonalna w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Warszawa-Kraków, s. 287-289.
 20. Makieła Z., Makieła B., 2005, Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w LO i LP [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 177-188.
 21. Makieła Z., Rachwał T., 2008, Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik metodyczny, Nowa Era, Warszawa.
 22. Mikina A., Sienna M., 2002, Przedsiębiorczość - klucz do sukcesu. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Podstawy przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Rea, Warszawa.
 23. Milewska M., 2006, Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży wiejskiej [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Warszawa-Kraków, s. 249-255.
 24. Mitura E., Jamroz D., 2005, Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 297 i 298.
 25. Mrożek J., 2008, "Dzień przedsiębiorczości" - szansą na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 4, Warszawa-Kraków, s. 355-359.
 26. Musiałkiewicz J., 2006, Podstawy przedsiębiorczości. Materiały dla nauczyciela w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum: podstawa programowa i program nauczania, korelacja międzyprzedmiotowa, plan wynikowy, ocenianie, testy, Ekonomik, Warszawa.
 27. Nowak K., 2006, Problematyka globalizacji działalności sektora bankowego w edukacji szkolnej [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Warszawa-Kraków, s. 256-261.
 28. Nowak K., 2008, Problematyka etyki biznesu w edukacji przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 4, Warszawa-Kraków, s. 298-301.
 29. Osuch E., Osuch W., 2005, Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 195-202.
 30. Osuch E., Osuch W., 2007, Wybrane projekty edukacyjne w aktywizacji uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, Warszawa-Kraków, s. 305-307.
 31. Piróg D., 2005, Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 213-220.
 32. Podstawy przedsiębiorczości, 1995, J. Targalski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 33. Podstawy przedsiębiorczości: analiza przypadków. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, 1994, J. Targalski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 34. Poradnik dyrektora szkoły. Jak organizować edukację w gimnazjum i liceum?, 2008, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa (publikacja dostępna na www.men.gov.pl 15.10.2008 r.).
 35. Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, 2005, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
 36. Przedsiębiorczość i zarządzanie. Studium przypadków, 2003, J. Targalski (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 37. Rachwał T., 2005b, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik, Nowa Era, Warszawa.
 38. Rachwał M., Rachwał T., 2005, Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 221-226.
 39. Rachwał T., 2005a, Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 137-144.
 40. Rachwał T., Kudełko J., Tracz M., Wach K., Kilar W., 2008, Projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum z podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 4, Warszawa-Kraków, s. 312-324.
 41. Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, 2007, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 42. Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, 2008, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 4, Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 43. Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, 2006, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 44. Soczówka M., 2007, Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu-uczeniu się podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, Warszawa-Kraków, s. 317-324.
 45. Sowislok K., 2008, Wiedza i umiejętności w nauczaniu przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 4, Warszawa-Kraków, s. 331-337.
 46. Szczepańska M., 2005, Scenariusz lekcji "Ochrona konsumenta" [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 297 i 298.
 47. Szmulczyńska B., 2006, Zapotrzebowanie środowiska szkolnego w zakresie edukacji ekonomicznej a oferta edukacyjna Portalu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego NBPortal.pl [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Warszawa-Kraków, s. 279-286.
 48. Szubert M., 2008, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i promocja jakości pracy szkoły na przykładzie programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 4, Warszawa-Kraków, s. 360-367.
 49. Śrutowska D., 2006, Wykorzystanie multimediów w nauczaniu przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Warszawa-Kraków, s. 264-278.
 50. Tracz M., 2005, O niektórych kryteriach doboru treści nauczania do podstawy programowej i programu nauczania z podstaw przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 207-212.
 51. Tracz M., 2006, Rola i znaczenie podstaw przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Warszawa-Kraków, s. 222-225.
 52. Tracz M., Rachwał T., 2007, Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, Warszawa-Kraków, s. 286-296.
 53. Tracz M., Rachwał T., 2008, Metody i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości - wyniki badań [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 4, Warszawa-Kraków, s. 325-330.
 54. Uzasadnienie. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 2008, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa (publikacja dostępna na www.men.gov.pl 15.10.2008 r.).
 55. Wawrzyniak J., Szymczykiewicz W., Namysł E., 2006, Przedsiębiorczość w szkole i poza szkołą, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 56. Zalecenie 2006/962/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006 r., str. 10).
 57. Zioło Z., 2005a, Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 9-15.
 58. Zioło Z., 2005, Kształcenie nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości na specjalności "geografia z przedsiębiorczością" [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków, s. 161-166.
 59. Zioło Z., 2006, Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Warszawa-Kraków, s. 10-17.
 60. Zioło Z., 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, Warszawa-Kraków, s. 10-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu