BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furmańska-Maruszak Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Racjonalizacja kosztów pracy przez uelastycznienie zatrudnienia i czasu pracy : szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw
Labor Cost Rationalization through Increased Employment and Work-time Flexibility : Opportunities and Threats to Small and Medium Enterprises
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 101-112, wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Koszty pracy, Czas pracy, Elastyczność zatrudnienia, Formy zatrudnienia
Small business, Labour costs, Working time, Flexible employment, Employment forms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości obniżenia kosztów pracy poprzez zastosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Obciążenie czynnika praca składkami na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy, choć kształtuje się w Polsce nieco poniżej średniej dla krajów OECD, w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych stanowi dla przedsiębiorców z sektora MŚP duże utrudnienie w prowadzeniu firmy. Analiza wykazała, że zastosowanie innych niż tradycyjna form zatrudnienia zwiększa wpływ pracodawcy na koszty pracy związane z pozyskaniem, utrzymaniem i wykorzystaniem personelu oraz może, przy należytej dbałości o morale zatrudnionych, być dobrym sposobem na obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present possibilities for reducing labor costs using flexible forms of employment and work organization in small and medium enterprises in Poland. The tax burden levied on labor in Poland - social security contributions and income tax - though slightly below the average for OECD countries, is a major impediment facing businesses of the SME sector in the conduct of their business subject to current economic conditions. The analysis revealed that the use of unconventional forms of employment increases the impact an employer can have on labor costs with respect to attracting, maintaining, and using personnel, and may prove a good way to reduce the cost of business when due attention is paid to the morale of employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski M. (2012a), Koszty i korzyści zatrudnienia na czas określony, Polityka Społeczna, nr 9.
 2. Bednarski M. (2012b), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, w Bednarski M., Frieske K.W. (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, IPiSS.
 3. Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Warszawa, Wolters Kluwer.
 4. Culepa M., Sikora B., Sadlik R. (2012), Sposoby na zmniejszenie kosztów zatrudnienia, Serwis Prawno-Pracowniczy, nr 24.
 5. Drela K., Sokół A. (2011), Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak zatrudniać pracowników, Warszawa, CeDeWu.
 6. GUS (2009), Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008 r., Warszawa.
 7. Hajn Z. (2003), Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, w Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa, IPiSS.
 8. Jacukowicz Z. (2006), Koszt indywidualnych wynagrodzeń a szara strefa płac, Polityka Społeczna, nr 8.
 9. Kwiatkowski E. (2003), Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy, w Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa, IPiSS.
 10. Małkowska D., Jacewicz A. (2012), Kadry i płace 2012, Gdańsk, ODDK.
 11. Moszyński M. (2004), Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, Toruń, TNOiK.
 12. Oczki J. (2012), System emerytalny w Polsce a zatrudnienie w nietypowych formach, w Bednarski M., Frieske K.W. (red), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, IPiSS.
 13. OECD (2012), Taxing wages 2011, OECD Publishing, dostęp 14 lutego 2013, http://dx.doi.org/10.1787/tax_wages-2011-en
 14. Rotkiewicz M. (2009), Optymalizacja kosztów pracy, Warszawa, C.H. Beck.
 15. Stroińska E. (2012), Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną, Warszawa, Poltext.
 16. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu