BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Podstawy prawne i zasady zastosowania środków przymusu bezpośredniego przez policję
Legal Basis and Rules for the Application of Coercive Measures by the Police
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 23-34, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Ochrona praw człowieka, Policja, Bezpieczeństwo publiczne, Prawodawstwo
Human rights protection, Police, Public security, Legislation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zapewnienie ochrony praw człowieka w demokratycznym państwie prawnym wymaga zagwarantowania organom władzy publicznej odpowiednich środków. Samo podejmowanie interwencji przez uprawnionych funkcjonariuszy, w tym policjantów, odgrywa rolę kluczową, ponieważ społeczeństwo oczekuje ochrony i obrony od organów i instytucji bezpieczeństwa publicznego, ale jednocześnie obawia się nadmiernych uprawnień tych podmiotów. Implikuje to konieczność stosowania zasady celowości, zgodnie z którą wykorzystanie jakiegokolwiek środka przymusu bezpośredniego oraz wybór konkretnego środka uzależnione są od okoliczności zdarzania i zmierzają do określonego celu. (fragment tekstu)

Ensuring the protection of human rights in a democratic state of law requires to ensure adequate resources for public authorities. Interventions that are undertaken by authorized officers, including police officers played a key role because the public expect protection from the organs and institutions of public security, but also afraid of the excessive power of these entities. It is not surprising that these issues are the subject of a thorough analysis of the various organizations e.g. Attorney General or Constitutional Tribunal. We should remember that the use of any coercive measure and choice of a particular one depends on the circumstances of the event and aim for a particular purpose. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jakubiak W., Światkowski W., Wybrane problemy taktyki interwencji policyjnych, Legionowo 2002
 2. Mieszkuniec M., Szafrańska E., Prawne uwarunkowania interwencji policyjnych, Szczytno 2003.
 3. Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2003.
 4. Sielecki S., Sobiech P., Pluta D., Środki przymusu bezpośredniego, Katowice 2006 r.
 5. Wiszowaty E., Etyka Policji: między prawem, moralnością i skutecznością, Warszawa 2011.
 6. AKTY PRAWNE:
 7. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U.2011, nr 287, poz. 1687 ze zm.).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz.U. nr 70, poz. 410 ze zm.).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz przydziału, przechowywania i ewidencji tych środków (Dz.U. nr 245, poz. 2457).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej (Dz.U. 244, poz. 1624).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego (Dz.U. nr 135, poz. 1134).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji (Dz.U. nr 135, poz. 1132).
 13. Zarządzenie nr 852 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz.Urz.KGP nr 6, poz. 38).
 14. INNE:
 15. Opinia z 13 września 2011 r. w sprawie projektu założeń projekt u ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, RL-0303-5/2011.
 16. http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/218/19703, z dnia 20. 02. 2012 r.
 17. http://bip.msw.gov.pl/download/4/9042/spb_i_bp_wer_28_03_11.pdf , 17.02. 2012 r.
 18. http://www.pg.gov.pl/index.php?0,821,1,178, 18. 02. 2012 r.
 19. http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-13-wrzesnia -2011-r-w-sprawie-projektu-zalozen-projektu-ustawy-o-srodkach-przymusu, 18. 02. 2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1941
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu