BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giza Irena
Tytuł
Podstawy modelowania podręczników akademickich z dziedziny nauk ekonomicznych
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1992, nr 367, 171 s., tab., bibliogr. 179 poz.
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Kształcenie ekonomistów, System społeczno-ekonomiczny
Economic sciences, Education of economists, Social economic system
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Współczesny system kształcenia ekonomistów jest wynikiem długotrwałej ewolucji. W procesie rozwoju przystosowywał się on do bieżących potrzeb społecznych, zmieniającej się roli szkoły ekonomicznej i zadań ekonomisty. Dyskusje na temat kształcenia i doskonalenia ekonomistów mają już swoją historię i odradzają się cyklicznie w trakcie lub też po okresach napięć i załamań gospodarczych. Pośrednio dowodzi to, że w dużym stopniu przygotowanie kadr ekonomicznych traktowane jest instrumentalnie. Struktury organizacyjne, programy, treści, metody i środki kształcenia przeżywały się wraz z pewnymi okresami politycznymi i gospodarczymi. Zarówno odbiorcy jak i twórcy - autorzy koncepcji programowych i metodycznych - z upływem czasu przestawali być z nich zadowoleni, co było sygnałem do podejmowania nowych działań, zmieniających dawny stan rzeczy. Dokonywane przeobrażenia okazywały się jednak z czasem niewystarczające, a oczekiwania znacznie różniły się od proponowanej oferty. Modernizacja systemu kształcenia ekonomistów jest bowiem zawsze funkcją rozumienia ich zadań i przyjętych założeń teoretycznych. W odniesieniu do ekonomistów owe zadani* pojmuje się maksymalistycznie, szeroko i wielostronnie, i nie towarzyszą temu zwykle sprzyjające warunki realizacji. Obecna sytuacja studiów ekonomicznych jest bardzo złożona. Poważne przekształcenia systemu społeczno-ekonomicznego (przejście od państwowej gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej), wielostronny kryzys, reformy gospodarcze i zmiany polityczne postawiły nauki ekonomiczne wobec wyzwania - muszą one udowodnić swoją przydatność społeczną. Wymaga to dużego wysiłku, a bodźcem do jego podjęcia jest wzrastające zapotrzebowanie na wiedzę ekonomiczną, wiążące się z możliwością i koniecznością jej praktycznego wykorzystania. Zaistniał też drugi, nie mniej ważny, bodziec - chęć zrozumienia tego, co się dzieje wokół nas. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkom J. Nowy ład ekonomiczny a system kształcenia ekonomistów. W: Projekcja zmian w systemie kształcenia ekonomistów w Polsce. SGH, Warszawa 1981.
 2. Andrzejczak A., Orczyk J. (red.): Unowocześnienie kształcenia ekonomi¬stów. IPS AE, Poznań 1990.
 3. Azarow J., Uczitsja cztoby uczit. "Nowyj Mir" 1987, nr 4, s. 228-244.
 4. Beksiak J., Chmielecka E., Grzelońska E., Müller A., Winiecki J.: Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce. "Rzeczpospolita" nr 189 (2623) z 16 sierpnia 1990 r.
 5. Bogusz J., Lewowicki T., Zakrzewski J., Treści kształcenia w szkole wyższej. WAP, Warszawa 1983.
 6. Bojarski W.W., Podstawy analizy i inżynierii systemów. H/S, Warszawa 1984.
 7. Bonecki H.: Metody i technika książki naukowej. Problessy edytorstwa. PWN, Warszawa 1971.
 8. Bonecki H., Soczewka J. (red.), O koncepcji podręcznika dla nauczycie¬la. WSiP, Warszawa 1977.
 9. Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M., Uczyć się bez granic. PWN, Warszawa 1982.
 10. Bruner J.S., Poza dostarczone informacje. PWN, Warszawa 1978.
 11. Bruner J.S., W poszukiwaniu teorii nauczania. PIW, Warszawa 1974.
 12. Cackowski Z., Człowiek jako podmiot działania praktycznego. KiW, Warszawa 1979.
 13. Cackowski Z., Poznanie, umysł, kultura. Wyd. Lubelskie, Lublin 1982.
 14. Chlebowski Z., Skuteczność dydaktyczna podręcznika obudowanego w procesie kształcenia. "Neodidagmata" 1980, nr 13.
 15. Chris A., de Jung A., Wynn E., American Education. McGraw-Hill, New York 1968.
 16. Davis R., Alexander L., Ydon S., Konstruowanie systemów kształcenia. Sposób na doskonalenie nauczania. WSiP, Warszawa 1983.
 17. Denek K., Efektywność nauczania i uczenia się z dwóch wersji podręczników. "Neodidagmata" 1979, nr 12.
 18. Denek K., Modele struktury wiedzy i ich weryfikacja w podręcznikach akademickich. Poznań 1978 (maszynopis w Bibliotece IPNPIiSzW).
 19. Denek K., Pomiar efektywności kształcenia w szkoła wyższej. PWN, Warszawa 1980.
 20. De Mezer-Brelińska K.: Modelowanie podręcznika z podstaw informatyki. UAM, Poznań 1982.
 21. Dopfer K. (red.): Ekonomia przyszłości. PWN, Warszawa 1982.
 22. Drevet A.: Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań. WNT, Warszawa 1975.
 23. Ekelund R.B.Jr., Tollisoni R.D.: Economies. little Brown and Company, Boston-Toronto 1985.
 24. Faure E. i inni, Uczyć się aby być. PWN, Warszawa 1975.
 25. Filipowd.cz F. (red.), O nowoczesną koncepcję książki dla ucznia i nauczyciela. WSiP, Warszawa 1977.
 26. Finchom B., Beishon J.: The Human Respiratory System - Moduł 7. System Behaviour. A Selcond Level Course. Walton Hall 1973.
 27. Fleming E., Unowocześnianie systemu dydaktycznego. WSiP, Warszawa 1974.
 28. Fonfara M., Orczyk J., Zmiany w treściach i programach kształcenia na studiach ekonomicznych. W: Tendencje zmian programowych w szkołach wyż¬szych. IPKPTiSzW, Warszawa 1984.
 29. Fotowicz-Kata B. (red.): Tendencje zmian w systemie kształcenia ekonomistów. "Studia i Materiały" COMSE, t. 49, Poznań 1983.
 30. Fotowicz-Kata B. (red.): Wybrane problemy doskonalenia procesu kształcenia w wyższej szkole ekonomicznej. "Monografie i Opracowania" nr 128. SGPiS, Warszawa 1983.
 31. Fotowicz-Kata B., Iwicka M.: Etyka zarodowa ekonomistów - problemy funkcjonowania i kształcenia. "Życie szkoły wyższej" 1989, nr 2.
 32. Fotowicz-Kata, Jastrzębska-Smolaga E. (red.): Dydaktyka ekonomii politycznej z uwzględnieniem teorii i praktyki gospodarczej (materiały konferencyjne). WSRP, Siedlce 1989.
 33. Friere C.K., Die didaktische Rückwendung in der Unterriohtstechnologie? "Zeitschrift für Erziehungswissenschaftliche Forschung" 1985, ZeF 19.
 34. Gage N.L.: Teaching Methods. W: Enciclopedia of Edicational Research. A Project of the American Educatlonal Research Association. The Macmillan Company, London 1969.
 35. Giraud P., Semiología. WP, Warszawa 1974.
 36. Glza I.: Dobór i zakres treści, ich strukturalizacja oraz strona metodyczna i edytorska najpopularniejszych podręczników do ekonomii politycznej kapitalizmu, socjalizmu i historii myśli ekonomicznej. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55. Poznań 1987.
 37. Giza I., Specyfika treści z zakresu nauk ekonomicznych a model pod¬ręcznika akademickiego. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55. Poznań 1987.
 38. Giza I.: Wykorzystanie treści charakterystyki zawodowej ekonomisty dla doboru metod kształcenia w uczelni ekonomicznej. "Studia i Materiały" COMSE, t. 49, Poznań 1983.
 39. Giza I., Iwicka M.: Podręczniki i skrypty do ekonomiki pracy i polityki społecznej wykorzystywane w procesie dydaktycznym szkół wyższych w Polsce w t. ak. 1983/84. "Studia i Materiały" COMSE, t. 51. Poznań 1984.
 40. Giza I., Krawcewicz W., Podręczniki i skrypty do ekonomii polityczne kapitalizmu, socjalizmu i historii myśli ekonomicznej wykorzystywane w procesie dydaktycznym szkół ekonomicznych i wydziałów ekonomicznych uniwersytetów w Polsce w r. ak. 1983/84.
 41. Gnitecki J., Tworzenie optymalnych struktur wiedzy. "Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie" 1978, nr 2.
 42. Groszek M., Stan nauki ekonomii a sposób jej nauczania. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55, Poznań 1987.
 43. Grzybowski W., Co Zmienić w programie ekonomii politycznej? "Życie szkoły wyższej" 1985, nr 2.
 44. Hall and Taylors Macroeconomies. W. Norton and Company, New York 1988.
 45. Heilbroner R.R., Ponad ekonomią. PIW, Warszawa 1985.
 46. Hibner R., O podręcznikach ekonomii politycznej w politechnikach. "Życie szkoły wyższej" 1985, nr 2.
 47. Ileczko B., Innowacje i procesy innowacyjne w szkolnictwie wyższym. "Dydaktyka szkoły wyższej" 1983, nr 3.
 48. Iwicka M., Współczesny podręcznik akademicki - zarys kryteriów. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55. Poznań 1987.
 49. Jagodziński M., Rola ilustracji w uczeniu się. "Psychologia Wychowawcza" 1976, nr 2.
 50. Janas R., Optymalizacja struktury podręcznika akademickiego na przy¬kładzie materiałoznawstwa dla nauczycielskich studiów technicznych. WSP, Szczecin 1981.
 51. Janas R., Płaskie modele i fazogramy. "Szkoła Zawodowa" 1980, nr 9.
 52. Janas R., Wyposażenie podręcznika akademickiego dla nauczycielskich studiów technicznych. PWN, Poznań 1985.
 53. Januszkiewicz P. (red.), Technologia kształcenia w rozwoju. PWN, Warszawa 1979.
 54. Kaczniewska-Zagórska L., Nowacki I.W., Wiatrowski Z. (red.), Słownik pedagogiki pracy. Ossolineum, PAN, Warszawa 1986.
 55. Karpiński W., Struktury poznawcze uczniów a wyniki nauczania. PWN, Warszawa 1983.
 56. Kluozyński J., Pozaedukacyjne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce ludowej. W: Uczelnia na miarę współczesności, UAM, Poznań 1983.
 57. Kmita J., Kilka uwag o możliwości wykorzystania pojęć teorii grafów w procesie nauczania. "Neodidagmata" 1970, nr 1.
 58. Kojs W.: Działanie jako kategoria dydaktyczna. Uniw. Śląski, Katowice 1987.
 59. Kojs W.: Uwarunkowania dydaktycznych funkcji podręcznika. WSiP, Warszawa 1975.
 60. Konarski S.: Kierunki modernizacji podręczników akademickich. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55, Poznań 1987.
 61. Konarzewski K., Pedagogika celów ozy pedagogika wartości? "Kwartalnik Pedagogiczny" 1988, nr 2.
 62. Koszewska B. (red.): Z badań nad podręcznikiem szkolnym. WSiP, Warszawa 1980.
 63. Koszewska B., Bonecki H., Dydaktyczne i edytorskie koncepcje podręczników zagranicznych (studia komparatystyczne). IPS, Warszawa 1981.
 64. Kośla H.: Dydaktyczne podstawy budowy podręczników języków obcych.PWN, Poznań 1981.
 65. Kourilsky M., Wittrock M.C.: Verbal and graphical strategies in the teaohing of economics. "Teaching and teacher education" 1987, vol. 3, No 1, s. 1-12.
 66. Kozielecki J.: Człowiek oświecony czy innowacyjny. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1987, nr 1, s. 4-10.
 67. Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. PiW, Warszawa 1980.
 68. Kramer J.: Koncepcje systemu kształcenia ekonomistów. "Studia i Materiały" GOMSE, t. 49, Poznań 1983.
 69. Kruszewski J.: Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa 1987.
 70. Kruszewski K.: Gry dydaktyczne - zarys tematu. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1984, nr 2.
 71. Kruszewski K.: Kształcenie w szkole wyższej. PWN, Warszawa 1973.
 72. Krzemionowski Z., Skrzypczak J., Teoretyczne i praktyczne aspekty metodologii badań podręczników szkolnych. IKN OBN, Koszalin 1986.
 73. Kupisiewicz Cz.: Paradygmaty i wizje reform oświatowych. PWN, Warszawa 1985.
 74. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa 1988.
 75. Kupisiewicz Cz., Przemiany edukacyjne w świecie. PWN, Warszawa 1980.
 76. Kupisiewicz Cz., Matulka Z. (red.): Nowoczesny podręcznik. Problemy, propozycje, badania. "Studia Pedagogiczne", t. 36, Ossolineum, Wrocław 1976.
 77. Kwiatkowska H.: Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli. PWN, Warszawa 1988.
 78. Lech K.: System nauczania. PWN, Warszawa 1964.
 79. Leja L. (red.): Nowoczesny podręcznik szkolny i akademicki. UAM, Poz¬nań 1977.
 80. Leja L., Skrzypczak J.: Model dydaktyczny podręcznika audiowizualnego. PWN, Warszawa 1978.
 81. Lewandowski J.: Nowe ujęcie programu ekonomii politycznej. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55, Poznań 1987.
 82. Lewandowski J., Sztyber W.B. (red.): Ekonomia polityczna. PWN, Warszawa 1987.
 83. Lewowicki T.: Indywidualizacje kształcenia. Dydaktyka różnicowa. PWN, Warszawa 1977.
 84. Lewowicki I., Przemiany oświatowe a szkolnictwo wyższe. "Dydaktyka szkoły wyższej" 1991, nr 1.
 85. Lewowicki T., Wojtczak J., Zakrzewski J., Treści kształcenia w szkole wyższej. Zagadnienia teoretyczne i badania empiryczne. IPHPTiSzW, Warszawa 1985.
 86. Linhart J.; Proces i struktura uczenia się ludzi. PWN, Warszawa 1973.
 87. Lutek K.: Skrypt i jego komplementarne pomoce dydaktyczne. "Życie szkoły wyższej" 1979, nr 4.
 88. Ławniczak W., O różnych pojęciach modelu. "Neodidagmata" 1970, nr 1.
 89. Łobooki M., Metody badań pedagogicznych. PWN, Warszawa 1973.
 90. Madsen K.B., Współczesne teorie motywacji. PWN, Warszawa 1986.
 91. Malinowski T,, Syta L., Redagowanie techniczne książki. WNT, Warszawa 1977.
 92. Marszałek A.: Ekonomia polityczna w systemie studiów uniwersyteckich. "Życie szkoły wyższej" 1987, nr 2.
 93. Marszałek A., O nowy podręcznik ekonomii politycznej. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55, Poznań 1987.
 94. Masasuke K., Trzy typy nauk - nomotetyczne, idiograficzne i idiomodyficzne. "Colloquia Communia", 1987, nr 1-2.
 95. Maslow A., W stronę psychologii istnienia. Pax, Warszawa 1986.
 96. Mayer G., Cybernetyka w procesie nauczania. PZWS, Warszawa 1976.
 97. Maziarz Cz., Modele dydaktyczne podręcznika akademickiego. Podstawy teoretyczne i empiryczne. PWN, Warszawa-Łódź 1978.
 98. Maziarz Cz., Problemy modelowania i optymalizacji podręcznika akademickiego. PWN, Warszawa 1980.
 99. Maziarz Cz., Denek K., Jasnowska J., Zasady doboru i strukturalizacji treści kształcenia w szkole wyższej. PWN, Warszawa 1982.
 100. Maziarz Cz. Skrzypczak J., Podręcznik szkolny w multimedialnym systemie kształcenia. IKNiBO, Koszalin 1980.
 101. Maziarz Cz., Widota E., Metodologia podręcznika akademickiego. Zagadnienia teorii i praktyki. PWN, Warszawa 1983.
 102. Maziarz Cz., Widota E., Zagadnienia metodologii podręcznika akademickiego. PWN, Warszawa 1985.
 103. McConnell C.R., Economics. 11 ed., McGraw kill 1990.
 104. McLendon T.C., Social Studies in Secondary Education. The Macmilian Company, New York 1965.
 105. Meisner J.: Uwagi o nauczaniu ekonomii politycznej. "Życie szkoły wyższej" 1979, nr 11-12.
 106. Melfessel N,S., Michael W.B., Kirsnet D.A.: Instrumentation of Bloom's and Kratnwohl's taxonomies form the writting of educational objectives. "Psychology in the schools". 1987, vol. 6, No. 3.
 107. Mieszczankowski M., Ekonomia. Zarys popularny. KiW, Warszawa 1987.
 108. Moore T.W., Educational Theory. An Introduction. Routledge and Kegon Paul, London 1982.
 109. Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki. PWN, Warszawa 1971.
 110. Muller A., Program rozwoju szkoły. "Zwrot", wrzesień 1990. SGH, materiały powielone.
 111. Nasiłowski M.:. Interpretacja programu wykładu z ekonomii politycznej socjalizmu dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych". "Studia i Materiały" CCMSE, t. 55, Poznań 1987.
 112. Nasiłowski M., Socjalistyczny system gospodarowania w Polsce. PWE, Warszawa 1987.
 113. Nicholson W., Microeconomic Theory. Basic Principles and Extension« Wyd. 4. The Dryden Press, Chicago 1989.
 114. Nosal Cz., Mechanizmy funkcjonowania intelektu i zdolności, style poznawcze, przetwarzanie informacji. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1979.
 115. Nowacki T., Podstawy dydaktyki zawodowej. PWN, Warszawa 1971.
 116. Nowak L., Model ekonomiczny. H/E, Warszawa 1972.
 117. Nowak L.: O jednorodności !pojęcia modelu. "Neodidagmata" 1974, nr 6.
 118. Nowak S., Metodologia nauk społecznych.' PWN, Warszawa 1985.
 119. Nowak S. (red.); Wizje świata i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych. PWN, Warszawa 1984.
 120. Nowak W., Drogi unowocześniania podręcznika akademickiego. "Neodidagmata" 1979, nr 12.
 121. Nowak W., Model podręcznika akademickiego logiki matematycznej' dla studiów nauczycielskich. Próba unowocześnienia podręcznika akademickiego, UAM, Poznań 1975.
 122. Nowicki J., Program i podręcznik z ekonomii politycznej. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55, Poznań 1987.
 123. Okoń W., Elementy dydaktyki szkoły wyższej. PBN, Warszawa 1971.
 124. Okoń W., Podstawy wykształcenia ogólnego. WSiP, Warszawa 1976.
 125. Okoń W., Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1981.
 126. Okoń W., Struktura i problem w procesie kształcenia. W: Współczesne innowacje w procesie kształcenia. Red. R. Miller. "Studia Pedagogiczne", t. 57, Wrocław-Warszawa 1976.
 127. Olszański J., Orzechowski J., Podręcznik akademicki jako scenariusz pracy wykładowcy. "Dydaktyka szkoły wyższej" 1975, nr 3.
 128. Orczyk J., Doświadczenia krajów zachodnich w modernizacji planów i programów studiów. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1980, nr 4.
 129. Orczyk J. (red.): Kształcenie ekonomiczne w szkole wyższej. AE, Poznań 1976.
 130. Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych. PWN, Warszawa 1983.
 131. Palka S., Kształcenie przez badanie w praktyce szkolnej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", z. 1, Kraków 1984.
 132. Palka S., Praca badawcza uczniów w procesie kształcenia. UJ, Kraków 1977.
 133. Palka S., Rozwijanie samodzielności poznawczej wychowanków w procesie uczenia się przez badanie. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1975, nr 3.
 134. Parnowski T.: Merytoryczne i edytorskie problemy podręczników. WNT, Warszawa 1976.
 135. Parnowski T., Model i typ podręcznika akademickiego - z rozważań warsztatowych. "Dydaktyka szkoły wyższej" 1975. nr 3.
 136. Parnowski I., Prządka E., Podręcznik akademicki - czas teraźniejszy i przyszły. PWN, Warszawa 1974.
 137. Piaget L.S Strukturalizm. ISP, Warszawa 1972.
 138. Polańska A., Możliwości reformy studiów ekonomicznych w Polsce. W: Projekcja zmian w systemie kształcenia ekonomistów w Polsce. SGH, Warszawa 1991.
 139. Półturzycki J., Wdrażanie do samokształcenia. PWN, Warszawa 1983.
 140. Projekcja zmian w systemie studiów ekonomicznych w Polsce. COMSE SGH, Warszawa 1991.
 141. Raport Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej (KEEN) pt. "Edukacja narodowym priorytetem". Warszawa-Kraków 1989.
 142. Ruffin R.I., Gregory P.R., Principles of Economies. Wyd. 2, Scott, Foresman and Company, London 1986.
 143. Rutkowski O., Kilka uwag o podręczniku ekonomii politycznej. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55, Poznań 1987.
 144. Rutkowski J. (red.), Z zagadnień dydaktycznych wyższego szkolnictwa, z. 1, Poznań 1948.
 145. Sajkiewicz A., Edukacja ekonomiczna jako czynnik jakości gospodarowania. "Studia i Materiały" COMSE, t. 49, Poznań 1983.
 146. Samuelson P.A., Nordhaus W.s Economics 12 ed., McGrow Hill 1985.
 147. Sierpiński W., Miejsce funkcje historii myśli ekonomicznej w procesie studiów ekonomicznych. "Studia i Materiały" COMSE, t. 50, Poznań 1984.
 148. Sierpiński W.: Trzeba uczyć inaczej. "Życie Gospodarcze" nr 9/(1637) z 27.11.1983.
 149. Skrzypczak J., Założenia modelowe audiowizualnego podręcznika chemii. UAM, Poznań 1977.
 150. Skubik M., The Dses and Methodos of Gaming. Viser, Oxford 1975.
 151. Stacewicz J., Racjonalność gospodarowania a współczesne wyzwania rozwojowe. PWN, Warszawa 1988.
 152. Steinaker N.W., Bell M.R.: The experiental taxonomy. A new approach to teaching and learning. New York 1979.
 153. Strykowski A., Audiowizualne materiały dydaktyczne. PWN, Warszawa 1984.
 154. Suchodolski B. (red. ): Alternatywna pedagogika humanistyczna. Ossolineum, Wrocław 1990.
 155. Suchodolski B.: Edukacja na rozdrożu. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1982, nr 2.
 156. Swincow W.I., Zasady logiki w redagowaniu. WNT, Warszawa 1978.
 157. Szczepański J., O indywidualności. PWN, Warszawa 1988.
 158. Thomas J., Edukacyjne problemy współczesnego światła. PWN, Warszawa 1980.
 159. Tinker M.A., Podstawy efektywnego czytania. PWN, Warszawa 1980.
 160. Tomaszewski T., Z pogranicza psychologii i pedagogiki. PZWS, Warszawa 1970.
 161. Trzebiński J., Twórczość a struktura pojęć. PWN, Warszawa 1981.
 162. Trzynadlowski J., Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. WNT, Warszawa 1976.
 163. Tymowski J., Tendencje rozwojowe szkolnictwa wyższego na świecie. "Życie szkoły wyższej" 1975, nr 7-8.
 164. Wańkowicz Z., Metodologiczne problemy podręcznika akademickiego. "Dydaktyka szkoły wyższej" 1973, nr 2.
 165. Węgrzecki A., Uwagi o akademickim podręczniku filozofii. "Życie szkoły wyższej" 1983, nr 1.
 166. Włodarczyk J., Próba zastosowania pojęć teorii grafów i macierzy do analizy układu treści podręcznika akademickiego. "Neodidagmata" 1973, nr 5.
 167. Zaczyński W., Teoria wielostronnego kształcenia jako paradygmat dydaktyki - rozważania wstępne. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1984, nr 2.
 168. Zaczyński W.P., Problemy treści kształcenia w zmieniającym się kontekście teoretycznym dydaktyki. W: Treści kształcenia w szkole wyższej. AON, Warszawa 1990.
 169. Zakrzewski J., Teoretyczne i praktyczne problemy treści kształcenia w szkole wyższej (rezultaty badań prowadzonych w latach 1986-1990). W: Treści kształcenia w szkole wyższej. AON, Warszawa 1990.
 170. Zbierski T., Semiotyka książki. Ossolineum, Wrocław 1978.
 171. Zeungen G., Barwa i człowiek. PWN, Warszawa 1974.
 172. Zielecki A., Role i funkcje podręcznika historii. WSP, Rzeszów 1984.
 173. Ziemba S., Jarominek W., Staniszewski R., Problemy teorii systemów. Ossolineum, Wrocław 1980.
 174. Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie. PWN, Warszawa 1988.
 175. Zujew D., Podręcznik szkolny. WSiP, Warszawa 1986.
 176. Żurawicki S., Jaki podręcznik ekonomii politycznej byłby najbardziej pożądany dla szkół akademickich. "Życie szkoły wyższej" 1987, nr 2.
 177. Żurawicki S., Marks a współczesna myśl ekonomiczna. Z problemów metodologii. KiW, Warszawa 1987.
 178. Żurawicki S., O potrzebie dodatkowego wariantu akademickiego podręcznika ekonomii politycznej. "Życie szkoły wyższej" 1982, nr 11.
 179. Żydkowicz A. (red.), Podręcznik akademicki. Metodologia. Funkcje dydaktyczne. Edytorstwo. Polityka wydawnicza. PWN, Warszawa 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu