BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ekspatriant - kto to taki?
An Expatriate - Who is He?
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2012, nr 6, s. 39-47, tab., bibliogr. 22 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Ekspat, Migracja, Korporacje międzynarodowe, Migracja ludności
Expatriate, Migration, International corporation, Population migration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
"Wysłannicy korporacyjni", "nomadzi", "biznesowi podróżnicy", "odyseusze"- to tylko kilka określeń, spotykanych we współczesnym piśmiennictwie, dotyczących ekspatriantów. Problemy z jednoznaczną definicją powyższych pojęć, są zauważalne w literaturze przedmiotu, dlatego celem niniejszego artykułu będzie próba uporządkowania terminologii w tym zakresie i zakreślenie ram definicyjnych odnoszących się do terminu "ekspatriant". Artykuł ma charakter koncepcyjny i jest wynikiem analizy literaturowej, której rezultatem jest propozycja definicji ekspatrianta sensu largo obejmującej takie wymiary jak: dobrowolność przemieszczeń, czas trwania wyjazdu zagranicznego, powiązanie narodowości ekspaty z krajem pochodzenia centrali korporacji, przynależność zawodowa. Podjęta w tym studium próba zacieśnienia definicji i jej wymiarów, może okazać się pomocna dla innych badaczy, tak na polu koncepcyjnym, jak i w eksploracjach empirycznych. (abstrakt oryginalny)

"Corporate envoys", "nomads", "business travelers" -these are only few definitions in contemporary literature related to expatriates. The goal of this article is the attempt to organise the terminology in that scope and to specify the definitional frames related to the term 'expatriate'. This is conceptual article and it propose the definition of expatriate sensu largo based on such dimensions: freedom to relocate, length of staying abroad, the expat's nationality is connected with the home country of the corporate headquarters, professional status. This article should constitute at least the reason for further conceptual research for representatives of other humanities if not the contribution to the sciences of the management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Al Ariss A., Modes of engagement: migration, self-initiated expatriation, and career development, "Career Development International", 2010, Vol.15, No.4
 2. Bakel M.i in., Contact with host nationals and the success of international assignments, [w.] Celebrate the Tapestry.Diversity in the Modem Global Organization, Conference Proceedings, Santa Fe, NM, June 21-24 2009
 3. Banai M., Harry W., Boundaryless global careers: the international itinerants, [w.] M.Morley, N.Heraty, D.Collings, (ed.), IHRM and international assignments, Palgrave Me Millan, 2006
 4. Bańka A., Poradnictwo transnacjonalne, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy,Warszawa,2006
 5. Beaverstock J., Managing across borders .'knowledge management and expatriation in professional service legal firms, "Journal of Economic Geography", 2004,No 4(2)
 6. BrewsterC., The management of expatriates, London, Kogan-Page, 1991
 7. Castles S., Migracje we współczesnym świecie, PWN,Warszawa,2011
 8. Church A.J., SojoumerAdjustment, "Psychological Bulletin", 1982,91(3)
 9. Deeprose D., GlobalHR, Capstone Publishing, Oxford, UK.2002,
 10. Dessler G., Human Resource Management, Prentice Hall, New Jersey, 2003
 11. Dowling P.i in., International HRM, Fifth Edition,South Western Cengage Learning, 2003
 12. Green N. Expatriation, expatriates and expats. The American transformation of a concept, "American Historican Review", April, 2009
 13. Harzing A., Composing an International Staff, [w] A.W.Harzing, (ed.), International HRM, Sage Publications,2004
 14. Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2009
 15. Luthans F., Doh J.,(ed.) International management. Culture, strategy and behavior, McGraw Hill International, Eigth Edition, 2012
 16. Mayrhofer W., Scullion H., Female expatriates in international business: empirical evidence from the German clothing industry, "International Journal of Human Resource Management", nr 13 (5), 2002
 17. Mesmer-Magnus J., Viswesvaran C., Expatriate managements review and directions for research in expatriate selection, training, and repatriation, [w:] M.Harris (ed.), Handbook of research in international HRM, Lawrence Eribaum Associates,New York,London, 2008
 18. Murdoch, A. Kaciak, E., Culture Shock Re-Visited: What Features of the Polish Culture Most Bother Expatriates in Poland?, "Journal of Applied Business Research", 2011, 27(2),
 19. Przytuła S., Ekspatriant-elastyczny pracownik międzynarodowy, [w] M.Stor, (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tom 1. Problemy zarządczo-ekonomiczne, Wydawnictwo UE we Wrocławiu,2012
 20. Purgał-Popiela J., Sukces misji zagranicznej i jego uwarunkowania-spojrzenie z perspektywy organizacji i ekspatrianta, "Problemy Zarządzania",2011, vol.9,nr 4(34)
 21. Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UE w Poznaniu, 2010
 22. Ya Ping Chu, Influence on expatriate social networks in China, "The International Journal of HRM",2009,vol 20,no4
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu