BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wydatki na ochronę zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu
Healthcare Expenditures of Polish Households in the Period of Crisis
Źródło
Problemy Zarządzania, 2013, vol. 11, nr 1 (41), t. 2, s. 174-192, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Globalne uwarunkowania ochrony zdrowia
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Wydatki na ochronę zdrowia, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja, Kryzys gospodarczy
Health care protection, Expenditures on health care, Households, Consumption, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys zapoczątkowany w końcowych latach pierwszej dekady XXI wieku w Stanach Zjednoczonych dotarł do Polski w 2009 r. Konsekwencje zjawisk kryzysowych mają zaś charakter zarówno mikro- (spadek poziomu konsumpcji; zachowania adaptacyjne konsumentów), jak i makroekonomiczny (spadek PKB; wzrost bezrobocia (głównie typu koniunkturalnego); wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw z powodu opcji walutowych; problemy w sferze finansów publicznych; zmiany struktury spożycia; pogorszenie sytuacji materialnej gospodarstw domowych oraz zmiany ich stylów zachowań, a także pogorszenie się nastojów konsumenckich). Przedmiotem artykułu jest analiza zmian w wydatkach na ochronę zdrowia polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu. Celem artykułu jest omówienie dochodów ankietowanych gospodarstw domowych, zmian w wydatkach na ochronę zdrowia, stopnia zaspokojenia potrzeb w tym zakresie, rodzaju ograniczeń wprowadzonych przez badane gospodarstwa w zakresie wydatków na ochronę zdrowia oraz najistotniejszych determinant wpływających na tę grupę wydatków. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł. (abstrakt oryginalny)

The crisis began in the United States in the final years of the first decade of the twenty-first century arrived to Poland in 2009 and became visible as well. The consequences of the crisis have the form of both micro (decrease in consumption, adaptive behavior of consumers) and macroeconomic (shrinking GDP, rising of unemployment - mainly structural); increase in the number of firm closures due to forex options, problems in the public finances, changes in the structure of consumption, deterioration of the situation of households and changes in their lifestyle, as well as the deterioration of consumer attitudes. The article is an analysis of changes in the healthcare expenditures of Polish households in the period of crisis. The purpose of this article is to discuss the surveyed households income, changes in spending in health care, the degree to which their healthcare needs are met, kind of restrictions introduced by the tested households regarding to the spending on health care, and the most important determinants affecting the expenses of this group. Summary of important considerations and conclusions end this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carroll, Ch. (1997). The Buffer-Stock Theory of Saving and the Life-Cycle/Permanent Income Hypothesis. Quarterly Journal of Economics, 112(1).
 2. Flavin, M.A. (1981) The Adjustment of Consumption to Changing Expectations About Future Income. The Journal of Political Economy, 89(5).
 3. Kaminsky, G.L. i Reinhart, C.M. (1999). The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems. The American Economic Review, 89.
 4. Mishkin, F.S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. PWN. (1999). Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Reinhart, C.M. i Rogoff, K.S. (2009). The Aftermath of Financial Crisis. NBER Working Paper Series, 14656.
 7. Rogoff, S.K., Husain, A.M., Mody, A., Brooks, R. i Oomes, N. (2003). Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes. IFM Working Paper, WP/03/243, Washington.
 8. Shefrin, H.M. i Thaler, R.H. (1988), The Behavioral Life-Cycle Hypothesis. Economic Inquiry, 26.
 9. www.nietakikryzysstraszny.pl/images/Raport_Otwarcia.pdf (07.04.2012).
 10. Zalega, T. (2012a). Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele. Warszawa: PWE.
 11. Zalega, T. (2012b). Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.41.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu