BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosieradzka Eliza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Kształt stosunków prawnych władzy wykonawczej z podmiotami spoza koncepcji trójpodziału władz na przykładzie relacji : Rada Ministrów - Narodowy Bank Polski
The Form of Legal Relations Between the Executive Authority and Entities from Beyond the Idea of the Separation of Powers as Exemplified by the Relationship : Council of Ministers and National Bank of Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 45-58, bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Podział władz, Instytucje państwa, Zarządzanie państwem, Władza wykonawcza
Distribution of power, State institutions, State management, Executive authority
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Rada Ministrów, Narodowy Bank Polski (NBP)
, National Bank of Poland
Abstrakt
Obecnie koncepcja trójpodziału władz nie jest w stanie opisać całej złożoności funkcjonowania współczesnego państwa. Stosunkowo łatwe jest wyodrębnienie funkcji ustawodawczej i funkcji sądowniczych, natomiast funkcja wykonawcza obejmuje wiele zróżnicowanych dziedzin, które muszą być zorganizowane i zarządzane w specyficzny sposób. [...] Ponadto przeciwko pozostawieniu niektórych dziedzin administracyjnych w bezpośredniej gestii rządu przemawia ich szczególnie bliskie powiązanie z funkcjonowaniem systemu politycznego oraz z prawami i wolnościami jednostki. Są to przyczyny tworzenia odrębnych podmiotów konstytucyjnie umocowanych, które są w znacznym stopniu niezależne od rządu. Instytucje te realizują pewne zadania o szczególnie delikatnym, publicznym charakterze. Na gruncie polskiej Konstytucji wyodrębniono w ten sposób trzy niezmiernie istotne dla funkcjonowania Państwa instytucje: Narodowy Bank Polski, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Najwyższą Izbę Kontroli. (fragment tekstu)

Nowadays the Montesquieu's idea of the separation of powers is not able to describe the whole complexity of functioning of a present-day State; therefore individual entities constitutionally authorized are created, in great measure independent of government. These institutions accomplish certain tasks of a particularly delicate public character. Therefore, in Polish Constitution, three extremely important for functioning of the State institutions were separated: National Bank of Poland, the National Broadcasting Council and the Supreme Audit Office. Central bank does not act in emptiness- it works in certain social, economic and political environment, what causes that it comes into relations (and interactions) with organs and institutions of the State, including the Council of Ministers. These relations are complex and multidirectional, but finally both central bank and government in their activity should take good of the citizens and economic prosperity of Poland into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka W., Bankowość centralna. Funkcje-metody-organizacja, Warszawa 2001.
 2. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004.
 3. Ciak J., Polityka fiskalna i polityka monetarna- problematyka koordynacji i niezależności, Bank i Kredyt 2002, nr 7.
 4. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009.
 5. Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe, Wrocław 2010.
 6. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2003.
 7. Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz-Mordel K., Polskie prawo bankowe, Warszawa 2006.
 8. Gronkiewicz-Waltz H., Bank centralny od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 1994.
 9. Huterski R., Niezależność banku centralnego, Toruń 2000.
 10. Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.
 11. Kiedrowska M., Marszałek R, Bank centralny i stabilność finansowa, Bank i Kredyt 2003, nr 6.
 12. Kmieciak Z, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004.
 13. Koperkiewicz-Mordel K., Ewolucja pozycji Narodowego Banku Polskiego a przekształcenia własnościowe w sektorze bankowym, Acta Universitatis Lodzicnsis 1994, Fol. lur. 62.
 14. Kosieradzka E., Publicznoprawna reglamentacja w zakresie ładu bankowego w Polsce w perspektywie obowiązującej Konstytucji (zagadnienia wybrane), [w:] Księga Jubileuszowa Prof. dr. hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009.
 15. Kosieradzka E., Status prawny Narodowego Banku Polskiego. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa 2008.
 16. Kosikowski C, Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Warszawa 2004.
 17. Kosikowski C, Parlament a niezależność banku centralnego (aspekty prawne), [w:] Prawo. Administracja. Obywatele. Profesorowi Eugeniuszowi Smoktunowiczowi, kom. red. A. Jamrózet. al., Białystok 1997.
 18. Kosikowski C, Publiczne prawo bankowe, Warszawa 1999.
 19. Kowalski T., Ekonomiczne i instytucjonalne aspekty Ustawy o Narodowym Banku Polskim i Prawa bankowego z 29 sierpnia 1997 r. Bank i Kredyt 1997, nr 12.
 20. Malajny R.M., Alternatywna koncepcja podziału władzy państwowej w XX w. [w:] Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych - praca zbiorowa pod red. L. Dubela, Lublin 2003.
 21. Markiewicz M., Prawne, operacyjne i instytucjonalne aspekty funkcjonowania NBP, Warszawa 2001.
 22. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.
 23. Piłat M., Włodek T., 111. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2003 r. (sygn. akt 26/03), Prz. Sejm. 2004, nr 5 (64).
 24. Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2005.
 25. Sarnecki P., Idee przewodnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Prz. Sejm. 1997, nr 5 (22).
 26. Sarnecki P, Opinie, Glosy, Recenzje, Noty, Polemiki. A. Opinie w sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), Prz. Sejm. 2002, nr 5 (52).
 27. Sylwestrzak A., Aktualność problematyki podziału władz [w:] Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych - praca zbiorowa pod red. L. Dubela, Lublin 2003.
 28. Szczęsny J., Konstytucyjność noweli do ustawy o NBP, Pr. Bank. 2003, nr 3.
 29. Tupin R., Niezależność NBP a obowiązek dbałości o stan gospodarki narodowej (uwagi krytyczne i wnioski de lege fcrenda), PUG 2002, nr 6.
 30. Tupin R., Status prawny i kompetencje prawotwórcze organów Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Bankowego, PUG 1999, nr 7-8.
 31. Wojtyna A., Niezależność banku centralnego a teoretyczne i praktyczne aspekty koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej, Bank i Kredyt 1996, nr 6.
 32. Wojtyna A., Teoretyczne aspekty sporu między NBP a Ministrem Finansów [w:] Wojtyna A., Szkice o niezależności banku centralnego, Warszawa - Kraków 1998.
 33. Wojtowicz G, Bank centralny w gospodarce rynkowej, Bank i Kredyt 2006, nr 1, Bankowość Centralna od A do Z.
 34. Ziółkowska W, Niektóre dylematy koordynacji polityki monetarnej i fiskalnej, Bank i Kredyt 1999, nr 7-8.
 35. Zubik M., Narodowy Bank Polski (Analiza konstytucyjno-ustrojowa), PiP 2001, z. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1942
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu