BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Pojęcie i istota zwierzchnictwa starosty wobec powiatowych służb inspekcji i straży - zagadnienia wybrane
The Notion and Essence of District Governor's Sovereignty over Inspection Services and Guards - Selected Issues
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 69-80, bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Kompetencje władz gminnych, Administracja samorządowa, Powiat
Powers of municipal authorities, Self-government administration, County
Uwagi
summ.
Abstrakt
W obecnej sytuacji polityczno-prawnej pozycja starosty jest efektem przemian ustrojowych administracji publicznej, dokonanych w drugim etapie budowania odrodzonego samorządu terytorialnego i wykazuje złożony dychotomiczny charakter. Jednym z tego przejawów jest przyznanie staroście, który co do zasady jest organem administracji ogólnej o konotacji samorządowej, zwierzchnictwa nad zhierarchizowaną terenową administracją specjalną. Mając na uwadze powyższe stwierdzenie, w zestawieniu z faktem, że zwierzchnie uprawnienia starosty wobec powiatowych inspekcji i straży są nie tylko istotne dla funkcjonowania wspólnoty samorządowej, ale także dla sprawnego funkcjonowania aparatu administracji publicznej na obszarze całego kraju, należy podjąć rozważania nad tym zagadnieniem. (fragment tekstu)

Domestic legislature has enacted a special place for district governor in public authority structures. It is manifested, for example, by entrusting him a responsible task of the ensuring public order and safety that are carried out through district governor's political supervision over administrative police, which are associated with government administrative. Administrative and legal analysis of the selected factors that shape governor's sovereignty over hierarchical public administration is following article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarnocki G, Powiatowe służby, inspekcje i straże - charakter zadań i ich finansowanie, Finanse Komunalne 1999, nr 5.
 2. Czarnów S., Zespolenie administracji na przykładzie służb, inspekcji i straży powiatowych, Rejent 2003, nr 5.
 3. Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowo służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007.
 4. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2006.
 5. Jagoda J., Powiatowa (miejska) administracja zespolona, [w:] Dziesięć lat reformy administracji publicznej w Polsce, pod red. J. Parchomiuka, B. Ulijasza, E. Kruka, Warszawa 2009.
 6. Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zalewski J., Zespolenie w administracji publicznej oraz zwierzchnictwo cywilne nad służbami, inspekcjami i strażami, [w:] Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia, pod red. M. Steca, Samorząd Terytorialny 2005, nr 1-2.
 7. Kisiel W., Organy uchwałodawcze, [w:] Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. W. Kisiela, Warszawa 2006.
 8. Knosala E., Ustrój powiatu (zagadnienia wybrane), [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, pod red. E. Knosali, A. Matana, G Laszczycy, Kraków 1999.
 9. Kulesza M., Zespolenie w administracji publicznej oraz zwierzchnictwo cywilne nad służbami, inspekcjami i strażami, [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, pod red. W. Bednarka, S. Pikulskiego, Olsztyn 2000.
 10. Mączyński M., Powiat w systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Przegląd Prawa Publicznego 2007, nr 6.
 11. Mączyński M., Starosta a powiatowa administracja zespolona w II i III Rzeczypospolitej (w okresie międzywojennym i współcześnie), [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, pod red. J. Parchomiuka, B. Ulijasza, E. Kruka, Warszawa 2009.
 12. Niemczuk P., Pozycja ustrojowa prawna starosty, Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka 2011, nr 1-2.
 13. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006.
 14. Olejniczak-Szałowska E., Terenowa Administracja rządowa, [w:] Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Sthal, Warszawa 2004.
 15. Pieprzny S., Policja w strukturze administracji zespolonej, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe 2001, nr 30.
 16. Stec M., Służby, inspekcje i straże w nowym ustroju administracji publicznej, Samorząd Terytorialny 1998, nr 12.
 17. Sypniewski D., Powiatowe służby i straże - perspektywy rozwoju, [w:] Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. H. Kisielowskiej, E. Malaka, Warszawa 2010.
 18. Sypniewski Z., Zwierzchnictwo starosty wobec powiatowych służb, inspekcji i straży i ich kierowników, Poznań 2001.
 19. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.
 20. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r, Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 21. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.
 22. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.
 23. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.
 24. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.
 25. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.
 26. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 577 ze zm.
 27. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.
 28. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.
 29. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa, Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.
 30. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.
 31. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 ze zm.
 32. Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 ze zm.
 33. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.
 34. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1945
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu