BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miśtal Kamil (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Reglamentacja dostępu do informacji publicznej - aspekt proceduralny
Regulation of Access to Public Information - the Procedural Aspect
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 93-102, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Dostęp do informacji, Informacja publiczna, Prawodawstwo, Postępowanie cywilne
Access to information, Public information, Legislation, Civil proceedings
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prawo dostępu do informacji publicznej stanowi istotny element demokratycznego państwa prawnego. Aby móc właściwie przyjrzeć się procesowemu obszarowi reglamentacji dostępu do informacji publicznej, należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia informacja publiczna. Definicję legalną odnaleźć można w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Już w pierwszym artykule powoływanej ustawy czytamy, iż informacja publiczna to informacja o sprawach publicznych. Rozwinięcie tego lakonicznego stwierdzenia znalazło swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie. NSA w wyroku z dnia 25 marca 2003 r. (sygn. II SA4059/02) stwierdził, że informacją publiczną będzie "każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa". W literaturze podaje się, że informacją publiczną w znaczeniu wąskim jest treść dokumentu urzędowego organów władzy publicznej; natomiast w szerszym znaczeniu to możliwość żądania nie tylko treści dokumentu urzędowego, ale także przetworzenia informacji z kilku takich dokumentów, usystematyzowania ich i zebrania w formie papierowej, jak również w innej utrwalonej formie (np. dźwięk lub obraz). Ustawa nic reguluje udostępniania informacji nie będących informacjami publicznymi. Art. 6 u.d.i.p. zawiera bardzo szeroki katalog informacji, które mogą być udostępniane. (fragment tekstu)

This paper presents a procedural issue of restricting the right to public information. At the outset it was explained the concept of access to public information. Then characterized redemption administrative proceedings concerning access to public information, and also identified a number of reasons to refuse such access. The subject of legal analysis, there were also differences between the jurisdictional administrative proceedings and proceedings on access to public information. Some consideration given to the judicial review of administrative decisions issued under the Act on access to public information and highlighted the differences judicial procedure and administration of civil proceedings in matters of regulation of access to public information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2002.
 2. Bidziński, M. Chmaj M., Szustakiewicz R, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010.
 3. Braciak J., Prawo do prywatności [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
 4. Fajgielski P., Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007.
 5. Jabłoński M., Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wrocław 2009, str. 162.
 6. Jabłoński M., K. Wygoda, Dostęp do informacji i jego granice, Warszawa 2002.
 7. Kamińska L, Rozbicka - Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz praktyczny, LexisNexis, Warszawa 2008.
 8. Korzeniowska - Polak A, Zasada jawności wewnętrznej postępowania administracyjnego, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J.Boć, Wrocław 2009,
 9. Sibiga G, Prawne formy działania podmiotów udostępniających informację publiczna na żądanie indywidualne, PPP 3/2007.
 10. Sitniewski P., Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego, Białystok 2005.
 11. Stefanowicz J., Wnuk M., Poradnik dostępu do informacji publicznej, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1947
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu