BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak-Szałowska Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych : (zarys problemu)
Re-Use of the Public Information : (An Outline of the Problem)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 115-125, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Dostęp do informacji, Informacja publiczna, Prawodawstwo
Access to information, Public information, Legislation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wprowadzenie w 2011 r. nowego sposobu udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, spowodowane koniecznością implementowania do prawa polskiego Dyrektywy 2003/98/WE, gdy termin implementacji upłynął już w 2005 r., odbywało się w warunkach pośpiechu. Taki stan rzeczy nigdy nie sprzyja tworzeniu dobrego prawa. Ustawa o dostępie do informacji publicznej od początku była - i nadal jest - postrzegana jako akt prawny wysoce niedoskonały, zawierający rozwiązania niejasne i nieprecyzyjne, budzące liczne wątpliwości interpretacyjne. Wkomponowanie w jej dotychczasową treść nowych, mało czytelnych regulacji może pogłębić trudności związane z jej stosowaniem. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to investigate the new law regulation concerning the re-use of the public information, which has been introduced into the Polish Act on Access to Public Information from 2001. New regulation results from the implementation of the Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information into Polish legal order. Re-use means the use by persons or legal entities of documents held by public sector bodies, for commercial or non-commercial purposes other than the initial purpose within the public task for which the documents were produced. As a general rule, everyone has the right to re-use of public information. Moreover, the information is made available without conditions and no charges arc made for the re-use. The exceptions to this general rule are made, as the public sector bodies may impose conditions of the re-use, determine the manner of re-use, charge a re-use fee, as well as refuse the e-use of the information. The refusal takes the form of a decision. An appeal against a refusal decision or a complaint can be filed to the administrative court. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jabłoński M., Wygoda K, Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002.
 2. Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
 3. Kamińska L, Rozbicka-Ostrowska M, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz praktyczny, Warszawa 2008.
 4. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983.
 5. Szewc T, Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Branta 2006.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 7. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 8. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 345 z 31.12.2003, s. 90).
 9. Ustawa z dnia 3. 10. 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
 10. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195).
 11. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. z 2012 r., poz 94).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1952
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu