BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szałkiewicz Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena procedury "Niebieskie Karty" - problematyka administracyjnoprawna
Concept Assessment of "Blue Cards" Procedure - Administrative and Legal Issues
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 181-189, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Przemoc w rodzinie, Policja, Procedury administracyjno-biurowe
Violence in the family, Police, Administration and office procedures
Uwagi
summ.
Abstrakt
Regulacja art. 9d ust. 1 i 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia przedstawicielom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia podejmowanie interwencji w środowisku, wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie, w oparciu o procedurę Niebieskie Karty. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zadania i kompetencje przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę oraz jej etapy. Model przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ukształtowany ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zakłada podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę Niebieskie Karty, która jest jedną z form pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Celem tych działań, w świetle treści preambuły, jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Asumptem do podjęcia rozważań nad problematyką dotyczącą tej procedury jest próba oceny realizacji założonego przez ustawodawcę celu w kontekście wprowadzonych rozwiązań prawnych. (fragment tekstu)

Provision of the Aricle 9d Paragraph 1 and 2 of the Act of 29.7.2005 on prevention of domestic violence, enables the representatives of social welfare agencies, Municipal Committees for Solving Alcohol Problems, police, education and health care, to undertake interventions in the background towards families affected by domestic violence, in accordance with the procedure of "Blue Cards". The thematic scope of the article covers the duties and responsibilities of the representatives of the entities performing the procedure and its phases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Matan A, Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, praca zbiorowa pod red. J. Łukasiewicza, Rzeszów - Cisna.
  2. Milowski M., "Niebieska Karta" - procedura interwencji policyjnej, Katowice 2010.
  3. Polanowski J., "Niebieskie Karty" jak dowód w sprawie i nie tylko, Niebieska Linia nr 2/13/2001.
  4. Sasal D., Ludzie pomagają ludziom. "Niebieskie Karty" po dwóch latach. Niebieska Linia nr 2/13/2001.
  5. Sasal D., "Niebieskie Karty" dawniej i dziś, Niebieska Linia nr 1/48/2007.
  6. Sasal D., Procedura "Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb, [w:] Przewodnik do realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, http://niebieskalinia.pl, 15.05.2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1959
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu