BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcja global governance a kryzys polityczny i gospodarczy. Uwagi krytyczne
The Concept of Global Governance in the Light of the Political and Economic Crisis - Critical Remarks
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 138-151, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Stosunki międzynarodowe, Współpraca międzynarodowa, Międzynarodowa współpraca gospodarcza
Economic crisis, International relations, International cooperation, International economic cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza oraz ocena znaczenia mechanizmu global governance we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Na początku zostały zdefiniowane i określone źródła koncepcji global governance, następnie przedstawiono global governance w praktyce współczesnych stosunków międzynarodowych. Określono również przyczyny popularności koncepcji global governance. Dokonano bliższej charakterystyki wad i słabości global governance oraz przybliżono znaczenie i rolę miękkiego prawa (soft law) w tej koncepcji multilateralnej współpracy międzynarodowej. Zanalizowano koncepcję global governance z perspektywy nauk społecznych i prawnych. Dokonano przeglądu polskiej i obcojęzycznej literatury w tym zakresie. W opracowaniu wskazuje się na to, że global governance nie jest najlepszą metodą rozwiązywania współczesnych problemów międzynarodowych, a obecny kryzys gospodarczy i polityczny może jeszcze jego skuteczność ograniczyć. (abstrakt oryginalny)

This paper deals with the concept of global governance. The main objective of this paper is to analyze and assess the importance of the global governance mechanism in contemporary international relations. In the beginning, the paper defines and specifies the source of the concept of global governance. Then it presents global governance in the practice of contemporary international relations. The paper also determines the popularity of the concept of global governance and characterizes its shortcomings and weaknesses and describes the importance and role of soft law within the concept of multilateral international cooperation. The study examines the concept of global governance from the perspective of the social sciences and law. It reviews Polish and foreign-language literature in this field. The study indicates that global governance is not the best method of solving contemporary international problems and that the current political and economic crisis may further reduce its effectiveness.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biersteker T.J., 1992, The 'Triumph' of neoclassical economics in the developing world: policy convergence and bases of governance in the international economic order, [w:] J.N. Rosenau, E.O. Czempiel (eds.), Governance without government: order and change in world politics, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
 2. Bogdandy A.V., 2009, Podstawowe zasady prawa UE - teoria i doktryna, Europejski Przegląd Sądowy, nr 9.
 3. Commission on Global Governance, 1995, Our global neighborhood: The report of the Commission on Global Governance, Oxford University Press, Oxford-New York.
 4. Cooper R., 2005, Pękanie granic: Porządek i chaos w XXI wieku, Media Rodzina, Poznań.
 5. Czaja Z., Janik W.L., Kośmicki E., 2002, Koncepcja "global governance" na tle problemów współczesnej gospodarki rynkowej w dobie globalizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 25.
 6. Dunning J. H., 2003, The Moral Imperatives of Global Capitalism: An Overview, [w:] J.H. Dunning (ed.), Making globalization good: The moral challenges of global capitalism, Oxford University Press, Oxford-New York.
 7. EKES, 2004, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie międzynarodowej konwencji w sprawie migracji Opinia z własnej inicjatywy, Dz. U. UE., nr C.2004.302.49.
 8. Fel S., 2006, Podmioty pozarządowe w global governance, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 8.
 9. Fukuyama F., 2006, America at the crossroads: Democracy, power, and the neoconservative legacy, Yale University Press, New Haven; London.
 10. Fukuyama F., 1996, Koniec historii, Wyd. Zysk i S-ka., Poznań.
 11. Global Finance, 2011, Total Debt to GDP (%), http://www.gfmag.com/tools/global-databa- se/economic-data/10403-total-debt-to-gdp.htm, New York (dostęp: 27.03.12).
 12. Grącik M., 2007, Światowa Organizacja Handlu jako przykład otwartej koordynacji międzynarodowego systemu handlowego, [w:] K. Zukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza.
 13. Hypki D., Piotrowski Sz., Zajęcki M., 2011, Ustrój i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych, [w:] E. Łaźniewska, P. Deszczyński (red.), Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Kaplan R. D., 2000, The coming anarchy: Shattering the dreams of the post Cold War, Random House, New York.
 15. Karlsson-Vinkhuyzen S., Vihma I. A., 2009, Comparing the legitimacy and effectiveness of global hard and soft law: An analytical framework, Regulation & Governance, vol. 3, no. 4.
 16. Keohane R. O., 2002, Power and governance in a partially globalized world, Routledge, London, New York.
 17. Klabbers J., 2001, Institutional Ambivalence by Design: Soft Organizations in International Law, Nordic Journal of International Law, vol. 70, no. 3.
 18. Kolk A., Van Tulder R., Welters C., 1999, International codes of conduct and corporate social responsibility: Can transnational corporations regulate themselves?, Transnational corporations, vol. 8, no. 1.
 19. Kuźniar R., 2003, Globalizacja i porządek międzynarodowy, Sprawy Międzynarodowe 2003, nr 1.
 20. Kuźniar R., 2000, Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, Sprawy Międzynarodowe, nr 1.
 21. Latham R., 1999, Politics in a Floating World: Toward a Critique of Global Governance, [w:] M. Hewson, T.J. Sinclair (eds.), Approaches to global governance theory, State University of New York Press, Albany.
 22. Łaźniewska E., Piotrowski Sz., Zajęcki M., 2011, Istota, geneza, rola i funkcje organizacji międzynarodowych, [w:] E. Łaźniewska, P. Deszczyński (red.), Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Łoś-Nowak T., 2007, W poszukiwaniu nowych form organizacji stosunków międzynarodowych. Czy w kierunku rządu światowego?, [w:] J. Tymanowski (red.), Nauka o państwie i polityce, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.
 24. Matera R., Problem krajów rozwijających się na szczytach G7/G8, Przegląd Zachodni, nr 1.
 25. Misiak W., 2009, Globalizacja: więcej niż podręcznik. Społeczeństwa - kultura - polityka, z perspektywy nowej struktury ładu światowego, Difin, Warszawa.
 26. Mitręga-Niestrój K., 2008, Znaczenie Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w global governance, [w:] J. Nowakowski, T. Famulska (red.), Stabilności bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa.
 27. Mörth U., 2004, Introduction, [w:] U. Mörth, E. Elgar (eds.), Soft law in governance and regulation: An interdisciplinary analysis, Cheltenham, Northampton.
 28. Niznik J., 2010, Szanse na globalne porozumienie?, [w:] J. Kleer, A.P. Wierzbicki, B. Galwas, L. Kuźnicki (red.), Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa.
 29. Piotrowski Sz., 2009, Konkurencyjność a uwarunkowania prawne polityki konkurencji Unii Europejskiej, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Raustiala K., 2002, The Architecture of International Cooperation: Transgovernmental Networks and the Future of International Law, Virginia Journal of International Law, vol. 43, no. 1.
 31. Rosenau J.N., Czempiel E.O., 1992, Governance without government: Order and change in world politics, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
 32. Rymarczyk J., 2007, Wyzwania globalizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1164.
 33. Zieliński M., 2008, O pojęciu międzynarodowego prawa administracyjnego, Państwo i Prawo, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu