BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łysik Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Zróżnicowanie kulturowe współczesnych organizacji. Nowe wyzwania dla zarządzania
Cultural Diversity of Contemporary Organizations. The New Chalenge for Management
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 10, s. 35-42, rys., bibliogr. 14 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Różnice kulturowe, Organizacje wielokulturowe, Kultura organizacyjna, Wielokulturowość, Zróżnicowanie kulturowe
Cultural differences, Intercultural organisation, Organisational culture, Multicultural, Cultural diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter teoretyczny i skupia się na obszarze zróżnicowania kulturowego i jego implikacji głównie dla zarządzania zasobami ludzkimi. Celem opracowania jest analiza problemu zróżnicowania kulturowego przedsiębiorstw. Autor dąży do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wielokulturowość ma wpływ na zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem oraz jaka jest rola menedżera w kierowaniu personelem wywodzącym się z różnych środowisk kulturowych. W pierwszej części opracowania zdefiniowano pojęcie kultury organizacyjnej oraz wielokulturowości, dokonano również analizy przyczyn nasilającego się zjawiska zróżnicowania kulturowego przedsiębiorstw. W drugiej części artykułu autor proponuje zestaw pożądanych umiejętności menedżera, jako odpowiedź na potencjalne problemy wynikające z występowania różnic kulturowych pracowników. Zakończenie zawiera krótkie podsumowanie przemyśleń podjętych w artykule. Zjawisko zróżnicowania kulturowego wydaje się być problemem szczególnie aktualnym w kontekście zmian zachodzącym w gospodarce, tj. pojawienia się społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. (abstrakt oryginalny)

The article has a theoretical character and focuses cultural diversity and its implication mainly for human resources management. The aim of this paper is to analyze the problem of cultural diversity in enterprises. The author provides the answer to the question: if cultural dif ferences have an impact on organizations and what is the role of manager in managing people who have different cultural background. In the first part of the article there are defined organizational culture and multiculturalism. There is also explained the cause of rising significance of multiculturalism in companies. In the second part of the article author suggests the set of potential challenges for organizations and required skills for managers to cope with the problem of cultural differences. The last section is devoted to author's conclusions. The problem seems to be actual and important in the context of changes in today, global economy such as turbulence, increasing importance of knowledge and innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abele E., Meyer T., Naher U., Strube G., Sykes R., Global production. A handbook for strategy and implementation, Springer, Berlin 2008.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E, Kultura organizacyjna-diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 3. Cascio W.F., Managing human resources. Productivity, quality of work life, profits. 2nd edition, McGraw-Hill Publishing, New York 1989.
 4. Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, wyd. 2, PWE, Warszawa 2007.
 5. Krugman P., Obstfeld M., Economie internationale, 7eme edition, Pearson Education, Paris 2006.
 6. Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 7. Pant N., Singh K., In diversity is there strength? Ruminations on changing faces in business, [w:] The international handbook of organizational culture and climate, C.L. Cooper, S. Cartwright, P.C. Earley, John Wiley & Sons, New York 2001.
 8. Pene J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa 2002.
 9. Sajkiewicz A., Kultura organizacji i kapitał intelektualny [w:] Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, A. Sajkiewicz red., Poltext, Warszawa 2002.
 10. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2006.
 11. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 12. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, wyd. 3, PWE, Warszawa 2006.
 13. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 14. Trompenaars F., Hampden-Turner C., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu