BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świerczek Ewelina (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Komercjalizacja zakładów opieki zdrowotnej w aspekcie ochrony osoby pacjenta
Commercialization of Health Care In Light of Individual Patient
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 201-209, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Reforma służby zdrowia, Ochrona zdrowia, Prawa pacjenta, Ochrona praw pacjenta
Health care reform, Health care protection, Patient's rights, Patient rights protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Motywem podjęcia wskazania zależności pomiędzy procesem komercjalizacji a ochroną praw pacjenta stała się informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przekształceń własnościowych wybranych szpitali w latach 2006 - 2010 z dnia 14 grudnia 2011 roku. Dochodzi w niej do wyraźnego podkreślenia nadrzędnych tez. W szczególności bowiem zmiana formy organizacyjno-prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w przypadku części kontrolowanych jednostek, nie doprowadziła do poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych. Przedmiotową kontrolą objęto m.in. przebieg procesu likwidacji szpitali publicznych, sposób zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez spółki, które powstały w miejsce zlikwidowanych szpitali oraz działania podejmowane przez Ministra Zdrowia na rzecz wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w procesie przekształceń. (fragment tekstu)

This article was presented in terms of the commercialization process of patient rights. By referring to both the concept of directory permissions sick person as well as the definition of the transformation taking place showed a relationship between them. The publication also includes an assessment of existing legislation in this context. In the conclusion, while there is both to identify proposals for improving the system and emphasize the importance of respecting the rights of the patient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak B., Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
 2. Bednarzewski K., Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, Kraków 2003.
 3. Dercz M, Izdebski H., Organizacja ochrony zdrowia, Warszawa-Poznań 2001.
 4. Dercz M., Rek T.; Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012.
 5. Eckardt K, Prawo do ochrony zdrowia. Zagadnienia wybrane, [w:] Prawa człowieka, Bisztyga A. (red.), Katowice 2006, nr 10.
 6. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2004.
 7. Iwanowicz-Palus G, Prawa Pacjenta w Polsce, Prawo i Medycyna 2000, nr 8.
 8. Leowski J., Rola i miejsce państwa w systemie ochrony zdrowia, Prawo i Medycyna 2000, nr 6-7.
 9. Maciejko P, Pojęcie i koncepcje równości w zdrowiu, Antidotum 1992, nr 12.
 10. Michalska-Badziak R., Prawo ochrony zdrowia, [w:] Materialne prawo administracyjne, Stahl M. (red.), Warszawa 2002.
 11. Mik C., Zbiorowe prawa człowieka. Analiza krytyczna koncepcji, Toruń 1992.
 12. Pęcherz T., Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy wykonawcze, Warszawa 2000.
 13. Rudawska I., Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, Szczecin 2005.
 14. Safjan D., Prawo pacjenta do informacji o rozpoznaniu i proponowanych metodach leczenia, Antidotum 1993, nr 1.
 15. Safjan M., Ustawa zasadnicza i standardy medyczne, Gazeta Lekarska 2001, nr 2.
 16. Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1995.
 17. Śliwka M., Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych, [w:] Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - komentarz, Nesterowicz M. (red.), Warszawa 2009.
 18. Tymowska K., Ochrona zdrowia- program minimum. Antidotum 1992, nr 8.
 19. Wojtczak A., Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Warszawa 2009.
 20. Europejska Karta Społeczna z dnia 18 października 1961 r., Dz.U. 1999 , Nr 8, poz. 67, ze zm.
 21. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r, o gospodarce komunalnej, Dz.U. 1997, Nr 45, poz. 236, ze zm.
 22. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 2010,Nr 115, poz. 741, ze zm.
 23. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004, Nr 210, poz. 2135, ze zm.
 24. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2009, Nr 52, poz. 417, ze zm.
 25. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej, Dz.U. 2011, Nr 112, poz. 654, ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1961
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu