BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tykwińska-Rutkowska Dominika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Obowiązek prawny przedstawiania druków RMUA przez świadczeniobiorców
The Legal Obligation of Beneficients to Prove the Right to Health Care Services
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 211-219, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Reforma służby zdrowia, Ochrona zdrowia, Prawa pacjenta, Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Ubezpieczenia zdrowotne
Health care reform, Health care protection, Patient's rights, Polish Act on Common Health Insurance, Health care insurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
W krajowym porządku prawnym obywatelskie prawo do równego, niezależnie od sytuacji materialnej, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych znalazło wyraz w przepisie art. 68 ust. 2, w Rozdziale II Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. zatytułowanym Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w podrozdziale II Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego przepisowi temu, pochodnej prawa do ochrony zdrowia, przypisany został szczególny charakter, ponieważ art. 68 ust. 2 Konstytucji: (...) nakłada na władze publiczne, a w szczególności na ustawodawcę, obowiązek określenia zasad realizowania prawa do ochrony zdrowia. Od władzy ustawodawczej oczekuje się więc podjęcia pozytywnych działań oraz stworzenia systemu, który dookreśli treść prawa do ochrony zdrowia, a także zapewni obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (fragment tekstu)

The subject of the paper is the presentation of beneficients' obligation to prove that they are insured in order to obtain health care services. According to the provisions of the Act of 24 August 2004 on the health care services financed from public funds employees (Official Journal No, Item, with amendments) beneficients that are employed are obliged to insure with the National health insurance and are entitled to use health care services only after presenting their Health Insurance Card. Although the act was adopted in 2004 the Health Insurance Card hasn't been introduced yet. The employees are obliged to prove their right to health care services by presenting the monthly updated personal report of an insured issued by the employer. The report called in polish RMUA and proves the fact of being insured and so entitled to health care services financed from public funds although there is no legal ground to this. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dercz M., Izdebski H., Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa-Poznań 2001.
 2. Dercz M., [w:] M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2010.
 3. Dercz M., [w:] M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012.
 4. Jończyk J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 12 lutego 2004 r. II UK 243/03, OSP 2004, nr 10.
 5. Nosko J., O potrzebie ustawy o zdrowiu publicznym, [w:] Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i w Polsce pod red. J. Nosko, Łódź 2004, s. 190.
 6. Nowak-Kubiak J., Łukasik B., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2006.
 7. Rabiega A., Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej, Warszawa 2009.
 8. Radek A, Problematyka ochrony zdrowia w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 1998-2001, Annales UMCS 2002,
 9. Sectio K. Safjan M., Kilka refleksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom, PiM 2005, nr 1.
 10. Sidorko A., [w:] K. Baka, G Machulak, A. Pietraszewska - Macheta, A. Sidorko, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.
 11. Śliwka M., Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń 2008, s. 64, za Z. Struś, Odpowiedzialność cywilna Narodowego Funduszu Zdrowia (dawnych Kas Chorych), referat wygłoszony na Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego w Rajgrodzie k. Augustowa, 1-4 czerwca 2005 r.
 12. Szymanowski K., Pracownicy i pracodawcy narzekają na biurokrację w NFZ, Dziennik Bałtycki z21.ll.2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1962
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu