BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wituska Elżbieta (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
Tytuł
Elementarne założenia teoretyczne zasady zespolenia administracyjnego
Elementary Theoretical Assumptions of the Administrative Unification Principle
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 233-242, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Organy administracji, Region administracyjny, Prawo administracyjne
Administrative bodies, Administration region, Administrative law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podsumowując niniejsze rozważania można stwierdzić, że zasada zespolenia administracyjnego, mimo licznych braków i wątpliwości, które wywołuje (nie było sposobności by o nich wspomnieć ze względu na ramy przedmiotowego opracowania), stanowi istotną zasadę ustrojowego prawa administracyjnego. Jej konstrukcja w znaczący sposób wpływa na złożony układ organizacyjny i mechanizm funkcjonowania administracji publicznej w terenie, zarówno tej rządowej, jak i samorządowej. (fragment tekstu)

The article shows elementary theoretical assumptions of the administrative unification principle. In our times the administrative unification principle constitutes one of principal principles of the organization of administrative apparatus which determines rules of functioning and the way of organizing structures of the local public administration. The construction of this principle in the meaning way influences the intricate organizational arrangement and the mechanism of functioning of the public administration in the field, both of the one government administration as well as self-government. The author points on location the principle in the catalogue of the general rules of the administrative law and characteristics this principle through the prism of the typology of the general rules of the political administrative law. Appealing to the newest literature on the subject and the position of doctrine in this object, author reaches to the genesis of the principle of the administrative unification principle briefly, describes the structure and possible forms of that principle and applying them in organizational apparatus of public administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bułajewski S., Administracja zespolona w województwie i powiecie [w:] Administracja rządowa w Polsce, pod red. M. Chmaja, Warszawa 2012.
 2. Cieślak S., Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004.
 3. Czarnów S., Zespolenie służb, inspekcji i straży powiatowych w kontekście zadań powiatu, ST 2003, Nr 3.
 4. Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowo służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007.
 5. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998.
 6. Jagielski J., Terenowa administracja rządowa zespolona [w:] Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2009.
 7. Jaworska-Dębska B., Zasada zespolenia administracyjnego [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa 2009.
 8. Kulesza M., Polski model administracji publicznej - wyzwania badawcze i praktyczne [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa. Materiały konferencyjne, pod red. J. Łukasiewicza, Rzeszów 2002.
 9. Leoński Z, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
 10. Majchrowski J., Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu, Warszawa 2011.
 11. Niessner P., Zespolenie wojewódzkiej administracji rządowej. Zarys problemu [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, pod red. I. Skrzydło - Niżnik, Kraków 2001.
 12. Olejniczak-Szałowska E., Pojęcie, cechy i typologia zasad prawa administracyjnego [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa 2009.
 13. Regulski J., Nowy ustrój, nowe szanse, nowe problemy [w:] Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej w Polsce, Reforma Administracji Publicznej. Materiały szkoleniowe, z. 1, Warszawa 1998.
 14. Rychlik J., Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej [w:] Status prawny wojewody, pod red. M. Chmaja, Warszawa 2005.
 15. Stahl M., Zasady organizacyjne administracji publicznej [w:] System Prawa Administracyjnego. Podmioty administrujące. Tom 6, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2011.
 16. Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1969.
 17. Stec M., Służby, inspekcje i straże w nowym ustroju administracji publicznej, ST 1998, Nr 12.
 18. Tusiński A., Zasady ustrojowego prawa administracyjnego [w:] Ustrojowe prawo administracyjne, pod red. L. Bieleckiego, P. Ruczkowskiego, Warszawa 2011.
 19. Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
 20. Wilczyńska A, Zespolenie [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Cz. 1 Ustrój, pod red. M. Stahl, B. Jaworskiej - Dębskiej, Warszawa 2010.
 21. Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 22. Ziemski K, Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989.
 23. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
 24. Konstytucja RP z dnia 17 marca 1921 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.).
 25. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (tekst jedn. Dz.U. z 1936 r. Nr 80, poz. 555 ze zm.).
 26. Ustawia z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 35, poz. 294.).
 27. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.).
 28. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.).
 29. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.).
 30. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1965
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu