BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sznajder Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finansową sektora cukrowniczego
Impact of World Sugar Prices Volatility on Financial Standing and Economic Performance of the Sugar Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 1, s. 137-145, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Cukier, Przemysł cukrowniczy, Ceny żywności, Zmienność poziomu cen, Handel zagraniczny, Ceny światowe, Rynek cukru
Sugar, Sugar industry, Food prices, Price level variability, Foreign trade, World prices, Sugar market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W historii gospodarczej świata cukier jest uznawany za jeden z pierwszych produktów globalnych, a sytuacja podażowo-popytowa na światowym rynku miała duży wpływ na rozwój rynków lokalnych. Polski sektor cukrowniczy od wielu lat pozostaje pod wpływem rynku światowego. Reforma systemu regulacji rynku cukru w UE spowodowała, że rynek unijny i krajowy w coraz większym stopniu są uzależnione od sytuacji na rynku światowym. Potencjał produkcyjny krajowego przemysłu cukrowniczego jest większy od zapotrzebowania na rynku wewnętrznym i nadwyżki podaży są kierowane na eksport. Równocześnie system regulacji rynku powoduje, że 200 tys. t cukru musi być importowane, aby pokryć różnicę między zapotrzebowaniem i kwotą produkcyjną. Polski przemysł cukrowniczy importuje coraz większe ilości trzcinowego cukru surowego do rafinacji, która umożliwia lepsze wykorzystanie czynników produkcji. Ceny rynku światowego wyraźnie wpływały na ceny zbytu w kraju i wyniki finansowe sektora. (abstrakt oryginalny)

Sugar is considered as one of the first global commodities in the economic history of the world. The relations of supply and demand in the world have had a considerable influence on the development of local markets. In effect of the EU sugar market regime reform, both the European and the domestic markets are more and more reliant on the situation in the world market. The production capacity of the domestic sugar industry exceeds the demand on the internal market and therefore surpluses are exported. At the same time the market regime creates a necessity to import of 200 thousand tons of sugar in order to bridge the gap between the domestic demand and the production quota. Polish sugar industry imports more and more cane sugar for refining which increases the utilization level of its production factors. World prices have had a considerable influence on the domestic prices and thus financial standing of the sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. [2000]: Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa.
 2. Agreement on Agriculture. Legal texts: the WTO agreements. [1994]. Uruguay Round. World Trade Organization [Tryb dostępu:]. http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm. [Data odczytu: styczeń 2013].
 3. European communities - export subsidies on sugar. AB-2005-2. [2005]. Report of the Appellate Body. [Tryb dostępu:] http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/265_266_283abr_e.pdf. [Data odczytu: styczeń 2012].
 4. Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C. [2012]: Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych. Komunikaty Raporty, Ekspertyzy nr 559. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 5. F.O. Licht's International Sugar and Sweetener Report. World Sugar Balance. [2012]. Agra-net.com. [Tryb dostępu:] http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=showissue&pubid=ag044&seqnum=14432. [Data odczytu: styczeń 2013].
 6. Food Outlook. Global Market Analysis. [2012]. FAO. [Tryb dostępu:] http://www.fao.org/docrep/016/al993e/al993e00.pdf. [Data odczytu: styczeń 2013].
 7. Hobhouse H. [2001]: Sechs Pflanzen verändern die Welt: Chinarinde, Zuckerrohr, Tee, Baumwolle, Kartoffel, Kokastrauch. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart.
 8. Isermeyer F., Kleinhanβ W. [2005]: Vergleichende Analyse verschiedener Vorschläge zur Reform der Zuckermarktordnung: eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. FAL Breunschweig.
 9. Jurenas R. [2012]: Sugar Program Proposals for the 2012 Farm Bill, June 19, 2012. CRS Report for Congress. Congressional Research Service 7-5700, R42551. [Tryb dostępu:] http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42551.pdf. [Data odczytu: styczeń 2013].
 10. Koo W.W., Taylor R.D. [2012]: Outlook of the U.S. and World Sugar Markets, 2011-2021. North Dakota State University, Fargo.
 11. Lamont O.A., Thaler R.H. [2003]: Anomalies: the Law of One Price in Financial Markets. Journal of Economic Perspectives nr 17.
 12. Merki Ch. [1993]: Zucker gegen Saccharin. Zur Geschichte der künstlichen Süßstoffe. Frankfurt nad Menem.
 13. Mitchell D. [2003]: Sugar Policies: Opportunity for Change. World Bank.
 14. Mitchell D. [2008]: A note on rising food prices. Policy Research Working Paper 4682. World Bank, Washington DC.
 15. Porter M. [2006]: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. MT Biznes, Warszawa.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. [2006]. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58/1 PL.
 17. Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników. .[2006]. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58/32 PL.
 18. Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. .[2006]. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L58/42 PL.
 19. Rynek cukru. Stan i perspektywy .[1992-2012]. nr 1-39. ARR, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 20. Samuelson P., Nordhaus D. [2004]: Ekonomia. PWN, Warszawa.
 21. Schiweck H., Schwartz T., Poel van der P. [2000]: Zuckertechnologie Rüben- und Rohrzuckergewinnung. Bartens, Berlin.
 22. Sombart W. [1983]: Liebe, Luxus und Kapitalismus. Über die Entstehung der modernen Welt aus dem Geist der Verschwendung. Wagenbach, Berlin.
 23. Starczewski J. [2006]: Uprawa roli i roślin. Akademia Podlaska, Siedlce.
 24. Szajner P. [2011]: Handel zagraniczny cukrem i wyrobami cukierniczymi. [W:] Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009, Studia i Monografie nr 152. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 25. Szajner P. [2012]: Wpływu reformy regulacji rynku cukru w UE na efektywność polskiego przemysłu cukrowniczego. [W:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 246. Wrocław, ss. 445-453.
 26. Szczepaniak I. [2011]: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, nr 25. Program Wieloletni 2011-2014. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 27. Urban R. [2008]: Analiza przewag komparatywnych na poziomie przemysłu rolno-spożywczego. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu