BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzyński Tomasz M. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Realizacja funkcji stabilizacyjnej finansów publicznych w warunkach kryzysu finansowego
The Realization of Public Finance System Stabilization Function
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 108, s. 29-39, bibliogr.15 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Kryzys finansowy, Polityka stabilizacyjna, Polityka finansowa państwa, System bankowy
Public finance, Financial crisis, Stabilisation policy, State financial policy, Banking system
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Funkcja stabilizacyjna systemu finansów publicznych odgrywa istotną rolę podczas obecnego kryzysu finansowego, co związane jest z trzema zasadniczymi czynnikami: brakiem możliwości wykorzystania polityki monetarnej, udzieleniem szerokiego wsparcia sektorowi bankowemu i wdrożeniem licznych pakietów stymulujących gospodarkę. Realizację funkcji stabilizacyjnej systemu finansów publicznych należy ocenić pozytywnie, gdyż z jednej strony wparcie kapitałowe sektora bankowego zapobiegło rozległym perturbacjom w sektorze finansowym, z drugiej strony pakiety stymulacyjne przynajmniej częściowo przyniosły efekty gospodarcze, po trzecie transfery kierowane do gospodarstw domowych nieposiadających zdolności kredytowej umożliwiły funkcjonowanie milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych i Europie. Niewątpliwie swoistą ceną, którą trzeba zapłacić za szerokie zastosowanie polityki stabilizacyjnej, jest nienotowany dotychczas przyrost deficytu i długu publicznego. Skala stabilizacji gospodarki dzięki zastosowaniu licznych instrumentów oceniana jest na około 1,0% PKB w latach 2009-2010, co jest wielkością stosunkowo nieznaczną wobec wielkości powziętych przez kraje UE działań stabilizacyjnych. Niemniej jednak, gdyby kraje UE nie rozpoczęły zakrojonej na szeroką skalę akcji stabilizacyjnej, z uwagi na działający mechanizm samospełniającej się czarnej prognozy, kondycja gospodarki europejskiej byłaby w bardzo złym stanie.(fragment tekstu)

The stabilization function of public finance system is very crucial during the crises, especially nowadays when zero-bound monetary policy by central banks is conducted in European Union and in the United States. Most countries experienced an unprecedented deterioration in the budget balances and public debts during the crisis. Three factors explain the deterioration in the public finances situation across the euro area and the EU which are the main instruments of stabilization function and which resulted from the crisis: the role of automatic stabilisers, the introduction of discretionary measures and public aid aimed to banking sector. Now many countries have to consolidate their public finances to fulfil the reference value of the Treaty.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Addressing Fiscal Challenges to Reduce Economic Risks. International Monetary Fund, "Fiscal Monitor", September 2011.
 2. Ciak J.: Polityka budżetowa. TNOiK, Toruń 2002.
 3. Euro Area Fiscal Policies and the Crisis. Red. Ad van Riet. "ECB Occasional Paper Series" 2010, No. 109.
 4. European Commission: The effect of temporary State aid rules adopted in the context of the financial and economic crisis. "Commission Staff Working Paper", SEC(2011) 1126 final.
 5. European Commission: Public finance in EMU-2010. "European Economy" 2010, No. 4.
 6. European Commission: Public finance in EMU-2011. "European Economy" 2011, No. 3.
 7. Gajda-Kantorowska M.: Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie. W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Red. Z. Dach. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 8. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej: Europejski plan naprawy gospodarczej. Bruksela, dnia 26.11.2008 KOM (2008) 800 wersja ostateczna.
 9. Measures taken by euro area governments in support of the financial sector. "ECB Monthly Bulletin" 2010, No. 4.
 10. Navigating the Fiscal Challenges Ahead, International Monetary Fund, "Fiscal Monitor", May 2010.
 11. OECD: Economic Surveys: United States 2010.
 12. Podstawy ekonomii. Red. R. Milewski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 14. Spilimbergo A., Symansky S., Blanchard O., Cottarelli C.: Fiscal Policy for the Crisis. International Monetary Fund 2008.
 15. Szymański K.: Konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro dla europejskiego i polskiego sektora bankowego. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011.
 16. The impact of government support to the banking sector on euro area public finances. "ECB Monthly Bulletin" 2009, No. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu