BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witoszko Wioletta (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Geneza i ewolucja pojęcia wypadku przy pracy
Źródło
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2009, nr 1, s. 113-128
Słowa kluczowe
Wypadki przy pracy, Regulacje prawne, Prawo pracy
Accidents at work, Legal regulations, Labour law
Abstrakt
Podjęcie problematyki ewolucji pojęcia wypadku przy pracy jest uzasadnione z tego względu, że była ona przedmiotem wielu regulacji prawnych, które kształtowały jego definicję w różny sposób. Wypadek przy pracy jest kluczowym pojęciem w systemie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, gdyż jego stwierdzenie pozwala na uzyskanie korzystniejszych świadczeń od tych przysługujących z tytułu ogólnego systemu ubezpieczenia społecznego. Z jednej strony, definicja wypadku przy pracy była kształtowana w sposób elastyczny, który umożliwiał objęcie nim jak najwięcej zdarzeń związanych z pracą. W związku z tym, takie cechy wypadku przy pracy, które nie zostały zdefiniowane, jak przyczyna zewnętrzna i nagłe zdarzenie były interpretowane szerzej od ich językowego znaczenia. Z drugiej strony, przesłanki wypadku przy pracy powinny być rozumiane ściśle, aby zapobiec dowolności w ustalaniu tego rodzaju zdarzeń związanych z pracą. Wyrazem takich dążeń było tworzenie katalogu okoliczności, w których wystąpienie wypadku decydowało o związku z pracą. Istniało wiele unormowań dotyczących poszczególnych rodzajów wypadków związanych nie tylko z pracą, ale także z wykonywaniem innego rodzaju czynności. Przedmiotem opracowania będzie jednak analiza ewolucji pojęcia wypadku przy pracy, który obejmuje najszerszą grupę osób. Początek kształtowania się jego pojęcia w prawie polskim należy wiązać z okresem po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy na jej terenie obowiązywały ustawy państw zaborczych. W związku z tym pojawia się pytanie, czy wpływały one na polskie ustawodawstwo w tym zakresie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Janelli, Ustawa o ubezpieczeniu od wypadków obowiązująca na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego, lwowskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, stanisławowskiego, śląskiego (części cieszyńskiej), tarnopolskiego, warszawskiego, wołyńskiego oraz ziemi wileńskiej, Lwów 1926, s. 1 i n.
 2. Ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu od wypadków, Warszawa 1926, s. 1,
 3. W. Zarychta, Wypadki przy pracy w przepisach prawnych i orzecznictwie sądowym, Wrocław 2000, s. 13.
 4. E. Modliński, Ubezpieczenie od wypadków, Warszawa 1932, s. 10.
 5. J. Loga, Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych, [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Cz. Jackowiak (red.), Z. Landau, W. Muszalski, M. Piątkowski, Z. Radzimowski, Wrocław 1991, s. 110.
 6. E. Modliński, Ubezpieczenie od wypadków, Warszawa 1932, s. 5.
 7. J. Loga, Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych, [w:] Rozwój ubezpieczeń., s. 109.
 8. W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987, s. 25.
 9. J. Kurcyusz, Nowa ustawa wypadkowa a poprzednie unormowania świadczeń przysługujących w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, [w:] Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, 1.1, Katowice 1977, s. 168.
 10. L. Frankowska, E. Modliński, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z 28.03.1933 r., tekst z wyjaśnieniami, Kraków 1933.
 11. M. Byrdy, Rys historyczny i ewolucja ubezpieczeń od następstw wypadków przy pracy a orzecznictwo sądowo-lekarskie, t. 25, "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii" 1975, nr 4, s. 340.
 12. W. Szubert, Ubezpieczenie od wypadków przy pracy w perspektywie rozwojowej, PiP 1950, z. 10, s. 82-83.
 13. L. Brzozowski, Wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, Gdańsk 1999, s. 14.
 14. J. Brol, Uprawnienia pracownika w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, Bydgoszcz 1991, s. 15.
 15. J. Loga, Wypadek przy pracy. Pojęcie prawne, Warszawa 1975, s. 25.
 16. R. Stępkowski, Wypadek przy pracy a wypadek w zatrudnieniu, PiZS 1972, nr 5, s. 14-15; E. Modliński, System świadczeń (odszkodowań) wypadkowych według polskich ustaw z 23 stycznia 1968 r., Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Sectio G, vol. 18, Lublin 1971, nr 3, s. 51.
 17. A. Bubik, J. Kurcyusz, O świadczeniach pieniężnych uspołecznionego zakładu pracy za wypadki przy pracy, Pal. 1968, nr 10, s. 20.
 18. S. Garlicki, Zasady odpowiedzialności za wypadek przy pracy i zakres świadczeń, PiP 1968, z. 10, s. 603
 19. R. Korolec, Kompensata szkody na osobie, cz. 2, Warszawa 1969, s. 12-13
 20. A. Mirończuk, Nowe przepisy o odszkodowaniach za wypadki przy pracy, PiZS 1968, nr 10-11, s. 65
 21. W. Piotrowski, Świadczenia pieniężne uspołecznionego zakładu pracy z tytułu wypadku przy pracy, NP 1969, nr 1, s. 27
 22. I. Jędrasik-Jankowska, Wpływ stanu nietrzeźwości na pojęcie wypadku przy pracy lub w zatrudnieniu i na prawo do świadczeń z tytułu wypadku, PiZS 1969, nr 8-9, s. 40.
 23. T. Gortat, Świadczenia pieniężne z tytułu wypadków zaistniałych w czasie drogi odbywanej przez pracownika w związku z pracy, PUG 1970, nr 3, s. 71.
 24. H. Pławucka, Wypadki w drodze do pracy lub z pracy, [w:] Wypadki przy pracy - zapobieganie i system świadczeń, Materiały z Sympozjum zorganizowanego przez ZUS, PiP, Warszawa 1998, s. 46.
 25. I. Jędrasik-Jankowska, Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, PiZS 2003, nr 4, s. 25-27.
 26. T. Romer, Pojęcie wypadku przy pracy, Mon. Pr. 1993, nr 2, s. 37.
 27. K. Michaluk, Stres a wypadek przy pracy, PiZS 1988, nr 3, s. 45-46
 28. I. Jędrasik-Jankowskiej, Wypadek w drodze do pracy lub z pracy, Warszawa 1972, s. 39-40
 29. W. Sanetra, Wypadek w nowej wersji, PUSiG 2002, nr 12, s. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu