BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Melnikas Borisas (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania)
Tytuł
Knowledge Economy in the European Union : Strategic Decisions in the Context of Globalization
Gospodarka oparta na wiedzy w Unii Europejskiej. Strategiczne decyzje w kontekście globalizacji
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 243-262, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Internacjonalizacja gospodarki, Rozwój technologiczny
Knowledge-based economy, Internationalisation of economy, Technological development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje zjawisko internacjonalizacji ekonomicznej i technologicznej oraz rozwój nowych form ekonomicznego, społecznego i technologicznego postępu wpływającego na powstawanie i ewolucję gospodarek opartych na wiedzy i sektor najnowocześniejszych technologii. Autor szczególnie podkreśla strategiczne decyzje związane z następującymi dziedzinami: internacjonalizacja ekonomiczna i technologiczna, powstawanie gospodarki opartej na wiedzy i sektorów najnowocześniejszych technologii oraz rozwój i tworzenie sieci klastrów nastawionych na rozwój technologiczny. Zmiany w sektorach najnowocześniejszych technologii i tworzenie klastrów w celu zwiększenia efektywności gospodarek na poziomie narodowym i regionalnym są niezbędne, aby stworzyć współczesną gospodarkę opartą na wiedzy, zarówno na obszarze całej Unii Europejskiej, jak również w poszczególnych krajach. Artykuł prezentuje również zjawisko tworzenia regionalnych oraz międzyregionalnych klastrów wraz z ich sieciami (zwanymi również "oazami ekonomicznymi"). Autor wyjaśnia, że w gospodarkach opartych na wiedzy rozwój klastrów i ich sieci wkrótce stanie się podstawową formą rozwoju ekonomicznego i technologicznego. Ponadto omawia pojęcie tworzenia międzynarodowych klastrów sprzyjających powstawaniu i upowszechnianiu najnowocześniejszych technologii. Prezentuje charakterystyczne czynniki rozwoju ekonomicznego, technologicznego i społecznego w Unii Europejskiej, a następnie udowadnia, że wpływają one na tworzenie gospodarek opartych na wiedzy. Zrozumienie wymienionych czynników pozwala na wprowadzenie dwóch rodzajów strategii mających na celu stworzenie gospodarek opartych na wiedzy. Mowa tu o strategiach nastawionych na integrację procesów rozwoju ekonomicznego, technologicznego i społecznego oraz strategiach związanych z syntezą wyników przedsięwzięć ekonomicznych i rozwoju różnorodnych technologii. Upowszechnianie wzorców opartych na integracji i syntezie stanowi kluczowy warunek rozwoju innowacji i systemów transferu technologii. Nowe badania poświęcone wspomnianym wzorcom stanowią obiecujący trend w dziedzinie ekonomii, zarządzania i administracji bezpośrednio związany z potrzebą tworzenia gospodarek opartych na wiedzy i wspierania procesów internacjonalizacji w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Economic and technological internationalization and development of new forms of economic, social and technological headway designed to create and further improve economies based on knowledge and high technologies sector in the European Union are analyzed here. The main emphasis is put on strategic decisions in the area of economic and technological internationalization, knowledge economy and high technologies sectors creation and further modernization as well as creation of scientific and technological progress oriented networks of clusters. High technology sectors development and clusterization oriented towards an increase of efficiency of various national and regional economies is a critical precondition for successful creation of the modern economy based on knowledge, both in the whole space of the European Union and particular countries. A concept of creation of regional and cross-regional clusters and their networks also known as "economic oazes" is suggested here. It is explained that in the economies based on knowledge development of clusters and their networks will soon become one of the core forms of economic and technological advancement. The idea of international clusterization generally oriented towards creation and promotion of high technologies is given. Some typical factors of the economic, technological and social development of the European Union are being described here, and it is subsequently proved that these factors reflect on the common context of creation of the knowledge based economies. Understanding these factors allows us to consequently implement strategies of two types that could create the economies based on knowledge: these are the strategies oriented towards integration of the processes of economic, technological and social development along with the strategies oriented towards the syntesis of the results of the economic endeavours and technology advancement of different origins. The promotion of the patterns based on the ideas of integration and synthesis is a core prerequisite for encouragement of innovations and improvement of technology transmition systems. Further research dedicated to the patterns mentioned above, is a promising trend of the science of economics as well as the science of management and administration directly connected to the needs for creation of knowledge based economies and internationalization processes in the European Union. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altvater E., Mahnkopf B., 1996, Limits of Globalisation: Politics, Economy and Ecology in the World Society, Verlag Westfalisches Dampfboot, Muenster, 633 p.
 2. Boldrin M., Canova F., 2001, Inequality and convergence in Europe's regions: reconsidering European regional policies, Economic Policy, vol. 16, issue 32, p. 205.
 3. Bond E., Syropoulos C., Winters, L.A., 2001, Deepening of regional integration and multilaterial trade agreements, Journal of International Economics, vol. 53, issue 2, pp. 335-361.
 4. Calori R., Atamer T., Nunes P., 1999, The Dynamics of International Competition, Sage Publications, London, 256 p.
 5. Chortareas G.E., Pelagidis T., 2004, Trade flows: a facet of regionalism or globalisation?, Cambridge Journal of Economics, vol. 28, pp. 253-271.
 6. Cohendet P., Stojak L., 2005, The digital divide in Europe. The economic and social issues related to "knowledge-based Europe, Futuribles: Analyse et Prospective, issue 305, pp. 5-28.
 7. Cultures in Central and Eastern Europe, ed. M. Bateman 1997, Butterworth - Heinemann, Oxford-Boston, 238 p.
 8. Currie W., 2000, The Global Information Society, John Wiley, Chichester, 288 p.
 9. David P.A., Foray D., 2002, An introduction to the economy of the knowledge society, International Social Science Journal, issue 171, pp. 5-9.
 10. Dicken P., 1998, Global Shift: Transforming the World Economy, Sage Publications; A. Paul Chapman Publishing, London, 512 p.
 11. Ein-Dor P., Myer M., Raman K.S., 2004, IT industry and the knowledge economy: A four country study, Journal of Global Information Management, vol. 12, issue 4, pp. 23-49.
 12. Farnsworth K., 2005, Promoting business-centred welfare: International and European business perspectives on social policy, Journal of European Social Policy, vol. 15, issue 1, pp. 65-80.
 13. Friedman T.L., 2005, The world is flat: the globalized world in the twenty-first century, Penguin Books, London, 660 p.
 14. Gerber J., 1999, International Economics, Addison Wesley Longman, Amsterdam, 512 p.
 15. Ghose A.K., 2004, Global ineguality and international trade, Cambridge Journal of Economics, vol. 28, issue 2, pp. 229-252.
 16. Goeransson B., Soederberg J., 2005, Long waves and information technologies - On the transition towards the information society, Technovation, vol. 25, issue 3, pp. 203-211.
 17. Grace A., Butler T., 2005, Beyond knowledge management: Introducing learning management systems, Journal of Cases on Information Technology, vol. 7, issue 1, pp. 53-70.
 18. Hayo B., Seifert W., 2003, Subjective economic well-being in Eastern Europe, Journal of Economic Psychology, vol. 24, issue 3, pp. 329-348.
 19. Hofbauer H., 2003, Osterweiterung. Vom Drang nach Osten zur peripheren EU - Integration, Promedia, Wien, 240 p.
 20. Hummels D., Ishii J., Kei-Mu Yi, 2001, The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade, Journal of International Economics, vol. 54, pp. 75-96.
 21. Hunt S. D., 2000, A General Theory of Competition: Resources, Competences, Productivity. Economic Growth, Sage Publications, London, 256 p.
 22. Huseman R.C., Godman J.P. 1999, Leading with Knowledge: The Nature of Competition in 21st. Century, Sage Publications, London, 272 p.
 23. Yarbrough B.V., Yarbrough R.M., 1999, The World Economy; Trade and Finance, The Dryden Press, Chicago, 758 p.
 24. Johnson D. ,Turner C., 2006, European Business, Routledge, London, 456 p.
 25. Krugman P., Obstfeld M., 1997, International Economics, Addison Wesley Longman, Amsterdam, 800 p.
 26. Lavingne M., 1995, The Economics of Transition: From Socialist Economy to Market Economy, Macmillan Press, London, 295 p.
 27. Leydesdorff L., 2004, The university - industry knowledge relationship: Analyzing patents and the science base oftechnologies, Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 55, issue 11, pp. 991-1001.
 28. McNally R., 1999, The Comprehensive World Atlas, Longmeadow Press, Stamford, 224 p.
 29. Melnikas B., 1997, The Integrations Problems of the Baltic States: Possibilities for the Formation of a Unified Technological, Economic and Social Space, East West Scientific Cooperation. Science and Technology Policy of the Baltic States and International Cooperation. NATO ASI Series, 4, Science and Technology Policy, Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publisher, vol. 15. pp. 33-51.
 30. Melnikas B., 1999, Probleme der Integration der baltischen Staaten in westliche Strukturen, Berichte des Bundesinstituts fuer ostwissenschaftliche und internationale Studien, 40, Koeln.
 31. Melnikas B., Jakubavicius A., Strazdas R., 2000, Inovacijos: verslas, vadyba, konsultavimas - Vilnius, Lietuvos inovacijr centras, 240 p.
 32. Melnikas B., 2002, Transformacijos, Vilnius, Vaga, 750 p.
 33. Melnikas B., Reichelt B., 2004. Wirtschaft und Mentalitaet: Tendenzen der EU-Osterweiterung, Leipzig, Leifim-Verlag, 159 p.
 34. Melnikas B., 2007, An Integral Cultural Space in Europe and New Challenges for its Economic Development, Ekonomika (Economics), Vilnius University, vol. 78, pp. 98-114.
 35. Merrill R.E., Sedgwick H.D., 1997, The New Venture Handbook, Amacom, New York, 256 p.
 36. Olsen T.E., Osmundsen P., 2003, Spillovers and International Competition for Investments, Journal of International Economics, vol. 59, issue 1, pp. 211-238.
 37. Parker B., 1998, Globalisation and Business Practice: Managing Across Boundaries, Sage Publications, London, 672 p.
 38. Perraton J., 2001, The global economy - myths and realities, Cambridge Journal of Economics, vol. 25, pp. 669-684.
 39. Politische und oekonomische Transformation in Osteuropa, Hrsg. G.Brunner, (2000), Nomos, Baden Baden, 252 p.
 40. Porter M., 1980, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York, 396 p.
 41. Redding S., Venables A.J., 2004, Economic geography and international inequality, Journal of International Economics, vol. 62, issue 1, pp. 53-82.
 42. Rosenzweig P., 2001, Accelerrating International Growth, John Wiley, Chichester, 275 p.
 43. Sangmon K., 2002, A Longitudinal Analysis of Globalization and Regionalization in International Trade: Social Network Approach, Social Forces, vol. 81, no.2, pp. 445-471.
 44. Silbiger S., 2007, The 10-Day MBA: A Step-by Step Guide to Mastering the Skills Taught in Top Business Schools, Piatkus books, London, 420 p.
 45. Steinmueller W.E., 2002, Knowledge - based economies and information and communication technologies, International Social Science Journal, issue 171, pp. 141-154.
 46. The Sustainability of Long-Term Growth: Socioeconomic and Ecological Perspectives, ed. M. Munasinghe, O.Sunkel, C de Miguel, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 464 p.
 47. Watson G., Gallagher K., 2007, Managerial practice and development, Jaico publishing house, Mumbai, 330 p.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu