BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie
Globalization of Financial Markets and the Problem of the European Financial Security
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 413-431, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Globalizacja rynków finansowych, Ryzyko finansowe
Financial markets, Globalization of financial market, Financial risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie istoty globalizacji międzynarodowych rynków finansowych, stabilności/braku stabilności światowego systemu finansowego oraz regulacji w tym zakresie, jak również bezpieczeństwa finansowego w Europie. Najważniejszymi konsekwencjami niestabilności rynków finansowych są: eskalacja zjawiska "zarażania" między instytucjami finansowymi oraz rynkami finansowymi w wymiarze lokalnym i międzynarodowym, wzrost krótkoterminowych i portfelowych przepływów kapitałowych, nasilenie się destrukcji i niedoskonałości globalnego rynku finansowego. Poprawę bezpieczeństwa finansowego w Europie określają następujące działania, realizowane w ramach nowej architektury bezpieczeństwa: wprowadzenie nadzoru makroostrożnościowego, obejmującego monitorowanie ogólnego poziomu ryzyka w gospodarce światowej; wzmocnienie Rady Stabilności Finansowej działającej przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych, wprowadzenie systemu gwarantowania depozytów, uściślenie współpracy między nadzorcami poszczególnych segmentów rynku finansowego, rozwój nowej międzynarodowej polityki gospodarczej, która będzie się opierać na regulacjach ponadnarodowych oraz rekonstrukcja instytucji powstałych po upadku systemu z Bretton Woods. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the basics of the globalisation of international financial markets, stability/instability of the world financial system, and the regulation mechanisms behind the system as well as to discuss Europe's financial security. The most important consequences of financial markets being unstable include an escalation of "contagion" amongst the institutions and the markets on a local to international scale, increased short term and portfolio capital flows, and a deepening of destruction and imperfections of the global financial market. An improvement in Europe's financial security can be characterised in terms of the following measures that are the part of a new security architecture: introducing macro-prudential supervision to monitor the overall risk levels in the world economy, strengthening the Financial Stability Board, c/o Bank for International Settlements, introducing a system for deposit guarantees, establishing more specific collaboration between the supervisors of different financial market segments, developing new international economic policy that will be based on supranational regulations and reconstructing the Bretton Woods institutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basel Committee on Banking Supervision, 2010, Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, Bazylea, December.
 2. Basel Committee on Banking Supervision, 2010, Proposal to ensure the loss absorbency o fregulatory capital at the point of non-viability, Consultative document, Bazylea, October.
 3. Borcuch A., 2009, Globalny system pieniężny, CeDeWu, Warszawa.
 4. Chrabonszczewska E., 2004, Międzynarodowe Organizacje Finansowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Jackowicz K., 2007, Dyscyplina finansowa na integrujących się rynkach finansowych UE, Bank i Kredyt, nr 10.
 6. Krishnamurthy A., 2009, Amplification Mechanisms in Liquidity Crises, NBER Working Paper, no. 15040, Cambridge.
 7. Lutkowski K., 2006, Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, Ekonomista, nr 4.
 8. Małecki P., Stanek P., 2009, Gospodarka światowa wobec kryzysu globalnego, [w:] Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin Warszawa.
 9. Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska A., Pera J., 2011, Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.
 10. Nacewski J., Zabielski K., 2007, Globalny rynek finansowy, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
 11. Najlepszy E., 2008, Warunki stabilności równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się, Ekonomista, nr 6.
 12. OręziakL., 2004, Globalizacja rynków finansowych, [w:] E. Czarny (red.), Globalizacja od Ado Z, NBP, Warszawa.
 13. Solarz J.K., 2001, Międzynarodowy System Finansowy. Analiza instytucjonalno-porównawcza, Wydawnictwo Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 14. Solarz J.K., 2004, Bankowość międzynarodowa. Analiza instytucjonalna, Twigger, Warszawa.
 15. Stanek P., 2011, Zmiany regulacji rynku finansowego w Unii Europejskiej w konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego [w:] S. Miklaszewski, A. Garlińska-Bielawska, J. Pera (red.), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.
 16. Żabińska J., 2011, Rynki finansowe w Unii Europejskiej w Strefie euro, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu