BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podedworna-Tarnowska Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Opcyjne programy motywacyjne w systemach wynagradzania menedżerów wyższego szczebla
Stock options programmes in remuneration systems of top executives
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2012, nr 33, s. 267-285, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Płace menedżerów, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Work motivation, Managerial wages, Value Based Management (VBM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kreacja systemów motywacyjnych pojawiła się w spółkach publicznych jako rezultat oddzielenia praw własności przedsiębiorstwa od zarządzania nim. Mają one na celu zbliżenie perspektywy właścicieli i agentów oraz zminimalizowanie istniejącego między nimi konfliktu interesów. W wyniku bezpośredniego włączenia menedżerów do udziału w efektach wzrostu firmy oczekuje się dążenia do maksymalizowania jej wartości. Systemy motywacyjne służą jednak również zatrzymaniu najlepszych, najbardziej wydajnych i strategicznych pracowników1. Kreowanie wartości i zarządzanie nią, w dużym stopniu uzależnione jest zatem od swoistego rodzaju interesariuszy firmy, jakimi są menedżerowie. Wzrost wartości firmy wynikający z ich działań przekłada się nie tylko na ich indywidualne profity, ale także ma wpływ na relacje z wieloma innymi interesariuszami (m.in. inwestorami, dostawcami i odbiorcami). (abstrakt oryginalny)

Approximation of perspectives of shareholders and agents and minimizing conflict of interests existing between them is the main reason of implementing long-term incentives programs. The process of maximizing company's value is leading by direct including top executives in participation of the effects of its growth. The key idea in executive stock options programs is linking the company's and individual measurements and using of non-financial criteria. The model of the top executives remuneration enables not only to attract the best specialists from the market and link them with the company, but firstly, it combines the purposes of the key employees with the purposes of shareholders as the result of concentration on generators of success of the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badowska-Domagała E., Zasady wynagradzania w znowelizowanym dokumencie dobrych praktyk, "Przegląd Corporate Governance" 2010, nr 2(22).
 2. Bohdanowicz L., Jeżak J., Własność menedżerska a wyniki finansowe polskich spółek publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, nr 534.
 3. Cwynar A., Menedżerowie akcjonariuszami? 7 grzechów głównych konstruowania programów własności menedżerskiej, "CEO", kwiecień 2007.
 4. Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, WSIiZ, Warszawa-Rzeszów 2007.
 5. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2005.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/ WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (2010/76/UE).
 7. Fama E.F., Agency Problems and the Theory of the Firm, "Journal of Political Economy", April 1980, Vol. 88, No. 2.
 8. Fierla A., Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004.
 9. Hall B. J., Six Challenges in Designing Equity-Based Pay, "Journal of Applied Corporate Finance", Spring 2003, Vol. 15, No. 3.
 10. Jensen M.C., Murphy K. J., CEO Incentives - It's Not How Much You Pay, But How, Harvard Business Review, May-June 1990, No 3.
 11. Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Bahavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1988, No 3.
 12. Jensen M.C., Murphy K.J., Performance Pay and Top-Management Incentives, "Journal of Political Economy", April 1990, Vol. 98, No 2.
 13. Laszuk M. (red.), Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 14. Mikołajek-Gocejna M., Wynagrodzenia menedżerów - pierwsze wnioski płynące z kryzysu, "Master of Business Administration", maj-czerwiec, Warszawa 2010.
 15. Murphy K.J., Executive Compensation, April 1998, http://www.ssrn.com
 16. Pokojska M., Trudne opcje, "CFO", 21.02.2007 r.
 17. Premie wciąż ważne, ale w nieco innej formie, http://www.haygroup.com/pl/Press/Details.aspx?ID=27958, 2.08.2010 r.
 18. Rapaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa 1999.
 19. Rynek opcji menedżerskich w Polsce, Raport Trio Management, 2007.
 20. Rynek opcji menedżerskich w Polsce, Raport Trio Management, 2010, www.triomanagement.pl, 15.02.2011 r.
 21. Średnio 127 tys. zł zysku, "Rzeczpospolita", 29.01.2001 r.
 22. Szablewski A., Pniewski K., Bartosiewicz B. (red.), Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa 2008.
 23. Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2006.
 24. Szanse i zagrożenia rozwoju dużych firm w Polsce. Wyniki badania, Deliotte, PKPP Lewiatan, Warszawa 2011.
 25. Twaróg E., Opcje dla menedżera, "Puls Biznesu", 9.09.2010 r.
 26. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. nr 24 , poz. 141 z późn. zm.
 27. Wynagradzanie rad nadzorczych, "Przegląd Corporate Governance" 2010, nr 1, http://corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/wynagrodzeniarn1.pdf, 15.02.2011 r.
 28. Wynagrodzenia prezesów największych spółek giełdowych. Polska na tle regionu, Raport Deloitte, http://www. deloitte.com/ 15.02.2011 r.
 29. IV Forum Rad Nadzorczych, 23.09.2010 r., http://www.forumradnadzorczych.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu